Cyn bo hir, bydd mil o draethodau ymchwil PhD ac MPhil o Brifysgol Abertawe ar gael yn ddigidol yn sgil cytundeb partneriaeth diweddar gyda ProQuest.

Mae'r datblygiad hwn yn dilyn gofyniad y Brifysgol bod pob traethawd ymchwil PhD, o 2017 ymlaen, yn cael ei gadw ar-lein yng Nghronfa, storfa sefydliadol y Brifysgol. Bydd y prosiect digideiddio hwn yn galluogi Prifysgol Abertawe i greu casgliad cryf o ddeunyddiau mynediad agored sydd ar gael yn hwylus at ddibenion ymchwil, i dynnu sylw at ein gweithgareddau cyffrous a arweinir gan ymchwil. Mae darparu archif ddigidol o ffynonellau gwreiddiol hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar addysgu, dysgu ac ymchwil. Mae'r bartneriaeth hon â ProQuest wedi cael ei chynnig i nifer cyfyngedig o brif lyfrgelloedd ymchwil y DU, ac mae'n bleser gan Brifysgol Abertawe gael ei gwahodd i fod yn rhan ohoni.

Bydd ProQuest, y cyflenwr masnachol mwyaf blaenllaw traethodau hir a thraethodau ymchwil, yn creu'r fersiynau digidol, yn ogystal â chynhyrchu copïau i'w cadw. Yna, ar ôl i'r traethodau ymchwil hyn gael eu digideiddio, cânt eu llwytho i Gronfa ac i'r gronfa ddata, ProQuest Dissertations and Theses, lle byddant ar gael i'w prynu.

A ydych yn gyn-fyfyriwr PhD neu MPhil?

Os ydych yn gyn-fyfyriwr PhD neu MPhil a gyflwynodd eich traethawd ymchwil rhwng 2009 a 2015, hoffem roi gwybod i chi am y prosiect hwn a rhoi cyfle i chi optio allan os ydych yn dymuno gwneud hynny. Bydd detholiad cyfyngedig o draethodau ymchwil cynharach yn cael eu cynnwys yn y prosiect hefyd, a bydd unrhyw draethawd ymchwil sydd dan embargo ar hyn o bryd yn cael ei hepgor yn awtomatig.

Yn achos eitemau a ddewiswyd ar gyfer y prosiect digideiddio hwn, rydym wedi gweithredu proses gwirio Eiddo Deallusol 'lai beichus' o ran cynnwys deunydd hawlfraint trydydd parti. Yn ogystal, bydd polisi dileu o fewn 48 awr yn berthnasol, os bydd unrhyw berchennog deunydd hawlfraint trydydd parti yn gwrthwynebu i ni ddarparu'r deunydd yn gyhoeddus. (Mae'r Llyfrgell Brydeinig a ProQuest wedi bod yn gweithredu'r polisi safonol hwn ers sawl blwyddyn). Bydd hyn yn dileu'r deunydd o Gronfa ac o gronfa ddata ProQuest.

Fel cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, os caiff eich traethawd ymchwil ei brynu drwy gronfa ddata ProQuest, byddwch yn ennill breindal bach: 10% o'r pris gwerthu, i'w dalu pan fydd gwerth y breindaliadau'n fwy na $25. Mae Cronfa yn darparu traethodau ymchwil yn rhad ac am ddim, felly ni thelir breindaliadau am y rhain.

I optio allan, cysylltwch â’r tîm Cefnogi Ymchwil erbyn dydd Gwener 23 Mehefin drwy e-bostio openaccess@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio +44 (0)1792 604567.