Graddiodd Jake Plumley yn 2015 â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cyfrifiadureg. Ers hynny, mae Jake wedi llwyddo'n sylweddol yn ei rôl gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru lle mae wedi cael cyfle i ddefnyddio'r sgiliau a ddysgodd yn ystod ei radd i greu ap ffôn symudol a ddefnyddir ledled Lloegr a Chymru ac sy'n helpu i achub bywydau.

Jake PlumleyDywedwch ychydig wrthym am eich amser ym Mhrifysgol Abertawe

Dechreuais i fy ngradd Cyfrifiadureg yn 2012. Roedd y Brifysgol yn apelio ataf oherwydd ei henw da ym maes Cyfrifiadureg a'r cyfleusterau nofio o safon ryngwladol. Pan ddes i i'r Brifysgol, roeddwn i'n nofiwr cystadleuol ar lefel genedlaethol ac ymunais i â'r garfan perfformiad. Mae'n rhaid i mi ddweud y ces i anawsterau'n aml cydbwyso ymrwymiadau hyfforddi ac astudio â'r bywyd nos gwych yn Abertawe, yn enwedig yn ystod Wythnos y Glas! Yn fy amser rhydd rhwng astudio a nofio, dechreuais i syrffio, gan fod y traeth ar stepen y drws. Roeddwn i'n dwlu ar fy nghyfnod yn Abertawe cymaint y penderfynodd fy mrawd iau ddilyn olion fy nhraed a daeth ef i'r Brifysgol yn 2013. Graddiais i ag anrhydedd dosbarth cyntaf a chyflogaeth amser llawn yn y proffesiwn roeddwn i am ei ddilyn. 

Pam dewisoch chi astudio Cyfrifiadureg?

O oedran ifanc iawn, roedd gen i ddiddordeb mawr mewn technoleg newydd, ac mae'r diddordeb hwnnw wedi parhau i'm mywyd fel oedolyn. Datblygais frwdfrydedd am raglennu a datrys problemau, yn enwedig wrth astudio am Safon Uwch mewn Technoleg Gwybodaeth, ac roedd y cwrs yn y Brifysgol yn archwilio'r agweddau amrywiol hyn; ar ben hynny, mae'r sector Cyfrifiadureg yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth deniadol ynghyd â llwybr gyrfaol gwych.

Sut cawsoch chi eich swydd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru?

Yn ystod blwyddyn olaf fy ngradd, dewisais i wneud prosiect â chysylltiad diwydiannol am fy nhraethawd hir. Roedd fy mhrosiect gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a'r dasg oedd ailwampio canllaw papur i gyfathrebu cyn ysbyty, a gynhyrchwyd ar y cyd â Gwasanaeth Ambiwlans Llundain, fel ap ffôn symudol i'w ddefnyddio ledled Lloegr a Chymru. Bwriad y canllaw oedd cynorthwyo cleifion ag anawsterau cyfathrebu. Cyflwynais fersiwn ddatblygedig y canllaw i dîm gwybodeg Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a oedd wrth eu boddau gydag ef. Drwy gydol fy mlwyddyn olaf, bûm yn cydweithio'n barhaus ag adran gwybodeg Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a chyn trosglwyddo'r ap yn swyddogol, ces i fy ngwahodd i wneud cais am swydd ar lefel raddedig. Roeddwn i'n llwyddiannus yn y cyfweliad a ches i gynnig y swydd i ddechrau ar ôl i mi raddio. Rwyf wedi gweithio i'r adran Gwybodeg ers dros 2 flynedd erbyn hyn. 

Dywedwch wrthym am y Cymhwysiad Cyfathrebu Cyn Ysbyty

Datblygais graidd y cymhwysiad yn ystod fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Abertawe a gorffennais ei ddatblygu wrth weithio i Wasanaeth Ambiwlans Cymru, cyn lansio'r ap ym mis Medi 2016. Nod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru oedd ailgynhyrchu a gwella'r canllaw gwreiddiol i gynorthwyo amrywiaeth ehangach o gleifion. Aethom ati i wneud hyn drwy ddefnyddio clipiau sain drwy gydol y canllaw er mwyn cynorthwyo unrhyw ddefnyddwyr y cymhwysiad â golwg rhannol. Drwy ganiatáu i bobl ei lawrlwytho am ddim o nifer o storfeydd apiau, roedd modd i aelodau'r cyhoedd fanteisio ar yr offeryn cyfathrebu. Un o fanteision eraill y cymhwysiad yw bod y defnyddiwr yn gallu storio manylion meddygol. Felly, gallant ddangos unrhyw gyflyrau meddygol sydd ganddynt ac unrhyw moddion maent yn eu cymryd yn gyflym i'r parafeddyg ac ymarferwyr proffesiynol eraill.

Mae'r Cymhwysiad Cyfathrebu Cyn Ysbyty yn defnyddio lluniau, geiriau a chlipiau sain i gyfathrebu â phobl sydd ag amrywiaeth eang o anghenion, yn benodol os yw salwch neu anaf yn effeithio ar eu gallu i gyfathrebu; pobl fyddar neu drwm eu clyw; pobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf neu'r rhai ag anableddau dysgu. Os bydd angen mynd â'r claf i'r ysbyty, gall y parafeddyg ddefnyddio'r ap i roi gwybod i'r claf bod angen triniaeth ychwanegol yn yr ysbyty arno, a gellir dangos i'r claf beth mae angen mynd ag ef. Drwy ddefnyddio'r cymhwysiad, gall y claf ddeall yr hyn sy'n digwydd bob cam o'r broses gofal, sy'n lleihau straen i'r claf ac yn gwella'r profiad cyffredinol.

Ydy wedi bod yn llwyddiannus?

Ers ei lansio ym mis Medi 2016, mae'r cymhwysiad wedi cael ei lawrlwytho bron 3,000 o weithiau. Mae'r ap ar gael ar IOS, dyfeisiau android a blackberry a gellir ei lawrlwytho am ddim. Mae hyn yn golygu bod unrhyw un yn gallu ei lawrlwytho, unrhyw bryd. Rydym wedi derbyn adborth gwych gan aelodau'r cyhoedd sydd wedi elwa'n fawr ohono yn eu bywydau o ddydd i ddydd. Mae'r ap yn cael ei ddefnyddio gan amrywiaeth o ymarferwyr proffesiynol ar hyn o bryd, er enghraifft, parafeddygon, nyrsys ac athrawon, i gynorthwyo wrth gyfathrebu mewn sefyllfaoedd gwahanol. Enillodd yr ap wobr Dewis y Bobl yn  y Gwobrau Gweithredu dros Golli Clyw a ddewiswyd ar sail pleidlais gyhoeddus. Dyfarnwyd yr ail wobr i'r ap hefyd yng Ngwobrau Rhagoriaeth mewn Iechyd a chafodd ei ddewis ar gyfer Gwobrau Diogelwch Cleifion y DU yn y categori Technoleg Gwybodaeth i Wella Diogelwch Cleifion. Ar hyn o bryd, mae'r ap yn cael ei gyflwyno i staff parafeddygol Cymru, lle bydd yn disodli'r canllaw papur ac yn cael ei ddefnyddio gan holl barafeddygon Cymru a Lloegr.

Sut helpodd eich gradd chi i gael eich rôl bresennol?

Yn ogystal ag addysgu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen yn y diwydiant cyfrifiadureg, gwnaeth fy ngradd ganiatáu i mi gydweithio â chwmni allanol a roddodd gyfle i mi gyflwyno fy sgiliau i sefydliad, ac arweiniodd hyn at gyflogaeth amser llawn ar ôl i mi raddio.

Beth yw'ch cynlluniau am y dyfodol - oes rhagor o apiau yn yr arfaeth?

Ers rhyddhau'r cymhwysiad cyfathrebu cyn yr ysbyty, mae'r tîm gwybodeg iechyd a mi wedi ailwampio gwefan Galw Iechyd Cymru ac wedi cynhyrchu a chynnal nifer o gymwysiadau gwe mewnol. Wrth i'r defnydd o ddyfeisiau symudol gynyddu, byddaf i ac adran gwybodeg iechyd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn creu rhagor o apiau heb os nac oni bai.

Pa agwedd ar fywyd ym Mhrifysgol Abertawe rydych yn hiraethu amdani fwyaf?

Yn ffodus i mi, rwyf wedi aros yn Abertawe a dwi'n byw yn agos at y Brifysgol, felly gallaf fanteisio ar yr arfordir eithriadol a'r bywyd nos gwych. Dwi'n dal i allu mwynhau'r hyn mae'r Brifysgol yn ei gynnig a bellach, rwy'n cyfrannu fel cyn-fyfyriwr, yn gobeithio helpu myfyrwyr eraill â diddordeb mewn cyfrifiadureg a sut mae modd ei defnyddio i helpu eraill ac achub bywydau o bosib.