Bydd yr Adran Gemeg newydd, sy'n ganlyniad buddsoddi miliynau o bunnoedd, yn creu cyfleuster addysgu ac ymchwil o'r radd flaenaf ac yn cryfhau uchelgais y Coleg a'r Brifysgol, gan wella darpariaeth pynciau STEM yn y rhanbarth.

Bydd y Coleg Gwyddoniaeth yn gartref i'r adran newydd hon, a fydd yn ychwanegu at yr allbynnau, yr amgylcheddau a'r effaith o safon fyd-eang a nodwyd yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Mae'n bleser mawr gennym weithio gyda'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol i ailgyflwyno Cemeg fel pwnc yn y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Menter ryngddisgyblaethol yw hon a gefnogir gan y Colegau Gwyddoniaeth, Peirianneg a Meddygaeth. Bydd yn hwyluso rhaglen cemeg unigryw a fydd yn elwa o arbenigedd ymchwil helaeth mewn disgyblaethau deunyddiau a meddygol.

 Chemistry 2Mae rhaglenni BSc ac MChem Cemeg wedi cael eu sefydlu, gan ganolbwyntio ar ragoriaeth addysgu a phrofiad y myfyrwyr. Er y cânt eu haddysgu yn y Coleg Gwyddoniaeth, bydd gan y rhaglenni gysylltiadau rhyngddisgyblaethol cryf â pheirianneg a meddygaeth.

Maent yn dysgu'r wybodaeth eang y bydd ei hangen ar fyfyrwyr i gael gyrfaoedd proffesiynol ym maes Cemeg,drwy elfen sylweddol o sgiliau labordy, a'r wybodaeth ddofn i'w galluogi i arbenigo mewn meysydd penodol.

Bydd yr ymagwedd amlddisgyblaethol hon yn ehangu meysydd ymchwil arbenigol craidd megis Cemeg Deunyddiau Uwch a Chemeg Feddyginiaethol. Mae prosiectau ymchwil blaenllaw sy'n cynnig cyfleoedd ôl-raddedig yn cynnwys y gwaith gan brosiect SPECIFIC a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol ar ddeunyddiau ynni adnewyddadwy a'r Ganolfan Sbectrosgopeg Más a'r Sefydliad Gwyddor Bywyd.

Bydd cysylltiadau cryf y Brifysgol â diwydiant yn darparu pwyslais cynyddol ar gyflogadwyedd gan gynnig cyfleoedd mewn ymchwil a lleoliadau byd-eang i fyfyrwyr.

Mae gan y Coleg Gwyddoniaeth y gallu, y maint a'r ymrwymiad i ddatblygu Cemeg fel adran ymchwil ac addysgu o bwys sydd â'r nod o greu adran sydd ymysg y 30 orau erbyn 2020.