Trish Evans

Astudiaeth achos myfyriwr: Trish Evans

Gwnaeth Trish Evans, sy’n 28 oed ac o Gaerffili, astudio MA mewn Chwarae Datblygiadol a Therapiwtig.   Ym mis Hydref 2014 bydd hi’n dechrau ar lwybr gyrfa newydd yn Doha, Qatar fel Arbenigwr Bywyd Plant (Arbenigwr Chwarae Therapiwtig), lle bydd yn helpu i ddatblygu a threfnu cymorth chwarae i blant sy’n sâl mewn ysbyty a adeiladwyd yn ddiweddar i fenywod a phlant. Bydd ei rôl hefyd yn ystyried amddiffyn plant, cynlluniau gofal a bydd hi hefyd yn mentora myfyrwyr a gwirfoddolwyr.

“Roeddwn i’n dwlu ar fy amser ym Mhrifysgol Abertawe yn ystod fy ngradd; roedd y Brifysgol yn cynnig amgylchedd academaidd cyfoethog yn ogystal â lleoliad hardd i ddianc rhag pwysau astudio.  Roedd y cwrs yn cynnig dysgu ymarferol ac academaidd a oedd yn bwysig i mi fel dysgwr ‘ymarferol’!

“Tra oeddwn yn astudio ar gyfer fy ngradd Meistr - penderfynais i wneud fy thesis ar faterion cam-drin domestig, effeithiau ar blant a buddion chwarae therapiwteg. Trwy hyn gwirfoddolais gyda Chymorth i Fenywod ac yn ddiweddarach des i’n weithiwr cymorth plant.

“Ar ôl graddio, gwnes i roi ymchwil fy thesis ar waith. Helpais i gydlynu a sefydlu prosiect pobl ifanc, plant arbenigol, o fewn Cymorth i Fenywod. Trwy hyn cynigiwyd chwarae therapiwteg un i un a/neu waith gr┼Áp creadigol i blant yr oedd eu hymddygiad yn achosi pryder.   

“Dysgais i sut gymaint drwy gwblhau fy nghwrs. Roedd yr holl fodiwlau’n hynod fuddiol ac ymarferol, er enghraifft defnyddiaf chwarae gyda phypedau, chwarae tywod, celf a chrefft, modelu jync, clai, yr awyr agored - mae’r rhestr yn ddiddiwedd  ac mae buddion chwarae yn rhagorol.

“Gallu helpu plentyn sydd wedi’i drawmateiddio gan effeithiau cam-drin domestig drwy gynnig cymorth chwarae therapiwtig unigryw iddo/iddi er mwyn ei helpu i ddeall a dod dros yr hyn y mae wedi’i weld, ac yna gallu gwylio’r plentyn hwnnw’n gadael fel plentyn cwbl wahanol sy’n hyderus, yn ddiogel, yn hapus ac yn llonydd yw’r teimlad gorau yn y byd.”

“Ersgraddio rwyf wedi cyflwyno yn y Gynhadledd Chwarae Ryngwladol yng Nghaerdydd, gan rannu ymchwil fy thesis. Rwyf wedi ysgrifennu pennod mewn llyfr ‘Therapeutic Play as an Intervention for Children Exposed to Domestic Violence’ yn Play Therapy Today: Contemporary Practice with Individuals, Groups and Carer: a olygwyd gan Eileen Prendiville a Dr Justine Howard.

“Mae Dr Justine Howard yn rhagorol, rwyf wedi dysgu sut gymaint ganddi ac mae wedi parhau i gefnogi fy ngyrfa ers graddio.”