Pwysigrwydd ysgrifennu Ewyllys

Pwysigrwydd ysgrifennu Ewyllys

Bob mis Tachwedd, nid yw rhai cyfreithwyr yn codi ffi am ysgrifennu ewyllys sylfaenol.  Yn hytrach, maen nhw’n gwahodd eu cleientiaid i wneud cyfraniad i Will Aid.  Ewch i  www.willaid.org.uk am wybodaeth bellach ac i weld rhestr o’r cyfreithwyr sy’n cymryd rhan yn y cynllun yn eich ardal chi.

Mae cynnwys Prifysgol Abertawe yn eich ewyllys yn syml, ni fydd yn costio dim i chi heddiw, ond mi fydd yn cael effaith fawr ar fyfyrwyr ac academyddion yn y blynyddoedd i ddod.  Ewch i’n tudalennau gwe Cefnogi Abertawe am wybodaeth bellach.

Will

Pwysigrwydd gwneud Ewyllys

Beth bynnag eich amgylchiadau, ni ddylech ohirio gwneud Ewyllys. Yr unig ffordd y gallwch sicrhau y bydd eich teulu, eich ffrindiau ac achosion da’n cael budd o’ch ystâd yn y ffordd fwyaf priodol ac effeithlon o ran treth yw trwy sicrhau bod gennych ewyllys gyfredol sydd wedi’i drafftio’n dda.

Mae llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o gymryd yn ganiataol y bydd y rhai sy’n agosach iddynt yn etifeddu popeth yn awtomatig pan fyddant yn marw. Fodd bynnag, yn unol â rheolau diffyg ewyllys, os bydd rhywun yn marw heb ewyllys, caiff ei ystâd ei dosbarthu hyd yn oed os na fydd hynny’n unol â’u dymuniadau.

Trwy wneud Ewyllys a’i chadw’n gyfredol, byddwch yn dewis pwy sydd gan y cyfrifoldeb cyfreithiol o drefnu’ch ystâd a gallwch sicrhau eich bod wedi gwneud darpariaeth briodol ar gyfer y rhai yr ydych am iddynt gael budd ohoni. 

Bydd llawer o bobl yn dewis rhoi rhodd i elusen ddewisol yn eu Hewyllys. Yn unol â deddfwriaeth bresennol ac fel cymhelliad ar gyfer rhoddion elusennol, gall y rhai sy’n dymuno gadael cymynrodd elusennol sylweddol strwythuro eu Hewyllysiau i fanteisio ar gyfradd treth etifeddiaeth is o 36%. Bydd y gyfradd hon yn berthnasol i’r ystâd drethadwy (yn lle’r gyfradd arferol o 40%) a gall arwain at arbediad sylweddol mewn treth etifeddiant, a fydd o fudd i fuddiolwyr elusennol yr Ewyllys yn ogystal â’r buddiolwyr anelusennol megis perthnasau a ffrindiau. 

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Awen Mellick ar ran Morgan Cole LLP, ac ymddangosodd yn rhifyn 2014 o Sail, y cylchgrawn Alumni.

Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth am sut i adael rhodd yn eich ewyllys i Brifysgol Abertawe, cysylltwch â Sally Thurlow yn DARO@abertawe.ac.uk neu ffoniwch ++44 (0)1792 295156.