Diolch i roddwyr yn y Neuadd Fawr

Diolch i roddwyr yn y Neuadd Fawr

Howard Morgan and Carol Bell Yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yn ddiweddar, diolchodd yr Is-ganghellor, yr Athro Richard B Davies, Cadeirydd y Cyngor, Syr Roger Jones, ynghyd ag aelodau eraill yr Uwch-dîm Rheoli yn ffurfiol i Dr Carol Bell, Cadeirydd Bwrdd Cynghori ar Ddatblygu'r Brifysgol ac i Mr Howard Morgan, Cymrawd Anrhydeddus a chyn-aelod o Gyngor y Brifysgol am eu rhoddion a'u hymrwymiadau hael.

Cyfrannodd Carol at ysgoloriaethau chwaraeon er cof am ei thad diweddar, Meirion Bell, a oedd yn chwaraewr rygbi brwdfrydig a dawnus. Bydd y rhodd hwn yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i athletwr addawol sy'n dilyn astudiaethau academaidd yma yn Abertawe, ac mae'n ffordd wych o anrhydeddu cof ei thad.

Ar ben hyn, mae Carol wedi addo rhodd yn ei hewyllys, tystiolaeth arall o'r cysylltiad cryf rhyngddi hi a Phrifysgol Abertawe, sydd hefyd er cof am ei thad diweddar a astudiodd wyddoniaeth a mathemateg yma ar ddechrau'r 1950au. Gofynnodd Carol i'w rhodd fod yn ddigyfyngiad, sy'n werthfawr iawn i'r Brifysgol gan y bydd yn caniatáu i ni ymateb i'r anghenion mwyaf taer. Mae hefyd yn arwydd o ymddiriedaeth Carol yn y Brifysgol i ddefnyddio'r arian hwn lle bynnag y caiff yr effaith fwyaf.

Yn ogystal â chymorth ariannol sylweddol, mae Carol hefyd wedi cyfrannu ei hamser a'i harbenigedd drwy gadeirio'r Bwrdd Cynghori ar Ddatblygu. Mae Carol yn dymuno i eraill gael eu hysbrydoli gan ei rhodd a'i haddewid ac mae'n gweld ei gweithred fel anogaeth i eraill gyfrannu. 

Mae Howard Morgan wedi bod yn aelod gweithgar iawn o Gyngor y Brifysgol a nifer o bwyllgorau ers sawl blwyddyn, gan helpu i lywio'r Brifysgol drwy rai o'r cyfnodau mwyaf cyffrous - a heriol - yn ei hanes. Fel ymddiriedolwr lleyg Undeb y Myfyrwyr, Howard yw'r cyswllt rhwng uwch-reolwyr y Brifysgol ac arweinyddiaeth yr Undeb. Dyma un enghraifft yn unig o ofal ffurfiol Howard am brofiad a lles y myfyrwyr.

Esboniodd Howard Morgan pam y mae wedi cyfrannu at y Gronfa Ysgoloriaethau:

"Rwyf wedi bod yn aelod o Lys a Chyngor Prifysgol Abertawe ers blynyddoedd maith ac rwy'n sylweddoli pwysigrwydd cynnig cyfleoedd addysg uwch i bawb. Wrth fyfyrio ar y manteision sydd wedi dod i mi o'm haddysg Brifysgol, rwy'n awyddus i gyfrannu at lwyddiant cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'n bleser cyfrannu yn ystod fy mywyd fy hun, oherwydd y gallaf weld y buddion nawr. Rwy'n gwybod bod fy rhodd gyntaf wedi cynorthwyo dau fyfyriwr disglair i barhau â'u hastudiaethau pan na fyddent wedi gallu gwneud hynny fel arall.

Hoffwn annog eraill i gefnogi'r Brifysgol. Gallai cyn-fyfyrwyr a ffrindiau ddod ynghyd hyd yn oed - efallai fesul gr┼Áp blwyddyn neu glwb chwaraeon - i godi arian. Gall unrhyw swm wneud gwahaniaeth sylweddol."

 

Ni ellir gwadu bod natur addysg uwch yn newid, ond mae dyngarwch bob amser wedi bod yn hynod bwysig i brifysgolion - yn wir, cafodd Prifysgol Abertawe ei hun ei sefydlu drwy weithred ddyngarol. Ond wrth i addysg uwch newid, felly y mae rôl dyngarwch yn newid hefyd, gan ddod yn fwyfwy pwysig fel ffynhonnell cyllid gweithredol a chyfalaf. A thrwy arweinyddiaeth a gweledigaeth dyngarwyr megis Carol a Howard, bydd Prifysgol Abertawe'n gallu parhau â'i chynnydd aruthrol gan atgyfnerthu ei statws fel prifysgol sydd wirioneddol o safon fyd-eang.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut i roi i Brifysgol Abertawe, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/cefnogiabertawe/

I siarad ag aelod o'r tîm yn gyfrinachol, ffoniwch y swyddfa ar 01792 295156.