Stuart Hill

Graddiodd Stuart Hill ym 1964 wedi astudio Sŵoleg gyda Llysieueg a Chemeg. Ar hyn o bryd mae'n Athro Emeritws Prifysgol Gorllewin Sydney.

Pam penderfynaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roeddwn am astudio Bioleg y Môr. Abertawe oedd y brifysgol agosaf at y môr, gyda grŵp eithriadol o academyddion ym maes Bioleg y Môr, ac nid oedd angen ail iaith, er i mi basio fy Lefel O Ffrangeg yn y pendraw!

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Hyfforddwyr angerddol a chymwys, grŵp gwych o gydweithwyr (ces i fy ysbrydoli'n benodol gan yr ecolegydd Dr Amyan Macfadyen), amgylchedd ardderchog (gwnaethom rentu tŷ yn y Mwmbwls am ran o'r amser, ac roedd gen i gaiac môr gyda hwyl), a ches i flwyddyn wych yn un o Neuaddau Preswyl Singleton, lle'r oeddwn yn Gadeirydd Cymdeithasol, a helpais i sefydlu dawns ganol wythnos o'r enw The Pauper’s Ball.

Beth yw dy swydd di heddiw?

Rwy'n Athro Emeritws ac yn Gadeirydd Sylfaenol Ecoleg Gymdeithasol ym Mhrifysgol Gorllewin Sydney. Tan yn ddiweddar roeddwn hefyd yn Bennaeth Ysgol ac yn Ddeon Dros Dro. 

Cyn hynny roeddwn yn gyfrifol am y radd Sŵoleg ym Mhrifysgol McGill (Montreal, Canada; 1969-1995), lle sefydlais Brosiectau Amaethyddiaeth Ecolegol ym 1974, gan barhau fel Cyfarwyddwr tan 2005, a dyma un o'r sefydliadau amaethyddiaeth gynaliadwy cyntaf yn y byd.

Rwyf wedi goruchwylio dwsinau o fyfyrwyr MSc a PhD ardderchog, wedi cyhoeddi llawer o lyfrau a mwy na 400 o gyhoeddiadau, ac rwyf wedi bod yn rhan o nifer o fentrau a phwyllgorau cyrff llywodraethol ac anllywodraethol.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Yn y bôn, cadarnhaodd fy mhrofiadau yn Abertawe fy ymwybyddiaeth o fy mhotensial fel academydd, a gosododd y seiliau ar gyfer fy mhrofiadau a'm cyflawniadau dilynol.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Galluogi dysgu a datblygu trawsffurfiol ac ystyrlon myfyrwyr; cyhoeddi dogfennau perthnasol sy'n galluogi gwella sefyllfa; a gweithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau y tu hwnt i'r Brifysgol i alluogi newid cynyddol gwirioneddol tebyg.

Beth oedd y cyngor gorau y ces di am yrfaoedd? 

Anelwch at y brig; gallwch gyrraedd, a gwneud gwahaniaeth; peidiwch ag oedi; byddwch yn barod i fentro methu yn y lle cyntaf (mae athrylith yn debygol o fod yn berson sy'n gwneud y mwyaf o gamgymeriadau gyflymaf, ac yn dysgu ohonynt).

Pa gyngor fyddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mynnwch help gan rywun sy'n hynod gymwys i alluogi i chi egluro'ch gwir angerdd, targedau a dyheadau. Datblygwch strategaethau i'w cyflawni, a chadwch ar y trywydd.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Parhau i ddysgu a datblygu, a galluogi eraill i wneud yr un peth.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Yn academaidd: cyflawnais un o'r astudiaethau ecosystem gyfan cyntaf (ganol y chwedegau); sefydlais un o'r canolfannau adnoddau cyntaf ar gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy (1974) ac addysgu un o'r cyrsiau prifysgol cyntaf ar y pwnc; helpais i sefydlu ynys gynaliadwy gyfan yn y Seychelles; gweithiais fel seicotherapydd gan alluogi i lawer o bobl drallodus wella.

Yn bersonol: rwyf wedi helpu i fagu dau o blant anhygoel, y maent wedi helpu i fagu plant anhygoel eu hunain!

Beth yw dy hoff atgofion o dy amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Gyrru gyda fy nghydletywr bob dydd yn fy hen Morris coch (dynwarediad MG) o'r Mwmbwls i'r Brifysgol ar gyfer ein dosbarthiadau, cael ein hysbrydoli bob dydd, mwynhau bywyd cymdeithasol gwych, ac yn y pendraw, graddio.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn tri gair…

Ysbrydoledig, gofalgar, dibynadwy (a llawn hwyl).