Bandeisiau clyfar i’w treialu cyn pen 12 mis

Mae Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe yn arwain gwaith ymchwil i dreialu bandeisiau clyfar sy’n defnyddio technoleg 5G i fonitro pa driniaeth sydd ei angen, ac i ddanfon gwybodaeth at ddoctoriaiad am sut mae’r clwyf yn gwella.

Smart Bandages

Mae gwyddonwyr Prifysgol Abertawe wedi dweud eu bod yn gobeithio y bydd y bandeisiau clyfar yn cael eu treialu o fewn y 12 mis nesaf ac y byddant yn galluogi meddygon i deilwra triniaeth ar gyfer cleifion unigol. 

Mae'n ffurfio rhan o'r cytundeb £1.3 biliwn Bae Abertawe sy'n anelu at greu canolfan brawf 5G ar gyfer arloesi digidol. Yr Athro Marc Clement, cadeirydd y Sefydliad Gwyddor Bywyd, dywedodd "Mae technoleg 5G yn gyfle i gynhyrchu ystod dechnolegol fydd yno'n barhaol ar gyfer gofal meddygol.

Bydd y bandais glyfar yn defnyddio nanotechnoleg i asesu cyflwr clwyf ar unrhyw amser penodol. Bydd y wybodaeth yn cael ei gysylltu gyda'r rhwydwaith 5G a bydd y rhwydwaith hwnnw wedyn yn rhoi gwybod i'r unigolyn beth yw cyflwr ei clwyf drwy eich ffon. Bydd gwybodaeth megis eich lleoliad a'ch cyflwr corfforol hefyd ar gael drwy eich ffôn.

Marc Clement"Bydd y wybodaeth wedyn yn cael ei ddefnyddio gan y clinigwyr fydd yn asesu cyflwr y clwyf fydd yn eu galluogi i drefnu triniaeth benodol ar gyfer yr unigolyn" meddai'r Athro Clement.

"Gyda meddygaeth draddodiadol, efallai y byddai clinigwr yn gweld claf ac yna’n argymell math penodol o driniaeth am fis neu dri mis. Yn y dyfodol, bydd modd amrywio’r driniaeth yn ôl yr unigolyn, y ffordd o fyw a’r patrwm bywyd.

"Weithiau, oherwydd bod gennym gymaint o barch at feddygon, byddwn yn dweud wrthynt fod popeth yn iawn. Fodd bynnag, yn y byd 5G hwn, mae’r holl dystiolaeth i’w gweld o’u blaenau, felly gall y clinigwr a’r claf gydweithio i fynd i’r afael â’r broblem."

Bydd arbenigwyr mewn nanotechnoleg yn datblygu synwyryddion a bydd argraffwyr 3D yn yr ysgol gwyddorau dynol yn cynhyrchu bandais fydd yn lleihau'r gost.

Dywedodd yr Athro Marc Clement "yr hyn rydym yn ei greu fel rhan o'r fargen ddinesig hon yw ecosystem sy’n gallu profi cysyniad, profi busnes, cynhyrchu’n lleol ac arloesi mewn marchnad fyd-eang."