Aduniad graddedigion Abertawe

Yn y cyfnod yn arwain at yr Wythnos Aduno Genedlaethol, a ddechreuodd ar 10 Medi, roedd y Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr yn falch o gael croesawu cyn-fyfyrwyr Abertawe i ddau aduniad.

survivors reunion Cynhaliwyd yr aduniad cyntaf ddydd Iau 6ed Medi yn Neuadd Sgeti ar gyfer cyn-fyfyrwyr a raddiodd rhwng 1933 a 1960, a daeth hanner cant o bobl i'r cinio. Cyn yr aduniad, daeth nifer o gyn-fyfyrwyr yn ôl i'r campws am daith o'i gwmpas ac am ymweld ag Archif Richard Burton. Yn yr Archif, cafodd y cyn-fyfyrwyr gyfle i bori trwy nifer o ffotograffau a chyhoeddiadau, gan gynnwys cylchgronau RAG a phapurau newydd y myfyrwyr o'r cyfnod rhwng y 1940au a'r 1960au. Hefyd, cawsant gyfle i siarad â myfyrwyr presennol oedd wedi astudio hanes Undeb y Myfyrwyr fel rhan o'u gradd Hanes.

'Aduniad y Goroeswyr' yw'r enw a roddwyd i'r aduniad hwn erbyn hyn, ac mae wedi'i gynnal ers rhai blynyddoedd. Yn wreiddiol, fe'i cynhaliwyd ar gyfer cyn-aelodau'r Tîm Hoci, ond erbyn hyn mae wedi tyfu i gynnwys graddedigion o bob cwrs. Mae Tom Conway, cyn-fyfyriwr a Chymrawd Er Anrhydedd, wedi bod wrthi'n trefnu'r aduniadau hyn, gan sicrhau bod graddedigion Abertawe yn ymgynnull unwaith y flwyddyn i gofio am eu hamser yn y Brifysgol.

Cynhaliwyd yr ail aduniad ddydd Sadwrn 8 Medi gan grŵp o raddedigion o 1967. 2012 oedd y 45ain blwyddyn ers iddynt raddio, a chyn-fyfyrwyr Peirianneg oedd y rhan fwyaf o'r 36 a ddaeth, er yr oedd graddedigion Hanes, Seicoleg, a Saesneg yn bresennol hefyd. Croesawyd y grŵp i'r campws yn y prynhawn i weld sut mae'r Brifysgol wedi datblygu dros y 45 blynedd ddiwethaf, a bu iddynt ymweld ag Archif Richard Burton hefyd. Gyda'r hwyr, cynhaliwyd derbyniad diodydd ar falconi Tŷ Fulton, yn edrych allan dros y campws a'r môr. Daeth cyn-athrawon a staff yr adran Peirianneg i'r derbyniad hefyd, gan gynnwys Yr Athro Roger Owen, Yr Athro Christie, Margaret Fox, a Jeannie Jenkins. Cafwyd cinio yng Nghaffi'r Gorllewin (bar y Myfyrwyr gynt), a dangoswyd cyfres o luniau o'u hamser yn y brifysgol yn ddiweddglo i'r noson.

Vintage reunion Nirmal Choubey sbardunodd yr aduniad pan gysylltodd â'r Swyddfa Cyn-fyfyrwyr gyda rhestr o enwau o bobl yr oedd yn dymuno cysylltu â nhw. Gyda chymorth Nirmal a Roger Edwards, llwyddodd y Swyddfa Cyn-fyfyrwyr i ddod o hyd i nifer o raddedigion. O ganlyniad, cafwyd aduniad llwyddiannus, lle'r oedd aelodau’r grŵp yn gallu hel atgofion a chwrdd â hen gyfeillion.

Ceir lluniau o Aduniad y Groeswyr yma ac Aduniad 1967 yma.

Os ydych chi'n ystyried cynnal aduniad gyda hen gyfeillion, gall y Swyddfa Cyn-fyfyrwyr eich cynghori a'ch helpu. Os ydych wedi colli cysylltiad â'ch hen ffrindiau, byddwn yn ymdrechu i ddod o hyd iddynt ar gyfer yr aduniad. Gallwn gynorthwyo trwy drefnu ymweliadau â'r campws hefyd, naill ai i adrannau neu ynteu ar gyfer taith gyffredinol o'i gwmpas.