Victoria Hinksman

Graddiodd Victoria Hinksman yn 2004, ar ôl astudio Astudiaethau Iaith a TEFL. Sefydlodd Victoria ei hasiantaeth farchnata ei hun – Established 1982.

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Cefais le yn Abertawe trwy'r broses Glirio. Gwelais luniau o Abertawe a meddyliais WAW! Pan ddeuthum ar ymweliad, roedd y traeth yn brydferth, roedd y tywydd yn fendigedig a chefais gyfarfod rhai o'r darlithwyr mwyaf agos-atoch a hyfryd yr oeddwn fyth wedi cyfarfod â nhw.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roeddwn yn dwli ar fy nghwrs. Roedd yn rhaid edmygu'r angerdd a oedd gan y darlithwyr am eu maes. Roedd hi'n amhosibl peidio mwynhau'r darlithoedd! Mae lleoliad y Brifysgol yn un heb ei ail, mae mor brydferth yno ac roeddwn yn teimlo'n falch i'w dangos i'm ffrindiau a'm teulu!

Beth ydych yn ei wneud nawr o ran eich gyrfa?

Bûm yn gweithio ym maes Marchnata am naw mlynedd ac yna, euthum amdani a sefydlu fy Asiantaeth Farchnata fy hun! Bellach, rydw i'n rhedeg asiantaeth lwyddiannus ac yn gweithio gyda rhai o'r cleientiaid mwyaf yn y byd gan gynnwys O2, Somerset House, Wembley a Stadiwm Liberty.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi eich helpu chi gyda'r llwybr gyrfa a ddewiswyd gennych?

Nid oedd syniad gennyf am yr hyn yr oeddwn yn dymuno'i wneud ar ôl gadael y Brifysgol. Roeddwn yn teimlo ar goll braidd. Roedd fy holl ffrindiau yn gwybod yr hyn yr oedden nhw yn dymuno'i wneud, ond nid oeddwn i. Cefais sgyrsiau gyda darlithwyr a gwnaethant ddweud wrthyf i wneud rhywbeth yr oeddwn yn dwli arno. Roeddwn yn gwybod fy mod yn hoff iawn o fod yn greadigol a defnyddio fy nychymyg, felly dyna wnes i!

Beth yw'r rhannau mwyaf heriol o'ch swydd?

Gweithio i fi fy hun, ni fydd unrhyw un ar gael i'm helpu os bydd pethau'n mynd yn anodd!

Beth yw'r rhannau mwyaf gwerth chweil o'ch swydd?

Gweithio i fi fy hun!! Teimlaf fy mod wedi cyflawni cymaint, ac rydw i wedi gwneud hynny ar fy mhen fy hun! Roedd yn gymaint o risg, ond mae'n risg sy'n werth ei gymryd. Hwn yw'r peth gorau yr ydw i erioed wedi ei wneud.

Beth oedd y cyngor gyrfaoedd gorau a gawsoch chi?

Gan fy Nhad, "Pan fydd yn gas gennyt ti fynd i'r gwaith, hwnnw yw'r diwrnod y bydd angen i ti chwilio am rywbeth arall." Dilynais ei gyngor ac ni wnes ddifaru! Gwnaeth ef, fodd bynnag, weithio i Heineken am 30 o flynyddoedd heb golli un diwrnod!

Pa gyngor y byddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Dylech wneud rhywbeth yr ydych yn ei garu. Os allwch weithio wrth gyflawni eich hobi, ni fydd hyn fyth yn teimlo fel gwaith. Os nad ydych yn gwybod yr hyn yr ydych dymuno'i wneud, peidiwch gofidio, mae digon o amser i chi benderfynu. Gwnewch rhywbeth sy'n hwyl!

Beth yw'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Hoffwn ehangu fy musnes, sicrhau cleientiaid mwy a chleientiaid gwell, a dechrau helpu pobl iau ym maes Marchnata. Os allaf i helpu graddedigion i gymryd camau tuag at eu gyrfaoedd delfrydol, byddaf yn hapus.

Beth yw'r peth yr ydych fwyaf balch ohono?

Sefydlu fy musnes - roedd yn brofiad brawychus, ond yn werth y drafferth!

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch blynyddoedd ym mhrifysgol Abertawe?

Gwneud ffrindiau gwych am oes a choleddu traddodiadau Cymreig h.y. gemau timau Prifysgol!

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun gan ddefnyddio 3 gair…

Uchelgeisiol, penderfynol a hapus.