Sue Smart

Graddiodd Sue Smart (ganwyd Meadows), gyda gradd anrhydedd mewn Ffrangeg ym 1976. Mae Sue wedi ymgymryd â sawl rôl yn ei gyrfa ac mae hi'n gweithio fel ymgynghorydd delwedd hunangyflogedig ar hyn o bryd. Yn ddiweddar gwnaeth Sue gynnal gweithdai ar gyfer myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe ar sut i amlygu eich hun a sut i 'wisgo i lwyddo'.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae gan Brifysgol Abertawe enw da am ieithoedd: roedd hi hefyd yn agos i gartref ac wrth gwrs, mewn lleoliad hyfryd.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Dysgu syniadau newydd, darllen deunydd newydd, dysgu bod modd i mi herio syniadau presennol, darganfod bod barn gen i (barn ddilys hefyd!), ehangu fy meddwl ac ennill hyder yn gyffredinol yn fy ngallu i wneud gwahaniaeth.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n gweithio fel Cynghorydd Delwedd hunangyflogedig (enw fy nghwmni yw: Positively Smart), ac rydw i'n cynnal gweithdai a sesiynau 1:1 ar bob agwedd o ddelwedd bersonol, hyder a materion hunan-barch i gleientiaid corfforaethol ac unigolion preifat.

Rydw i hefyd wedi fy nghyflogi'n rhan-amser fel Trafodwr Gwerthiannau ar gyfer asiantaeth ystadau Payton Jewell Caines lle mae fy nyletswyddau'n cynnwys cynhyrchu pamffledi gwerthiannau, arddangosfeydd, ymdrin ag ymholiadau gan y cyhoedd, ac yn y blaen.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Mae'n anodd asesu cysylltiad uniongyrchol ond yn sicr, gwnaeth Prifysgol Abertawe fy nghyflwyno i sut i fod yn hyblyg, sut i ymdopi â newid, sut i fod yn annibynnol a rhoddodd yr hyder i mi yn gyffredinol i sefyll ar fy nhraed fy hun. Roedd y radd ei hun yn basbort i lwybr gyrfaol amrywiol tu hwnt. Ar ôl graddio yn Abertawe, dilynais gwrs ysgrifenyddol dwyieithog Ôl-raddedig yn Leeds ac ar ôl hynny dechreuais weithio yn L’Oreal (gan weithio i fyny o PA dwyieithog i fod yn Brynwr Cynorthwyol) Rydw i hefyd wedi gweithio fel darlithydd mewn Gweinyddu Busnes Ewropeaidd yng Ngholeg Polytechnig Bryste ac fel Rheolwr Gwasanaethau Cleientiaid yn DBM Career Consultancy cyn fy swydd bresennol fel Cynghorydd Delwedd Hunangyflogedig. Mae gan bob swydd gyswllt â'r swydd flaenorol, felly dydych chi byth yn gwybod i ble y bydd pethau'n arwain!

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Bod ar fy mhen fy hun - mae'n rhaid i mi wneud yr holl waith marchnata, cyllid, cysylltiadau cyhoeddus, dosbarthu, paratoi, TG, ayyb - ac mae'n gallu bod yn swydd unig tan i chi ddechrau gweithio gyda chleientiaid. Mae teithio ac aros mewn gwestai ar fy mhen fy hun hefyd yn gallu bod yn her.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol am eich swydd?

Gwneud gwahaniaeth i fywyd cleient - pan fyddaf yn gweld cleientiaid yn blodeuo, yn gwenu, yn cael gwared ar ddelwedd gorfforol negyddol ac yn ennill hyder nad oeddent yn gwybod oedd ganddynt - does dim teimlad tebyg, ac mae'r wobr gymaint yn fwy na rhywbeth ariannol. Hefyd, ennill clod am gyfrannu at wneud rhywbeth - mae'n bwydo'r ego a'r enaid!

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Os ydych yn oedi dros benderfyniad gyrfaol dywedwch wrth eich hun ei fod yn well cael bywyd llawn atgofion yn hytrach na bywyd llawn breuddwydion. Cymerwch y pethau positif hyd yn oed o ddewisiadau gyrfa "gwael", dysgwch bryd i symud ymlaen a pheidiwch ag ofni gwneud hynny. Dim ond un cynnig sydd gennych ar fywyd - nid ymarfer mohono.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Y cyfan uchod. Mae'r radd yn werth y gwaith caled - peidiwch â gwastraffu'r amser sydd gennych yn y Brifysgol - darllenwch, dysgwch, archwiliwch, mwynhewch a byddwch yn garedig i'ch hun.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Dod yn enwog am fy ngwaith delwedd; ymddeol yn fodlon; cadw ieir a thyfu llysiau a blodau gwych (ond nid am sawl blwyddyn eto!) ysgrifennu o leiaf un llyfr

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Rydw i wedi derbyn sawl tysteb ddigymell gan fenywod yr wyf wedi cyffwrdd â'u bywydau; clywed chwerthin a chymeradwyaeth yn dilyn gweithdai heriol tu hwnt.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Parc Singleton: eistedd yn yr haul yn darllen cerddi John Donne; dadlau gydag un o'm darlithwyr a'i gael i gytuno â fi!; dysgu sut i chwarae dartiau gyda grwp o fyfyrwyr doniol tu hwnt; dysgu fy mod i wedi ennill 2:1 pan oeddwn yn disgwyl 3ydd - a'r teimlad pan ddywedais wrth fy rhieni; fy mlwyddyn olaf yn aros gyda theulu yng Nghilâ - fi oedd ei merch fenthyg am flwyddyn a derbyniais y cymorth gorau ganddyn nhw yn fy mlwyddyn galetaf.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Doniol, Ffyddlon, Cydymdeimladol