Cyn-fyfyriwr a Darlithydd i gyfarwyddo ffilm yn Abertawe

Sefydlodd Jimmy Hay Long Arm Films ar ôl graddio o Brifysgol Abertawe mewn Astudiaethau'r Sgrin yn 2007. Ef yw awdur a chyd gyfarwyddwr y ffilm hir High Tide, sy'n adrodd stori un diwrnod olaf lle y mae'n rhaid i fam drwsio perthynas sydd wedi torri gyda'i mab.

Dywedodd Jimmy Hay wrth Swyddfa'r Cyn-fyfyrwyr, er bod y syniad o wneud ffilm hir yn gyffrous tu hwnt, y peth mwyaf heriol am wneud ffilmiau yw'r ffaith ei fod ef a'i gyd awdur/cyfarwyddwr i bob pwrpas yn ymgymryd â sawl swydd: "Heb gyllideb enfawr dydyn ni ddim yn gallu fforddio criwiau a thimoedd cynhyrchu mawr, felly mae'n rhaid i mi fod yn awdur, yn gyfarwyddwr, yn gynhyrchydd, yn gyfarwyddwr castio, yn sgowt lleoliadau, a rhyw gant o bethau eraill! Mae'n gwneud yr holl beth yn gyffrous, ac rydw i wedi dysgu llawer drwy daflu fy hun yng nghanol y swyddi eraill, ond rydw i'n edrych ymlaen at allu canolbwyntio ar ysgrifennu a chyfarwyddo."

Jimmy HayMeddai Jimmy, sydd hefyd yn ddarlithydd rhan-amser ac yn fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Abertawe ymhellach, "Y pethau mwyaf gwobrwyol am fy swydd yw gweithio gyda phobl wych a thalentog. Tan i ni ddechrau gwneud High Tide, doeddwn ni ddim yn sylweddoli faint o bobl greadigol oedd yn Abertawe, ond pan rydych yn dechrau gwneud rhywbeth fel hyn rydych yn cwrdd â phobl o'r un meddylfryd â chi. Mae criw gennym bellach sydd i gyd yn dod o'r ardal ac sydd i gyd yn arbenigwyr profiadol yn eu maes."

Gwnaeth Jimmy gais i Brifysgol Abertawe gan ei fod mewn dinas ar yr arfordir a gwnaeth y cwrs ei ganiatáu i fodloni ei gariad tuag at sinema gan gynyddu ei ddealltwriaeth a'i werthfawrogiad ohoni'n fawr ar yr un pryd. Meddai, "gwnaeth astudio ffilm yn ddifrifol ac yn academaidd newid llawer o'm syniadau ynglŷn â ffilm a'r hyn y gallai fod: pa rôl sydd ganddi mewn bywydau pobl ac mewn cymdeithas yn gyffredinol. Mae hyn wedi datblygu'n sylweddol wrth i mi wneud fy ymchwil ddoethurol yn Abertawe."

"Mae astudio ffilm yn Abertawe yn amlwg wedi bod yn allweddol o safbwynt fy mhenderfyniad i fod yn rhywun sy'n gwneud ffilmiau. Trwy astudio ar lefel israddedig, ac yna ymchwilio am y tair blynedd ddiwethaf ar gyfer fy PhD, rydw i wedi gweld gymaint o ffilmiau ac wedi cysylltu â nhw o safbwynt critigol. Mae gen i syniadau clir tu hwnt bellach am sut y dylai ffilmiau edrych ar hyn y dylent ei ddweud. Ni fyddwn erioed wedi ystyried creu ffilmiau yn y modd yr wyf wedi bod yn eu gwneud os nad oedd gen i'r sylfaen mewn gwerthfawrogi ffilmiau yr wyf wedi'i dderbyn yn Abertawe. Yn fwy penodol i'r ffilm yr ydym yn ei gwneud, ysgrifennwyd High Tide gydag Abertawe yn y meddwl o'r cychwyn. Tra roeddwn yn cerdded yn Gŵyr dechreuodd y syniad am y ffilm dyfu, ac mae wedi datblygu o gwmpas y llefydd sydd wedi darparu cefndir i'm bywyd fy hun am sawl blwyddyn."

"Hoffem i High Tide ennill cydnabyddiaeth mewn gwyliau ac iddi gael ei chwarae mewn sinemâu. Mae'r gyllideb sydd gennym i wneud y ffilm yn golygu mai dim ond ychydig o sinemâu sydd angen ei dangos er mwyn iddi wneud ei harian yn ôl. Os mae hynny'n digwydd, gobeithio na fydd sicrhau cyllideb ar gyfer ein ffilm nesaf mor anodd."

"Mae'r ffilm wedi derbyn cymorth diwydiannol gan Bob & Co., cwmni cynhyrchu o Lundain, ond rydym yn gobeithio cynnwys rhagor o bobl o Abertawe yn y gwaith o gynhyrchu'r ffilm. Rydym am godi cyfran o'r gyllideb drwy ariannu torfol, gan wahodd unrhyw un a phawb sydd am gyfrannu at y gwaith o gynhyrchu'r ffilm a chefnogi'r gwaith o greu ffilmiau annibynnol ar yr un pryd. Mae defnyddio ariannu torfol i wneud ffilm yn syniad cymharol newydd, ond mae cynsail i'r syniad. Cafodd y ffilm Inocente a enillodd Oscar eleni ei hariannu gan bobl sy'n frwdfrydig am ffilmiau a oedd yn credu yn y prosiect."

"Dim ond ychydig o ffilmiau a wneir yn Abertawe ac mae hynny'n siomedig. Yn fwy nag unrhyw beth arall rydym yn gobeithio y bydd pobl leol yn gweld gwerth yn yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni: rydym am wneud y ffilm hon gyda chymorth y gymuned leol, a chydag unrhyw un sydd â chysylltiad ag Abertawe."

Os hoffech gefnogi'r ffilm gallwch naill ai glicio'r ddolen isod, neu fynd i www.indiegogo.com a chwilio am 'High Tide'.

http://www.indiegogo.com/projects/high-tide-long-arm-s-debut-feature-film

Bydd Long Arm Films yn rhedeg ei raglen interniaeth gyntaf wrth ffilmio High Tide yn Haf 2013. Nod y rhaglen yw rhoi cyfle i bobl ifanc sydd â thalent a dychymyg ennill profiad gwaith ystyrlon ar set ffilm proffesiynol. Rhaid bod ymgeiswyr dros 18 oed a rhaid eu bod yn byw yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.longarmfilms.co.uk/interns/