Cwrdd â'n Hacademyddion – Dr Ian Mabbett

Ymunais â'r Coleg Gwyddoniaeth yn 2016 yn ystod cyfnod cyffrous wrth i ni ailgyflwyno Cemeg yn ôl i'r portffolio israddedig.

‌Graddiais ag MChem o Abertawe cyn i'r addysgu israddedig ddod i ben, a chyflawnais EngD yn y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau yn y Coleg Peirianneg, gan weithio gyda'r diwydiant araenu coiliau ar drin araenau perfformiad uchel yn dra gyflym.

Yna es ymlaen i arwain ymchwil storio ynni yng Nghanolfan Arloesi a Gwybodaeth y Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Caenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol (SPECIFIC) a arweinir gan Abertawe, ac yn fwy diweddar rheolais yr Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu.

Mae'r rolau hyn wedi fy ngalluogi i ddatblygu partneriaethau, cydweithrediadau ac arbenigedd ymchwil mewn nifer o feysydd â chymwysiadau bywyd go iawn ac effaith dangosadwy i bartneriaid diwydiannol.

Credaf yn gryf mewn addysgu a arweinir gan ymchwil ac a ysgogir gan ymarfer, a gobeithiaf drosglwyddo'r profiadau hyn i'r genhedlaeth nesaf o gemegwyr a gyflogir yn y diwydiannau hyn.

Yn fy marn i, diben prifysgolion yw creu a rhoi gwybodaeth a pharatoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth yn eu maes o ddewis, felly rydym yn alinio'r cwricwlwm â gofynion cofrestru proffesiynol ac yn ymdrin â phynciau â pherthnasedd diwydiannol sydd â'r potensial uchaf i gyfrannu at dwf economaidd cynaliadwy.

Rwy'n aelod o'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (RSC), mae gen i gofrestriadau CChem a CSci, ac rwy'n cynrychioli'r byd academaidd yng Ngrŵp Llywio Iaith Gymraeg RSC.

Rwy'n aelod o'r Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3); mae gen i statws CEng; ac rwy'n aelod o'r pwyllgor aelodaeth, gan asesu ceisiadau am gofrestriad proffesiynol a siartredig CEng, CSci a CEnv.

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd a chyfathrebu gwyddoniaeth yn weithgareddau hynod bwysig a pherthnasol hefyd, felly rwy'n Llysgennad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg); rwy'n aelod gweithgar o Fforwm Ymgysylltu â’r Cyhoedd Prifysgol Abertawe; rwyf wedi cynnal prosiectau ymestyn allan mawr; rwyf wedi ymddangos yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham; ac rwyf wedi ysgrifennu ar gyfer y cylchgrawn gwyddoniaeth poblogaidd, Science Uncovered.

Rwy'n siarad mewn digwyddiadau addysgeg yn aml, a bwriadaf ddefnyddio'r arfer gorau cyfredol yn fy holl addysgu Cemeg yn Abertawe, ac ar ben hynny ei ddatblygu yma. Mae gen i Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu Addysg Uwch, sy'n golygu Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (FHEA).

Mae dysgu ac addysgu, cyfleusterau a lleoliad ardderchog wedi'u cyfuno â chysylltiadau cryf â diwydiant yn sicrhau profiad gwych i fyfyrwyr, rhywbeth y mae Prifysgol Abertawe eisoes yn ymfalchïo ynddo.

Mae croeso i ddarpar fyfyrwyr gysylltu i gael rhagor o wybodaeth am beth a sut y byddwn yn eich addysgu er mwyn eich paratoi ar gyfer bywyd ar ôl addysg uwch.

Yn yr un modd ag ymgynghorwyr gyrfaoedd ac athrawon, byddaf yn hapus i roi gwybodaeth i chi, ac i ystyried sut y gallwn eich cefnogi drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau hefyd

Yn olaf, rwyf bob amser yn chwilio am gydweithio ac ymchwil cyffrous newydd gydag academyddion a phartneriaid eraill mewn diwydiant.

Dysgwch ragor am ein Hadran Gemeg newydd a chyffrous yn www.swansea.ac.uk/chemistry.

I siarad ag aelod o’r Tîm Derbyniadau, ffoniwch ni ar 01792 606428.