Zoe Rushton

Zoe Rushton Graddiodd Zoe Rushton o Brifysgol Abertawe yn 2000, ar ôl cwblhau ei BA Cymraeg. Ar hyn o bryd, mae'n gynhyrchydd gyda'r BBC.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Un o Abertawe ydw i, ac i fod yn onest - nid oeddwn am fynd miloedd o bunnoedd i ddyled! Ar yr un pryd, mae'n brifysgol wych, mewn lleoliad hardd, ac roedd yn cynnig yr union gwrs yr oeddwn i eisiau.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Astudiais y Gymraeg, ond es i ddim i Ysgol Gymraeg, felly cwrs pedair blynedd oedd hi, gan gynnwys blwyddyn sylfaen oedd yn codi fy safon i lefel Cymraes rugl. Roedd gan y cwrs amrywiaeth dda o fodiwlau, o Ysgrifennu Creadigol i Lenyddiaeth Cymraeg Hen.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Dwi'n Gynhyrchydd gyda'r BBC. Pan adewais y Brifysgol, symudais i Gaerdydd gan gynnig fy ngwasanaeth am ddim. Gwnes i brofiad gwaith - yn y bôn, gwneud te, teipio llawysgrifau dyn na wyddai sut i ddefnyddio cyfrifiadur (ie, mae hynny'n wir!), a chludo tapiau i'r ystafelloedd golygu ac yn ôl. Wedyn, cefais i rywfaint o waith achlysurol a arweiniodd at gontractau tymor byr, a symudais i fyny o fan'na. Erbyn hyn, dwi wedi gweithio ar raglenni am y rhan fwyaf o sianeli'r BBC, gan gynnwys Doctor Who Confidential, Vets 24/7, Cerddor Ifanc y BBC, a llawer mwy.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Well, oni bai fy mod wedi dysgu'r Gymraeg, fuaswn i byth wedi cael fy nghyfle go iawn cyntaf ym myd y teledu - sioe plant i S4C.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Gall yr oriau fod yn amrywiol iawn, yn hir, ac yn anghymdeithasol, ond, i fod yn deg, mae'r un peth yn wir am lawer o swyddi llawer llai pleserus, felly alla i ddim cwyno!

Beth yw elfennau mwyaf boddhaus eich swydd?

Ymdrech tîm yw hi. Mae pawb eisiau creu'r sioe orau posibl ar y teledu, felly mae'n rhaid cyd-dynnu a gweithio fel uned. Mae hynny'n golygu eich bod yn gwneud rhai ffrindiau agos a theyrngar iawn, ac yn cwrdd â nifer o bobl ddiddorol iawn. Ac weithiau, 'chi'n gallu gwneud gwahaniaeth; os gellwch wella bywyd un gwyliwr mewn rhyw ffordd fach mae'r teimlad yn wobrwyol iawn.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Peidiwch byth â cherdded - rhedwch trwy'r amser!

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Ewch ati a gwnewch e! Peidiwch â sôn amdano na chymryd y byd yn ganiataol. Rhaid i chi fynd allan a gwneud eich lwc eich hunain trwy weithio'n galed (weithiau am ddim), dangos eich bod o ddifrif am yr hyn a wnewch, ac, yn bwysicaf oll, bod yn neis! Bydd pobl yn cofio wyneb â gwên yn dweud 'Bore Da!' - wnân nhw ddim cofio'r person digalon sy'n gwingo yn y cornel.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Dal i ddysgu. Dim ond gyda gwybodaeth a phrofiad mae modd symud ymlaen a chyflawni'r hyn yr ydych eisiau ei gyflawni.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Ar ôl i David Tennant gyhoeddi yr oedd yn gadael Doctor Who, cafwyd wythnosau o ddyfalu yn y tabloids am bwy fyddai'n ei ddilyn. Cawsom ni'r cyfrifoldeb o ddiogelu'r gyfrinach, a gwnaethom ni raglen ddogfen arbennig a gyhoeddodd i 6 miliwn o wylwyr taw Matt Smith oedd y Doctor newydd.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Divas. Bob amser Divas.

Y tu allan i'r gwaith, beth ydych chi'n ei fwynhau?

Ffilmiau, drama deledu dda, darllen, y Kennedys, a phob math o gerddoriaeth.