Abertawe yn y Gemau Olympaidd

Mae'r Swyddfa Cyn-fyfyrwyr yn boddi dan straeon o weithgarwch ein cyn-fyfyrwyr yn ymwneud â'r Gemau Olympaidd. Dyma ond ambell i enghraifft o'r cyfraniad y mae graddedigion Abertawe yn ei wneud i'r dasg o sicrhau mai Gemau eleni yw'r Gemau gorau erioed...

Y Gemau

Gillian Crow

Gillian Crow Gillian Crow (Hood gynt) (Lladin, 1965)

Yn perfformio yn y seremonïau Agor a Chau

"Cês i f'anfon at wefan Gemau Olympaidd 2012, oedd yn galw am berfformwyr gwirfoddol am y seremonïau Agor a Chau. Gan yr ôn i wedi methu â chael tocynnau i'r un o'r digwyddiadau hyn, ôn i'n meddwl rhoi cynnig ar berfformio.

"Dau glyweliad a sawl mis yn ddiweddarach, rôn i'n falch o glywed fy mod wedi cael cynnig rôl. Nawr, dwi'n edrych 'mlaen at gychwyn ymarfer yn hwyrach y mis yma. Bydda i'n 69 erbyn i'r Gemau gychwyn, a dwi'n cofio, pan ôn i'n blentyn 5 mlwydd oed, gwylio Gemau 1948 ar deledu du a gwyn bach iawn. 'Dôn i byth yn meddwl y byddwn i'n cymryd rhan y tro nesaf oedd y Gemau'n dod i Lundain!"

Ffaith ddiddorol: Cwrddodd Gillian â'i gwr, Simon Crow, myfyriwr Peirianneg Fecanyddol, yn Abertawe.

Andy Wright

Andy Wright Andy Wright (Daearyddiaeth, 1998)

Llysgennad Llundain

"Symudais i Lundain ar ôl graddio o Abertawe ym 1998, a chês fy nhynnu i mewn i gyflymdra'r ddinas. Dwi wrth fy modd! Pan glywais i am y Gemau, meddyliais i am fod yn un o "Gwneuthurwyr y Gemau" (sef un o'r gwirfoddolwyr) ac yn Llysgennad Llundain. Mae rôl y Llysgennad yn golygu mwy i mi gan fy mod yn dwlu ar rannu fy ngwybodaeth o'r ddinas fawr 'ma.

"Dyna mae Llysgenhadon yn ei wneud - rhannu gwybodaeth am Lundain. Byddwn ni'n gwisgo dillad pinc llachar a phorffor, fel bod y rheini sy eisiau gwybodaeth, ac o bosib ysbrydoliaeth, am Lundain yn ein hadnabod yn rhwydd. Bydd eu cwestiynau'n cynnwys: tocynnau, trafnidiaeth, adloniant, bwyd, awgrymiadau diwylliannol - unrhyw beth, a dweud y gwir!

"Mae wedi bod yn dipyn o ymrwymiad i bob gwirfoddolwr; 'dyn ni ddim yn cael ein talu, dim hyd yn oed gyda thocyn. Rhaid i ni hyfforddi am dridiau cyn y digwyddiad, ac ryn ni fel arfer yn gorfod ymrwymo i wirfoddoli am chwe diwrnod yn olynol. Ond pam lai! Dwi'n caru Llundain, a dwi wastad wedi cyffroi am y Gemau Olympaidd, felly dwi'n hapus i anghofio holl oblygiadau negyddol y digwyddiad, ac i fod yn rhan o dîm sy'n sicrhau mai Gemau eleni yw'r Gemau mwyaf a gorau erioed.

"Dwi'n falch o fod yn gynrychiolydd Llundain i bobl leol, ymwelwyr, a chystadleuwyr fel ei gilydd. Bydd yn galed, ond bydd fel un parti mawr, a fydd e byth yn digwydd eto tra byddaf fyw. Beth fydda i'n ddweud wrth y plant? 'Mod i heb wneud dim? Na. 'Mod i wedi gwneud rhywbeth bach. Dim llawer, ond 'mod i wedi helpu ychydig o bobl i gael amser gwell yn y ddinas 'ma."

Ian Carpenter

Ian Carpenter (Daearyddiaeth, 1975; TAR, 1976)

Gwneuthurwr y Gemau

"A finnau'n rhedwr gydol oes, a chystadleuwr triathlon yn fwy diweddar, dwi wastad wedi ceisio rhoi rhywbeth yn ôl i fyd fy chwaraeon. Am y cwpl o flynyddoedd diwethaf, dwi wedi gwirfoddoli ar gyfer Triathlon Hyde Park Dextro Energy Llundain, a dwi hefyd yn Swyddog Technegol Rhanbarthol gyda Ffederasiwn Triathlon Prydain, yn dyfarnu mewn triathlonau ar draws gorllewin a de-orllewin Lloegr.

"O ganlyniad i'r gwirfoddoli 'ma, gofynnwyd i mi geisio am rôl fel Gwneuthurwr y Gemau Olympaidd. Roedd y cyfle i fod yn rhan o 'ddigwyddiad mwya'r byd', ac i fod mor agos at yr athletwyr gorau'n rhywbeth nad oedd angen i fi feddwl dwywaith amdano.

"Es i drwy'r broses gyfweld arferol, a'r hyfforddiant, a gofynnwyd i mi weithio yn y Triathlon Prawf, yn Hyde Park, yn ogystal â gwirfoddoli ar gyfer y digwyddiad prawf Seiclo Ffordd. Roedd y digwyddiadau prawf hyn yn anhygoel wrth i athletwyr o Brydain ennill y cyfan! Wedyn, gofynnwyd i mi wirfoddoli hefyd am y Prawf Amser Seiclo Ffordd, a bellach dwi'n un o Wneuthurwr y Gemau ar gyfer tri digwyddiad. Fel un o Wneuthurwr y Gemau, bydda i'n rhan o dîm diogelwch y maes chwarae, gan sicrhau bod y cwrs rasio'n ddiogel ar gyfer yr athletwyr a'r cyhoedd."

Dr. Barry Conrad Garnham

Dr. Barry Conrad Garnham (BEng Peirianneg Fecanyddol, 2005; MRes Peirianneg Defnyddiau 2007; PhD 2011)

Yn perfformio yn y Seremoni Agor

Dewiswyd Barry i berfformio yn y seremoni Agor, yn ogystal â'i frawd, Darisu (sydd hefyd yn raddedig o Abertawe). Byddant yn perfformio ar eu beiciau, gan gynnwys symudiadau a thrawsgroesiadau ar gyflymdra uchel, gydag ychydig elfen dawns yn y perfformiad hefyd. Meddai Barry, "Dwi wir yn edrych 'mlaen at gymryd rhan yn y digwyddiad 'ma. Dwi wedi gwneud nifer o ffrindiau'n barod, ac mae pawb yn dod o sut amrywiaeth o gefndiroedd; bydd wir yn arddangos Prydain amlddiwylliannol gynhwysol. Mae'n gyfle sydd ond yn codi unwaith mewn bywyd i fod yn rhan o ddigwyddiad Olympaidd, ac mae'n fwy arbennig gan fod y Gemau yma yn ein gwlad ein hunain."

Claudine Ratnayake

Ar hyn o bryd, mae Claudine Ratnayake yn gweithio i Llundain 2012, ac mae wedi bod yn gyfrifol am gynllunio llwybr Taith y Ffagl ar gyfer y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd. Llwyddon ni i ddal i fyny gyda Claudine cyn Taith y Ffagl, a ddaeth i Abertawe ar 26 a 27 Mai. Darllen mwy...

Adeiladu'r Gemau

Richard Selby

Richard Selby (Peirianneg Sifil, 2002)

Pennaeth Gwasanaethau Adeiladu, Mabey Bridge Limited

Mae Richard wedi ymwneud ag adeiladu Parc y Gemau, gan gynnwys cynhyrchu a gosod 33 o bontydd o gwmpas y Parc, ac ar y ffyrdd i mewn iddo.

Manji Gami

Manji Gami (Peirianneg Drydanol ac Electronig, 1988)

Cyfarwyddwr Rheoli, Urmet Domus Communication and Security UK Ltd

Ers 2010, mae Urmet wedi bod wrthi'n darparu systemau rheoli mynediad a mynediad fideo ar gyfer Pentref Athletwyr y gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd. Mae hyn yn cynnwys oddeutu 3000 o orsafoedd fideo ar gyfer y fflatiau, 700 o ddarllenwyr rheoli mynediad, a 70 o fodiwlau ffôn fideo.

Georgina Friend

Georgina Friend (Gwyddor Chwaraeon, 2006)

Cludwr y Ffagl

Mae Georgina yn gweithio yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Anafiadau i’r Cefn (NSIC) yn Stoke Mandeville ar hyn o bryd fel pennaeth Ymarfer Chwaraeon. Ar 30ain Mehefin cariodd Georgina’r Fflam Olympaidd drwy Wolverhampton ar ôl cael eu henwebu gan un o gyn gleifion yr ysbyty. Gwnaeth Georgina annog ei chyn glaf i archwilio chwaraeon Paralympaidd ac mae hi bellach yn rhan o dîm Athletau Paralympaidd Prydain Fawr. Bydd Gerogina yn y Gemau Paralympaidd yn Llundain, yn gweithio gyda Charfan Rygbi Cadair Olwyn Prydain Fawr.

Phillipa Sampson

Phillipa Sampson (Astudiaethau Iechyd Cymunedol, 2012)

Cludwr y Ffagl

Cariodd Phillipa'r ffagl trwy Lanelli ar 27 Mai. Fe'i henwebwyd i gludo'r ffagl ar sail ei gwaith yn y gymuned. Mae Phillipa'n rhedeg sawl marathon bob blwyddyn i godi arian i elusennau, ac yn treulio amser yn ymweld â Zambia i ofalu am blant amddifad, llawer ohonynt yn dioddef o AIDS. Meddai Phillipa, "Roedd yn anrhydedd ac yn fraint i gario'r ffagl, a fydda i byth yn ei anghofio. Ffrindiau, teulu, a'r bobl eraill ddaeth i wylio - dyna wnaeth y profiad mor arbennig."

Josephine Loughran

Josephine Loughran (Seicoleg, 1979)

Cludwr y Ffagl

Cariodd Josephine y ffagl trwy Efrog ar 20 Mehefin. Fe'i henwebwyd i gario'r ffagl oherwydd ei bod hi a'i brawd wedi rhoi rhan o'u hysgyfaint yn rhan o driniaeth arloesol i geisio achub bywyd ei chwaer, sy'n derfynol wael. Meddai Josephine, "I mi, Y Gemau yw'r digwyddiad eithaf, yn cwmpasu rhagoriaeth unigol a thîm, hanes mawreddog, apêl fyd-eang, a sioe wych i bobl beth bynnag eu ffordd o fyw. Dwi'n falch ac yn hapus i fod â rhyw gysylltiad bach â Llundain 2012. 'Dôn i byth yn mynd i gymhwyso fel athletwr, felly mae cario'r ffagl yn beth arbennig i'w wneud. Mae wir yn teimlo bod y DU gyfan yn cael teimlad o wladgarwch - all yr amseru ddim bod yn well am hynny!"

Mark Vale

Mark Vale (Gwyddor Rheoli, 1986)

Cludwr y Ffagl

Cariodd Mark y ffagl trwy Nottingham ar 28 Mehefin. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio yn Atlanta, UDA, ac fe yw Prif Swyddog Ariannol UPS, un o noddwyr Gemau 2012, sy'n cefnogi logisteg yr holl ddigwyddiadau. Mae ei enwebiad yn ei ddisgrifio'n un o 'dîm arweinyddol craidd' UPS, ac yn ddyn sydd wedi rhoi 'cyfeiriad allweddol' i'r cwmni, ac yn 'effeithio ar lawer i agwedd o dyfiant a sefydlogrwydd hir dymor y busnes'.

Helpu yn y Gemau

Emma Stuart

Emma Stuart (BA Hanes a Gwleidyddiaeth, 2006; MA Cysylltiadau Rhyngwladol, 2008)

Dirprwy Reolwr Digwyddiadau, Ambiwlans Sant Ioan Llundain

Mae rôl Emma'n ymwneud â chydlynu'r holl gynlluniau meddygol ac argyfwng ar gyfer holl Rasys Ffordd y Gemau, y safleoedd byw, a Thaith y Ffagl am saith niwrnod tra ei bod yn Llundain, gan gynnwys safleoedd y dathliadau nos. Mae Emma'n cydlynu'n ddyddiol â'r heddlu, y gwasanaeth ambiwlans, cynghorau, trefnwyr y digwyddiadau, a LOCOG, y Pwyllgor sy'n trefnu'r Gemau.

Maria Tonchievici

Maria Tonchievici (MA Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg, 2010)

Mentor ym Mwrdeistref Frenhinol Greenwich

Mae Maria wedi cael cynnig o rôl yn y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd, yn gweithio i Adran Drafnidiaeth LOCOG, y Pwyllgor sy'n trefnu'r Gemau. Mae Maria'n disgrifio hyn fel cyfle sydd ond yn codi unwaith mewn bywyd, ac meddai, "Mae'n anrhydedd fawr, a dwi'n falch o gael cynrychioli fy ngwlad (Romania) ymhlith y tîm sy'n gweithio ar y Gemau. Dwi'n edrych 'mlaen at y profiad hynod gofiadwy a gwerthfawr."

Martin Roach

Martin Roach (Peirianneg Sifil, 1978)

Llysgennad Teithio

Mae Martin, sy'n Beiriannydd Arweiniol, Adeiladu yn 'London Underground' yn gwirfoddoli i fod yn Llysgennad Teithio ar gyfer y Gemau, a chaiff ei leoli mewn canolfannau trafnidiaeth strategol i roi cyngor a chymorth cyffredinol i'r bobl sy'n teithio i safleoedd y Gemau.

Mike Clyne

Mike Clyne (Seicoleg, 1988)

Gwneuthurwr y Gemau ar gyfer y Triathlon a Seiclo

Roedd Mike, sy'n Ymgynghorydd Cysylltiadau Dynol yn FeMan Consulting Limited, yn Gadeirydd y RAG yn ei ail flwyddyn, ac yn swyddog sabothol y RAG yn 1988/89.

Natalie Williams

Mae Natalie Williams yn fyfyriwr MPhil Gwyddor Chwaraeon, ac mae'n gweithio i Chwaraeon Cymru hefyd, fel intern, yn ffisiolegydd gwirfoddol. Ei gwaith yw darparu cymorth cymhwysol i nofwyr cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae'r gwaith yn cynnwys dadansoddi hydradiad a monitro lactadau gwaed. Mae hefyd yn cefnogi, cynnal, a monitro yr agwedd seicolegol o anghenion hyfforddi nofwyr.

Aeth Natalie i'r profion nofio ym mis Mawrth yng Nghanolfan Acwatig y Gemau Olympaidd, gyda nofwyr sy'n derbyn nawdd o Gymru. Roedd Georgia Davies a Jemma Lowe, dau aelod o'r tîm o Abertawe, wedi cymryd rhan yn ymchwil Natalie, a bu i'r ddau ohonynt gymhwyso ar gyfer Llundain 2012.

Mae Natalie wedi gwirfoddoli am y Gemau Olympaidd hefyd; roedd yn un o'r 10,000 o bobl a fynychodd ddigwyddiad ymgyfarwyddo yn Arena Wembley ym mis Chwefror. Meddai Natalie, "Dwi'n falch iawn o wirfoddoli i fod yn Achubwr Bywyd yn y Ganolfan Acwatig, yn cefnogi'r athletwyr."