Rev. Dr. David Vernon Davies

Ar 28 Hydref 2014, teithiodd staff o'r Tîm Datblygiad a Chysylltiadau â Chyn-fyfyrwyr i Gaerdydd i gwrdd â'r cyn-fyfyriwr, y Parchedig Dr David Vernon Davies, ddeuddydd cyn iddo ddathlu'i ben-blwydd yn gant oed.

Yn ei gartref yng Nghaerdydd, bu'r Parch. Dr Davies yn cofio'i fywyd fel bachgen ysgol yn Abertawe yn y 1930au a'i gyfeillgarwch â Dylan Thomas, "Buaswn i a Dylan yn treulio llawer o'n gwersi rhydd gyda'n gilydd, yn honni ein bod yn gweithio ar gylchgrawn yr ysgol, ond yn chwarae ac yn cael llawer o hwyl mewn gwirionedd." Aeth y Parch. Dr Davies ymlaen i astudio Saesneg, Cymraeg, Groeg ac Athroniaeth, gan dreulio pedair blynedd hapus fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, neu Coleg Prifysgol Abertawe fel ag yr oedd hi bryd hynny. Yn ystod ei amser yn Abertawe, cyfarfu a'i ddiweddar wraig, Florence Rose Frances. Cafodd y cwpl fywyd cyffrous yn sicr, gan deithio'r byd a threulio sawl blwyddyn yn byw ym mharadwys ar Ynysoedd Bahama.

Wedi iddo raddio o Brifysgol Abertawe, aeth y Parch. Dr Davies i'r Coleg PresbyteraiddCaerfyrddin; Coleg Mansfield Rhydychen; Coleg Llanbedr Pont Steffan; a Choleg y Brenin, Llundain, lle graddiodd gyda PhD mewn Seicoleg. Ordeiniwyd yn Gurad Eglwys Gadeiriol Tyddewi ym 1941, Llanelli 1941-1946, bu'n athro yng Ngholeg Nassau Sant Ioan yn Ynysoedd Bahama o 1946 tan 1950, yna aeth yn Gaplan Ysbyty yn Llundain ac Uwch-ddarlithydd yng Ngholeg Sant Luc yng Nghaerwysg.  Uwch-Ddarlithydd yng Ngholeg Economeg y Cartref, Caerdydd cyn adleoli i Brifysgol Caerdydd fel Uwch-Ddarlithydd Addysg nes iddo ymddeol ym 1979

Yn ystod ein hymweliad rhannodd y Parch. Dr Davies lawer o atgofion hapus o'i ddyddiau fel myfyriwr, gan gynnwys ei gyfrifoldebau fel gyrrwr car y Rag a golygydd cylchgrawn y myfyrwyr. Mwynhaodd wneud ffrindiau newydd ac ymuno â chlybiau chwaraeon a chymdeithasol, gan gynnwys bod yn aelod o Harriers Abertawe.

"Rhoddodd Prifysgol Abertawe ddechrau ardderchog i mi, ac rwy'n ddiolchgar iawn am hynny."

Pan ofynnwyd iddo pa gyngor y byddai'n ei roi i fyfyrwyr presennol, dyfynnodd y Parch. Dr Davies ddihareb, "Hogi’r cryman yn dda", ei hystyr yw paratowch eich hun yn dda ar gyfer beth bynnag rydych yn cynllunio i'w wneud, a beth bynnag y dechreuwch, rhowch eich ymdrechion gorau iddo."

Yn 100 oed, disgrifia'r Parch. Dr Davies ei hun fel person lwcus, hapus ac optimistaidd!

Cliciwch yma i weld y cyfweliad cyfan.