Canghennau Rhyngwladol y Cyn-fyfyrwyr

Mae 2015 wedi bod yn flwyddyn hynod brysur i'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr (DARO) yn rhyngwladol, gan sefydlu Canghennau Cyn-fyfyrwyr ffurfiol yn Beijing, Shanghai, Hong Kong a Maleisia.

Roedd y digwyddiadau lansio i gyd yn hynod lwyddiannus, gyda nifer mawr o gyn-fyfyrwyr yn ymuno â chynrychiolwyr o'r Brifysgol i rwydweithio a thrafod syniadau ar gyfer eu Canghennau. Mynychodd yr Uwch Ddirprwy Is-ganghellor yr Athro Iwan Davies bob un o'r digwyddiadau, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i gyn-fyfyrwyr am lwyddiant Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, agor Campws y Bae ac ymchwil arloesol y Colegau.

Shanghai 2Sefydlwyd y Canghennau i roi modd i raddedigion rhyngwladol Abertawe rwydweithio yn gymdeithasol ac yn broffesiynol â phobl o'r un meddylfryd. Byddant yn rhoi ymdeimlad o gymuned yn eu lleoliadau ac yn helpu'r Brifysgol i gadw mewn cysylltiad â chyn-fyfyrwyr, i gydnabod rhagoriaeth broffesiynol ac i sicrhau y gall cyn-fyfyrwyr gyfrannu at ddyfodol y sefydliad. Byddant hefyd yn darparu rhwydwaith lleol y gall graddedigion newydd ei ddefnyddio cyn gynted ag y dychwelant adref o'u cyfnod yn Abertawe.

Penodwyd Pennaeth Cangen ym mhob lleoliad ar sail wirfoddol. Bydd y bobl hyn yn cynorthwyo DARO i reoli grwpiau cyn-fyfyrwyr yn eu rhanbarthau ac yn bwynt cyswllt rhwng y Gangen a'r Brifysgol. Byddant yn trefnu cynulliadau ac yn adrodd yn ôl i DARO, gan roi manylion a ffotograffau o weithgareddau'r Gangen, yn ogystal â helpu DARO i adnabod graddedigion Abertawe sydd wedi bod yn arbennig o lwyddiannus yn eu maes. Rydym yn hynod ddiolchgar i Bennaeth pob Cangen am dderbyn y rôl, ac edrychwn ymlaen yn fawr at weithio gyda nhw dros y misoedd a'r blynyddoedd i ddod.

Shanghai 3Mae gan ein cyn-fyfyrwyr rhyngwladol ran bwysig iawn i'w chwarae wrth lunio dyfodol y Brifysgol, a chyda dathliadau canmlwyddiant 2020 ar y gorwel, rydym yn benderfynol o gysylltu â chynifer o'n cyn-fyfyrwyr â phosib. Yn ogystal â chadw mewn cysylltiad a rhannu storïau â ni, mae angen i'n cyn-fyfyrwyr fod yn llysgenhadon er mwyn i ni allu cynyddu'r nifer o fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dod i astudio yn Abertawe. Rydym am adnabod a datblygu prosiectau ar y cyd â sefydliadau rhyngwladol, yn y byd academaidd ac mewn diwydiant; ac rydym am greu ariannu ychwanegol a fydd yn darparu mwy o ysgoloriaethau i fyfyrwyr rhyngwladol. Gellir cyflawni'r nodau hyn gyda chefnogaeth ein Canghennau Cyn-fyfyrwyr ymroddedig gwych.

Mae'r Brifysgol yn falch iawn o'i chyn-fyfyrwyr rhyngwladol. Wrth ymweld â'r Canghennau, clywom lawer o storïau am yrfaoedd amrywiol a thrawiadol ein graddedigion a sut mae gwybodaeth a ddysgwyd yn Abertawe yn cael effaith ddofn ar dechnoleg a diwydiant ledled y byd. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at adeiladu ar lwyddiant cynnar y Canghennau ac ymgysylltu ymhellach â'n cymuned ryngwladol fywiog.