Tony Morgan

Astudiaeth Achos / Cwestiynau Proffil

Enw: Tony Morgan

Cwrs a astudiwyd: BSc Econ Anrhydedd Sengl mewn Economeg

Blwyddyn Graddio: 1986

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ces i fy ngeni a’m magu yn Aberhonddu ond jôc y teulu oedd fy mod i wedi mynd i Abertawe gan fod modd i mi deithio yno ar y bws ond doedd hynny ddim yn hollol wir! Roeddwn i’n chwilio am rywle cyfeillgar mewn dinas nad oedd yn rhy fawr gyda chefn gwald hyfryd o’i chwmpas, ac roedd Abertawe’n bendant yn cynnig hyn i gyd i mi. Rhan fawr o’m penderfyniad i astudio yno oedd y diwrnod agored a fynychais pan wnaeth y cwrs Economeg argraff dda arnaf ynghyd â’r brifysgol yn gyffredinol.

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Dewisais i Economeg gan ei fod yn gwrs a fyddai’n cadw fy opsiynau gyrfa ar agor, ac a bod yn deg, mae wedi gwneud hynny. Wrth edrych yn ôl, mae bellach yn glir i mi y dylwn i fod wedi astudio pwnc yr oeddwn yn teimlo’n fwy angerddol amdano. Er nad yw hyn wedi gwneud gormod o niwed i mi yn y tymor hir …

Mwynheais i flwyddyn gyntaf y cwrs yn benodol gan i mi ddilyn ystod o bynciau gwyddor gymdeithasol gan gynnwys Economeg, Gwleidyddiaeth, Hanes Economaidd ac Ystadegau Cymdeithasol ac roedd yr amrywiaeth yn ddifyr dros ben.

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? Rhowch Deitl eich Swydd/Enw’r Sefydliad/ Eich Rôl a’ch Cyfrifoldebau

Rwyf yn gweithio yn y diwydiant TG ers 1987 (newid gyrfa cyflym ar ôl blwyddyn mewn cyfrifeg) ac i IBM ers 1998. Fy rôl bresennol yw Prif Swyddog Arloesi Cleientiaid dros Ewrop ar gyfer cleientiaid contractau allanol TG IBM. Rwyf newydd ddechrau yn y swydd hon, ar ôl dal yr un swydd ar gyfer y DU ac Iwerddon am y 3-4 blynedd ddiwethaf.

Mae dwy ran i’r rôl. Yn gyntaf llywio’n uniongyrchol “arloesedd” gyda chleientiaid IBM ac yn ail, darparu cymorth galluogi fel y gall ein holl dimoedd cyfrifon yrru ymlaen agenda arloesi gyda’u cleientiaid eu hunain.

Rwyf yn rhoi’r gair ‘arloesi’ ar ddyfyniadau gan y gall olygu llawer o bethau gwahanol - y peth allweddol i mi yw cytuno ar yr hyn y mae’n ei olygu a’r canolbwynt gyda phob cleient unigol. Fy hoff ddiffiniad yw - “arloesi yw defnyddio syniadau newydd, neu syniadau sy’n bodoli eisoes mewn cyd-destun newydd, i lywio newid sy’n darparu gwerth”. Y peth gorau am fy rôl yw’r amrywiaeth enfawr o weithgareddau yr wyf yn ymwneud â hwy wrth weithio gyda llawer o gleientiaid a thimoedd gwahanol yn IBM.

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Mae fy amser yn Abertawe wedi rhoi dau beth allweddol i mi. Yn gyntaf sylfaen dda mewn Economeg yr wyf wedi’i defnyddio (gobeithio) i ddefnyddio sgiliau masnachol cadarn wrth ochr y sgiliau meddalach a thechnegol yr wyf wedi’u datblygu yn fy ngyrfa fel gweithiwr proffesiynol TG. Yn ail rhoddodd y Brifysgol sylfaen dda mewn bywyd i mi ar gyfnod pwysig yn fy natblygiad personol, a fu’n amhrisiadwy yn fy ngyrfa a'r tu allan iddi.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Her fawr yw’r amrywiaeth! Rwyf yn gweithio gyda llawer o gleientiaid ar draws nifer o ddiwydiannau ac mae technoleg yn esblygu ac yn newid trwy’r amser. Mae cadw i fyny gyda chymaint o bethau’n digwydd yn her allweddol– er yn her ddiddorol iawn. Y prif beth yw gallu dewis yr hyn sy’n bwysig a chanolbwyntio ar y pethau cywir.

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Yr amrywiaeth. Mae pob dydd yn wahanol ac un o’r sbardunau mwyaf o ran fy moddhad personol yn fy swydd yw gwireddu arloesedd ar gyfer ein cleientiaid.

Un o’r pethau mwyaf gwobrwyol yr wyf yn ei wneud bob blwyddyn yw cymryd rhan yn rhaglen interniaethau haf IBM ar gyfer y myfyrwyr prifysgol mwyaf dawnus. Enw’r rhaglen hon yw Extreme Blue a hyd yma rwyf wedi bod yn fentor ar gyfer pump o brosiectau i gleientiaid, pedwar yn y DU ac un yn yr Iseldiroedd.

Rydym yn annog timoedd intern bach (cymysgedd o fyfyrwyr technoleg a busnes) i ganolbwyntio ar heriau go iawn mewn perthynas â chleientiaid, gan roi mynediad iddynt at fentoriaid cymorth profiadol fel minnau a mynediad at labordai a galluoedd IBM. Rwyf wedi gweithio ar brosiectau Extreme Blue gyda banc, gwneuthurwr ceir blaenllaw, cwmni cerdyn credyd, cwmni manwerthu ar-lein a chwmni nwy ac olew.

Mae timoedd IBM a’r cleientiaid cysylltiedig bob amser yn synnu gweld ansawdd y myfyrwyr intern a’r datrysiadau arloesol y maent yn eu creu. Mae llawer o’r myfyrwyr  interniaeth yn mynd ymlaen i gael eu cyflogi gan IBM ar ôl iddynt raddio. Mae’n brofiad gwych – i’n cleientiaid, i IBM ac i’r myfyrwyr interniaeth – mae pawb ar eu hennill! Byddwn yn hoffi gweld myfyrwyr o Brifysgol Abertawe yn cael eu derbyn ar y rhaglen yn y dyfodol.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Bydd dyddiau da a drwg – felly dewch o hyd i rywbeth yr ydych wir yn mwynhau ei wneud.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar?

I fyfyrwyr presennol: gwnewch y gorau o’ch amser– ar y cwrs ac yn gymdeithasol – ac os oes modd ewch ar brofiad gwaith yn ystod eich amser yn y brifysgol.

Ar gyfer graddedigion newydd: dewch o hyd i swydd a gyrfa yr ydych yn angerddol amdanynt.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Rwyf newydd ddechrau yn fy rôl bresennol felly rwyf am wneud yn siŵr fy mod yn llwyddo ynddi. Fy uchelgais yrfaol yn IBM yw cael fy mhenodi’n Beiriannydd Nodedig felly rwyf yn croesi fy mysedd.

Yn bwysicach oll rwyf am barhau i fod yn hapus yn y gwaith a'r tu allan i’r gwaith.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono? 

O ran y gwaith, dylunio a darparu prosiect a newidiodd y TG ym mhob un o ganghennau un banc o faint canolig ynghyd â rhai o’r newidiadau yn IBM a gyflawnais yn y rôl yr wyf newydd ei chwblhau.

Y tu allan i’r gwaith, fy nghyflawniad mwyaf yw cael bywyd teuluol hapus.

Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Llawer o atgofion hapus o’m hamser ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Yr atgof sy’n sefyll allan i mi yw diwrnod gyda chyd-fyfyrwyr yng Ngŵyr, pan oeddem yn eistedd yn heulwen mis Hydref yn edrych allan dros Fae’r Tri Chlogwyn - hyfryd.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun gan ddefnyddio 3 gair …

Dyn teulu hapus!