Helpu i ganfod y genhedlaeth nesaf o staff

“Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig profiad gwych i fyfyrwyr o weithio mewn cwmni cyfreithiol cyfoes.”

Stevie WaltersMae Stevie Walters, cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, yn dweud wrthym sut y mae Dezrez Legal yn defnyddio Rhaglenni Lleoliad Gwaith Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe i ddod o hyd i’w genhedlaeth nesaf o staff.

Cafodd Stevie ei magu yng Ngorseinon a dechreuodd hyfforddi i fod yn nyrs cyn trosglwyddo i ddilyn gradd israddedig yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Erbyn hyn, mae’n gweithio fel yr hyfforddwr mewnol a’r rheolwr cyfreithiol yn Dezrez Legal.

 

 

 

 

Pam dewisoch chi ddod i Brifysgol Abertawe i astudio’r Gyfraith? Sut oedd eich cyfnod yn y Brifysgol?

Rwy wastad wedi dwlu ar Abertawe a bod yn agos at y môr ac at fy nheulu. Roeddwn yn dwlu ar fyw ym mhentref y myfyrwyr gan gwrdd â rhoi o’r bobl orau a gwneud ffrindiau am oes. Roedd gan y Brifysgol y cymysgedd perffaith o ysgogiad academaidd a gweithgareddau allanol. Roedd y radd israddedig a’r LPC yn heriol ac roedd hwn yn brofiad ardderchog sydd wedi bod o gymorth go iawn i’m gyrfa.

Beth sydd wedi dylanwadu ar eich penderfyniadau gyrfaol?

Ces i fy nylanwadu gan y nifer o leoliadau profiad gwaith a’r farchnad swyddi a oedd ar gael ar y pryd. Ymgymerais â secondiad am gyfnod o 3 mis yn ystod fy nghytundeb hyfforddi o fewn adran trawsgludo eiddo preswyl brysur ac roeddwn i’n dwlu ar y maes yn syth. Roedd y cyswllt â’r cleientiaid a’r wybodaeth gyfreithiol ofynnol ar gyfer y rôl yn berffaith i mi ac roeddwn i’n dwlu ar weithio gyda thîm agos. Doeddwn i byth yn disgwyl ymgymryd â rôl yr hyfforddwr mewnol, fodd bynnag, mae hon wedi bod yn broses ddysgu anhygoel gan ganiatáu i mi ehangu fy ngwybodaeth a darparu hyfforddiant cyfreithiol mewnol i’r holl staff ynghylch diweddariadau ym maes y gyfraith a pholisïau a gweithdrefnau cyfredol. Mae hon wedi bod yn elfen wobrwyol iawn yn fy ngyrfa a’r gobaith yw y bydd yn parhau am nifer o flynyddoedd i ddod, i annog a chefnogi ein holl staff gyda’u llwybrau a’u gyrfaoedd cyfreithiol eu hunain.

Sut cawsoch chi eich swydd bresennol gyda Dezrez Legal?

Roeddwn wedi clywed am Dezrez Legal, drwy nifer o’m cydweithwyr a oedd yn gweithio yn yr ardal leol, fel math newydd o gwmni cyfreithiol a oedd yn arbenigo ym maes trosgludo eiddo preswyl ond a oedd yn ymdrin â throsglwyddiadau eiddo ym mhob cwr o Gymru a Lloegr. Gan hanu o gefndir cyfreithiol traddodiadol, mae Dezrez Legal yn gwmni ffres a chyffrous sy’n cynnig profiad unigryw o gyfuno technoleg arloesol â gwybodaeth gyfreithiol arbenigol. Mynychais gyfweliad gyda dau gyfarwyddwr y cwmni yn eu swyddfeydd glan môr a chafodd y swydd ei chynnig i mi ar yr un diwrnod.

Pam daethoch chi nôl i Brifysgol Abertawe i gynnig lleoliadau i’n myfyrwyr presennol?

O ganlyniad i’m profiadau fy hun o’r cymorth sy’n cael ei roi gan staff y Brifysgol a’r cysylltiadau sydd gennyf â Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, roedd yn gwneud synnwyr perffaith i gynnig lleoliadau gwaith i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rydym hefyd yn llwyr ymwybodol bod ein busnes yn ehangu ac rydym yn dymuno denu’r myfyrwyr gorau i fod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o gynorthwywyr cyfreithiol, rheolwyr cyfreithiol, a Thrawsgludwyr Eiddo Cyfreithiol. Rydym am sicrhau ein bod yn hogi’r ddawn leol ac yn rhoi profiad gwych i fyfyrwyr o weithio mewn cwmni cyfreithiol cyfoes.

Beth fyddech yn ei ddweud wrth fusnesau eraill sy’n ystyried derbyn myfyrwyr ar leoliadau?

Mae’r Brifysgol yn fan gwych i chwilio am eich gweithwyr disglair nesaf ac mae’r lleoliadau yn cynnig ffordd wych o greu a chynnal cysylltiadau â’r unigolion hynny. Maent yn ffordd wych o feithrin arferion mewnol o ran hyfforddi a datblygu ac maent yn helpu’r busnes i ystyried anghenion y dyfodol.

Mae Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe yn cynnig ystod eang o gymorth a chyllid ar gyfer lleoliadau gwaith, o leoliadau blasu un wythnos i interniaethau am gyfnod o 3 mis. Rydym yn trefnu lleoliadau i fyfyrwyr a graddedigion o bob disgyblaeth ac yn darparu ar gyfer ystod eang o ddyheadau gyrfaol. Ewch i swansea.ac.uk/offer-placements am wybodaeth bellach.