Xosé Rodríguez

Graddiodd Xosé Rodríguez o Brifysgol Abertawe yn 2006, ar ôl cwblhau MSc mewn Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig. Mae'n gweithio yn Tecnicas Reunidas ym Madrid ar hyn o bryd fel peiriannydd.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Penderfynais astudio ym Mhrifysgol Abertawe oherwydd bod ganddi enw da am ei naws academaidd, cyfadran beirianneg uchel ei pharch a chymuned gyfeillgar o fyfyrwyr. Mae'r ddinas ei hun yn profi nad maint sy'n bwysig.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Gwnes i fwynhau pob munud o'r rhaglen. Ni ddes o hyd i unrhyw beth tebyg mewn prifysgolion eraill yn Sbaen. Roedd y darlithoedd yn ddiddorol a gwnaeth yr enghreifftiau fy narparu â meddwl sythweledol a'm cyfarparu â'r syniadau y mae'n rhaid i mi eu datblygu yn fy ffordd fy hun yn ystod fy ngyrfa.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n gweithio ar hyn o bryd fel peiriannydd strwythurau gosodedig yn adrannau tanciau a strwythurau sifil Nwy Naturiol Hylifedig (LNG) Tecnicas Reunidas ym Madrid. Rydw i'n darparu dyluniadau strwythurol, mecanyddol a thermol ar gyfer offer olew a nwy gan ddefnyddio offerynnau cyfrifiadur.

Rydw i'n gyfrifol am ddarparu datrysiadau technegol effeithiol drwy ddadansoddiadau efelychu manwl, cysylltu a rhyngweithio â chleientiaid i gwrdd â'u disgwyliadau (a rhagori arnynt), adolygu adroddiadau technegol gan drydydd partïon a datblygu canolfan dechnegol y tîm efelychu. Ar hyn o bryd rydw i'n dylunio rhai o'r strwythurau mwyaf ar gyfer cyfleusterau Olew a Nwy yn Chile, Tsieina a Canada.

Yn ddiweddar, gwnes i gyd-sefydlu'r cwmni dechreuol cydweithredol Civil.Coop er mwyn darparu gwasanaethau peirianneg er budd i'r gymuned, yr amgylchedd ac integreiddiad cymdeithasol peirianyddion sifil nad ydynt wedi'u cyflogi. Rydw i'n cydweithio o bryd i'w gilydd ar brosiect ymchwil gyda Labordy Ymasiadau Niwclear Sbaen.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Gwnaeth y cwrs fy helpu i fod yn fwy ymwybodol o'm gwendidau a rhoddodd yr arfau a oedd eu hangen arnaf hefyd i wella'r gwendidau hynny. Rydw i bellach yn ymwybodol o bwysigrwydd adeiladu yn y modelau cyfrifo a'r dyluniadau peirianneg gan ddefnyddio dull cynyddol a chyfrifiadau llaw syml. Rydw i wedi dysgu sut i roi sylw i fanylion, ac rydw i'n sicr yn fwy hyderus fel peiriannydd strwythurol.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Mae rhai o'r heriau yr wyf yn eu hwynebu'n cynnwys dyluniadau yn mynd yn fwy cymhleth oherwydd disgyblaethau sy'n gorgyffwrdd, dryswch oherwydd gwasgariad daearyddol, darpariaeth gan gyflenwyr allanol a materion amlddiwylliannol, ac, ymdrin â dyddiadau cau tynn a chyllidebau prin.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Rydw i'n cael fy annog i ddatblygu datrysiadau yfory, i gymryd cyfrifoldebau ac i gyfrannu'n uniongyrchol at lwyddiant y busnes. Mae gwybod sut y mae pethau'n gweithio a gwybod y bydd gan fy nyluniadau effaith enfawr ar gymdeithas yn rhyw fath o bleser i mi.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Mae "Ymlaen â chi!" wedi datrys, a bydd yn parhau i ddatrys, rhan fwyaf fy mhroblemau.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Ymlaen â chi!

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Dyna gwestiwn da! Does dim cynllun penodol gen i ar hyn o bryd. Fy nod presennol yw cynyddu lefelau fy nghyfrifoldeb a'm sgiliau mewn amgylchedd lle yr wyf yn teimlo bod gen i rôl ystyrlon.

Hoffwn ddefnyddio fy sgiliau a'm talentau i helpu tyfu'r cysylltiadau rhwng y byd academaidd a'r byd diwydiant. Mae rhai o'm huchelgeisiau'n cynnwys gweithio tramor i ehangu fy ngorwelion, helpu busnesau arloesol sy'n cychwyn i fod yn llwyddiannus a dilyn PhD mewn rhyw faes o fathemateg ddiwydiannol gymhwysol.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Yn bersonol, fy mab yw fy 'mhrosiect' gorau. Yn broffesiynol, rydw i wedi bod yn rhan o'r gwaith dylunio ar gyfer rhai o'r prif isadeileddau ynni fel yr orsaf bŵer gwynt a dŵr yn Ynysoedd Canarïa neu'r tanc storio LNG mwyaf mewn ardal seismig uchel yn Chile.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae gen i sawl atgof melys o'm cyfnod yn Abertawe. Er enghraifft, fedra i byth anghofio gweld eira ar y traeth am y tro cyntaf yn fy mywyd. Ond does dim byd gwell na'm ffrindiau da a'm cydweithwyr a'r bobl hynod o garedig yn ninas Abertawe.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun…

Optimistaidd, dadansoddol, hoff o bobl.