Victoria Kidgell

Graddiodd Victoria Kidgell yn 2011, ar ôl cwblhau ei PhD Peirianneg Sifil a Chyfrifiadurol. Roedd Victoria wedi cwblhau MEng Peirianneg Fecanyddol a MRes Peirianneg Sifil a Chyfrifiadurol hefyd. Ar hyn o bryd, mae'n Wyddonydd Clinigol dan Hyfforddiant gydag Ymddiriedolaeth Sefydliadol Iechyd Ysbyty Orthopedig RJAH yng Nghroesoswallt.

Pam wnest ti benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd y lleoliad yn wych, a chafwyd croeso arbennig gan y staff a'r myfyrwyr ar y diwrnod agored. Roedden nhw'n gyfeillgar iawn, gan wneud i fi deimlo'n gartrefol.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y darlithwyr i gyd yn barod iawn i helpu, yn gwneud amser i siarad, ac yn rhoi unrhyw gymorth oedd ei angen. Cwrddais â ffrindiau da iawn ar y cwrs, a dwi'n dal mewn cysylltiad â nhw.

Beth ydych chi’n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Dwi'n Wyddonydd Clinigol dan Hyfforddiant gydag Ymddiriedolaeth Sefydliadol Iechyd Ysbyty Orthopedig RJAH yng Nghroesoswallt. Dwi'n arbenigo mewn Peirianneg Adsefydlu, sy'n cynnwys rhoi egwyddorion peirianneg, a thechnoleg defnyddiau, ar waith ym maes gofal iechyd. Gall hynny gynnwys ymchwilio, dylunio, a datblygu cynnyrch meddygol, megis cymalau amgen neu offer llawfeddygaethol robotig, dylunio neu addasu offer ar gyfer cleientiaid gydag anghenion arbennig o ran adsefydlu, neu reoli defnydd offer clinigol mewn ysbytai ac yn y gymuned.

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi eich helpu chi gyda’ch llwybr gyrfa?

Roedd yr ymchwil ar gyfer fy PhD yn ymwneud ag efelychu morddwyd claf sydd ag osteoporosis sydd wedi torri'r asgwrn trwy gwympo. Wedyn, ymchwiliais i effaith cwympo eto, wrth ddatblygu model ar y raddfa micro o asgwrn trabecwlaidd. Hyn oedd wedi ysgogi fy niddordeb ym maes meddygaeth, ac mae fy rôl bresennol yn caniatáu i fi gael gyrfa sy'n cyfuno meddygaeth a pheirianneg.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Mae'n anodd iawn pan na allwn ddarparu'r driniaeth a'r canlyniadau y mae'r claf yn dymuno eu cael. Yn aml, mae gan gleifion a'u gofalwyr ddisgwyliadau afrealistig, ac mae'n anodd iawn pan nad oes modd bodloni'r disgwyliadau hynny. Gallwch deimlo eich bod yn eu gadael i lawr.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Rydym yn gweld amrediad o gleifion, llawer ohonynt gydag anafiadau neu anableddau difrifol. Yn aml, maen nhw wedi methu dod o hyd i driniaeth addas. Gwobrwyol iawn yw gallu eu helpu, gan ddarparu triniaeth all newid eu bywydau. Mae’n wych pan fydd rhywun mor fodlon ar y driniaeth a roddir iddo, ac rydych yn gwybod ei bod yn mynd i wneud gwahaniaeth iddo.

Beth oedd y cyngor gyrfa gorau gawsoch chi?

Ar ôl lleoliad diwydiannol yn ystod fy ngradd israddedig, sylweddolais nad oedd gweithio mewn diwydiant at fy nant i, ac roeddwn yn teimlo braidd yn isel am fy rhagolygon gyrfa. Fodd bynnag, dywedodd fy rhieni fod peirianneg yn faes eang iawn, gyda chymaint o gyfleoedd gwahanol. Roedden nhw wedi f'annog i edrych o gwmpas a gweld beth oedd ar gael mewn maes oedd o ddiddordeb i mi, ac wedyn mynd amdani. Wrth lwc, des o hyd i yrfa dwi'n dwlu arni mewn Peirianneg Glinigol, a dwi heb edrych yn ôl.

Beth fyddai eich cyngor i fyfyrwyr presennol ac i rai sydd newydd raddio?

Os ydych yn teimlo eich bod yn astudio gradd, neu mewn swydd, nad ydych yn ei hoffi, ac rydych yn isel o ganlyniad, ewch ati i newid pethau, a chwiliwch am rywbeth yr ydych yn dwlu arno. Dyw hi byth yn rhy hwyr i newid eich llwybr gyrfa, a byddwch sut gymaint yn hapusach.

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Mae dwy flynedd i fynd ar fy nghynllun hyfforddi gyda'r GIG. Ar ôl hynny, byddaf yn cofrestru'n Wyddonydd Clinigol. Yn y tymor hir, fy nod yw gweithio dramor, a dwi'n gobeithio treulio rhywfaint o amser yn y byd datblygol yn darparu datrysiadau peirianneg adsefydlu.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Graddio gyda fy PhD oedd un o adegau gorau fy mywyd. Ar adegau, roeddwn i wedi meddwl na fyddai byth yn digwydd, gan yr oedd yn waith caled iawn. Ond cyrhaeddais y diwedd, ac roedd fy rhieni'n falch dros ben!

Beth yw eich hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Roeddwn i'n byw yn Abertawe am naw mlynedd, a chefais i amser arbennig yno. Roeddwn i'n byw ym Mhentref y Myfyrwyr am y flwyddyn gyntaf, ac wedyn symudais i Uplands am weddill yr amser. Gwnes i nifer o ffrindiau da, a ches i fywyd cymdeithasol prysur iawn. Roeddwn i'n aelod o'r clwb Jiu Jitsu am y cyfan o'r naw mlynedd (ymunais yn Wythnos y Glas yn fy mlwyddyn gyntaf), a dwi i wedi bod yn Drysorydd, yn Ysgrifennydd, ac yn Gapten. Yn ystod f'amser yno, roeddwn i wedi cystadlu'n genedlaethol hefyd.

Un o'r rhannau gorau am fod yn Abertawe oedd bod mor agos at Benrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog. Dwi'n dwlu ar fod yn yr awyr agored, ac am sawl mlynedd roeddwn i wedi gweithio i'r cyngor yn rhedeg cynllun Gwobr Dug Caeredin mewn clybiau ieuenctid yn Abertawe. Braf iawn oedd bod â Phenrhyn Gŵyr a'r mynyddoedd mor agos, fel oedd modd mynd â'r bobl ifanc ar allteithiau yno.

Ac wrth gwrs, gwych o beth oedd bod ym Mae Abertawe - lle braf iawn i gael barbiciw gyda ffrindiau yw'r traeth.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn ychydig o eiriau…

Uchelgeisiol, hoffi teithio, annibynnol.