Victoria Stockley

Graddiodd Victoria Stockley yn 2009, ar ôl astudio Mathemateg ar gyfer Cyllid. Yna, astudiodd am radd Meistr mewn Cyllid. Ar hyn o bryd, mae Victoria yn Ddadansoddydd Prisio Llinellau Personol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol Zurich.

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Pan wnes i ymweld, roeddwn yn dwli ar yr awyrgylch yn y brifysgol ac mae mewn lleoliad gwych gerllaw'r traeth a chanol y dref.

Roedd y staff yn yr adran yn teimlo'n angerddol am yr hyn y maent yn ei addysgu ac roedd y cwrs yn adlewyrchu'r mathau o bethau yr oeddwn yn gobeithio eu dysgu yn y brifysgol.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roeddwn wrth fy modd gyda natur amrywiol y gwaith, a oedd yn golygu fy mod wedi cael sylfaen dda ym mhob agwedd, yn ogystal â rhai meysydd mewn mwy o fanylder. Roedd y darlithwyr bob amser yn fodlon neilltuo amser er mwyn helpu i esbonio pethau, hyd yn oed y tu allan i'r darlithoedd, ac roedd ymagwedd drws agored yn bodoli o ran gofyn am help, yn ogystal â'r sesiynau mwy strwythuredig.

Beth ydych yn ei wneud nawr o ran eich gyrfa?

Ar hyn o bryd, rydw i'n gweithio fel Dadansoddydd Prisio Llinellau Personol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol Zurich yn eu Prif Swyddfa. Dechreuais weithio i'r cwmni yn 2009, ar raglen graddedig 2 flynedd, gan gyflawni swyddogaethau tanysgrifennu yn eu tro, yn ogystal â chael cyswllt gyda phrosiectau ar lefel uchel. Wedi hyn, ymunais â'r tîm Rheoli Prosiectau a Phrisio Uniongyrchol fel dadansoddydd prisio. Mae hyn yn golygu creu'r strwythurau graddio ar gyfer ein cynhyrchion cartrefi a moduron uniongyrchol ar gyfer y ganolfan alwadau, y rhyngrwyd ac agregwyr. Ar hyn o bryd, rydw i'n gyfrifol am 9 prif gyfrif, gan gyflawni rôl y prif gyswllt prisio a rheolwr rhanddeiliaid ar gyfer y rhain, yn ogystal â chyflawni rôl swyddog prisio arweiniol ar gyfer 3 phrosiect, sy'n golygu fy mod wastad yn brysur. Yn ddiweddar, llwyddais i sicrhau fy nghymhwyster ACII, lle y gwnaeth y gwaith a ddysgais yn ystod fy ngradd fy helpu trwy roi sylfaen dda i mi.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi eich helpu chi gyda'r llwybr gyrfa a ddewiswyd gennych?

Mae fy ngradd a'm gradd meistr yn berthnasol iawn i'r hyn y byddaf yn ei wneud yn fy ngwaith o ddydd i ddydd. Mae cyfran fawr o'm gwaith yn ymwneud â dadansoddi ac mae'r sgiliau a ddysgais trwy gyfrwng mathemateg wedi fy helpu i ychwanegu gwerth a dyfnder i'r hyn y byddaf yn ei ystyried.

Mae rhai o'r agweddau eraill ar fy ngradd wedi fy helpu wrth i mi astudio am fy ACII. Roedd yn golygu bod gennyf sail dda mewn rhai o'r cysyniadau allweddol, yn ogystal â sicrhau bod rhai o'r cysyniadau mathemategol yn haws i'w deall.

Beth yw'r rhannau mwyaf heriol o'ch swydd?

Y rhan fwyaf heriol o'm swydd yw rheoli'r llwyth gwaith a blaenoriaethu. Mae hyblygrwydd yn allweddol yn y rôl, yn enwedig wrth ddelio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol, felly mae'n bwysig bod tasgau yn cael eu blaenoriaethu mewn ffordd briodol er mwyn helpu i ddelio gydag unrhyw beth y mae angen rhoi sylw iddo ar unwaith.

Beth yw'r rhannau mwyaf gwerth chweil o'ch swydd?

Y rhan fwyaf gwerth chweil o'r swydd yw pan fydd prosiect yn cael ei gyflawni mewn pryd, ac rydych chi wedi cyflawni rôl allweddol yn y gwaith hwn. Byddwch yn cael ymdeimlad go iawn o gyflawniad a'ch bod wedi helpu i gwblhau'r gwaith o fewn y terfyn amser hwn.

Yn ogystal, bydd yn werth chweil iawn i mi pan fydd y metrigau ar gyfer fy nghyfrifon yn gwella fis ar ôl mis o ganlyniad i'm gwaith caled a'm gwaith wrth raddio. Mae'n braf pan fydd modd priodoli pethau fel hynny i'r gwaith a wnaethpwyd yn uniongyrchol.

Beth oedd y cyngor gyrfaoedd gorau a gawsoch chi?

Mae ehangder gwybodaeth yn bwysicach na dyfnder gwybodaeth yn ystod blynyddoedd cyntaf eich gyrfa.

Pa gyngor y byddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mwynhewch eich cyfnod yn y brifysgol - dyma flynyddoedd gorau eich bywyd. O ran gwaith, ymgeisiwch am nifer fawr o swyddi ar yr un pryd, mae'n well cael gormod o ddewisiadau na dim digon.

Beth yw'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Ar hyn o bryd, credaf bod y segment llinellau personol yn faes da i weithio ynddo, ond yn y dyfodol, hoffwn gyflawni rôl fwy masnachol. O fewn Zurich, ceir digon o gyfleoedd i symud rhwng gwahanol segmentau, felly rydw i'n siŵr y bydd modd i mi gyflawni'r dyheadau hyn o fewn y cwmni.

Beth yw'r peth yr ydych fwyaf balch ohono?

O fewn cyd-destun gwaith, y peth yr wyf fwyaf balch ohono yw sicrhau cydbwysedd rhwng gwaith ac astudio er mwyn sicrhau fy ACII. Pan fydd gennych chi swydd, byddwch yn sylweddoli pa mor anodd yw hi i ddychwelyd gartref gyda'r hwyr ar ôl diwrnod yn y gwaith, gan astudio am ychydig oriau, felly rydw i'n falch o'r ffaith fy mod wedi llwyddo i wneud hynny a sicrhau fy ACII mewn ychydig dros 3 blynedd.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch blynyddoedd ym mhrifysgol Abertawe?

Mae gennyf gymaint o atgofion da o'm cyfnod yn Abertawe - chwarae ffrisbi ar y traeth, nosweithiau allan yn yr undeb, Stryd y Gwynt a Gŵyr gyda ffrindiau da.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun gan ddefnyddio 3 gair…

Rhadlon, uchelgeisiol a diwyd,