Simon Lavis

Enw:  Simon Lavis
Cwrs: LLB yn y Gyfraith ac Astudiaethau Americanaidd
Blwyddyn Graddio: 2012

Pam wnaethoch ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Pan fynychais i’r ffair UCAS leol, dechreuodd y cynrychiolydd o Abertawe siarad â mi a soniais fy mod i wedi byw yn yr Unol Daleithiau am ychydig, a dyna pam roeddwn i’n chwilio am brifysgol arall a oedd yn cynnig gradd yn y Gyfraith gyda chydran cyfraith Americanaidd, a soniodd y cynrychiolydd am y radd gyd-anhrydedd gydag Astudiaethau Americanaidd. Roedd yn gwrs llawer gwell ac ar ben hynny mae gen i lawer o deulu’n byw yn yr ardal fel roedd y sefyllfa gyfan yn berffaith i mi.

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Y peth gorau i mi oedd yr hyblygrwydd oedd gennyf i adeiladu proffil fy nghwrs fel myfyriwr cyd-anhrydedd. Ar ôl fy mlwyddyn gyntaf penderfynais i nad oeddwn i am ymarfer y gyfraith, er fy mod yn falch i mi barhau gyda chydran academaidd y cwrs. Roedd gweithio rhwng dwy adran wahanol iawn yn cynnig sylfaen ryngddisgyblaethol wych i mi sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn ers i mi raddio.   

Beth oedd y peth mwyaf y gwnaethoch ei ennill o’ch amser dramor?

Y peth pwysicaf a enillais i, heblaw am y pethau arferol (profiad diwylliannol gwych, teithio, a bod hyd yn oed yn fwy hunanddigonol na myfyriwr prifysgol cartref) oedd y cyflwyniad i academia. Gwnes i ffrindiau â phobl alluog, a bu modd gweld pethau o’u persbectif nhw; Bu modd i mi fod yn gydymaith ymchwil i un o’m hathrawon, gan ennill mewnwelediad i’r broses ymchwil o bersbectif ymarferol; ac enillais i syniad llawer gwell o sut i ddefnyddio deunydd o ddarlithoedd a deunydd darllen, sef rhywbeth a fu’n anodd imi yn fy nwy flynedd gyntaf.

A yw’ch profiad o astudio dramor wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa?

Yn enfawr. Trwy fynd i’r afael o’r diwedd â sut i ddefnyddio deunydd, roedd modd i  mi droi fy nghyfartaledd cyffredinol o 2:1 yn yr ail flwyddyn i ddosbarth cyntaf cryf yn y flwyddyn olaf. A graddiais i gyda dosbarth cyntaf ar y cyfan (tipyn o her o ystyried fy ngraddau yn yr ail flwyddyn!). Ond y peth mwyaf arwyddocaol oedd y profiad fel cydymaith ymchwil, gan iddo fy helpu i gael interniaeth gyda Phrosiect Gwrthderfysgaeth Prifysgol Abertawe, a gynigiodd brofiadau gwerthfawr y tu hwnt.  

Beth ydych yn ei wneud yn awr?

Rwyf newydd orffen fy negfed wythnos yn fy mlwyddyn gyntaf fel ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Talaith Ohio, lle’r wyf yn gweithio ac yn astudio yn yr Ysgol Gyfathrebu. Rwyf yn canolbwyntio ar drawstoriad rhwng cyfathrebu gwleidyddol ac effeithiau cyfryngau adloniant. 

Beth yw rhan fwyaf gwobrwyol eich swydd?

Wel, ar hyn o bryd mae’n teimlo fel llawer iawn o waith caled!! Mae’n wych cael gweithio mewn lleoliad academaidd mor gyfoethog a bywiog. O fewn y flwyddyn nesaf bydd gennyf y cyfle i ddechrau arwain dosbarthiadau israddedig yn rhan o’m hariannu, a fydd yn brofiad gwych i mi gan fy mod am ddod yn athro ar ôl i mi dderbyn fy noethuriaeth. Y darlun mawr - rwyf eisiau gallu addysgu ar lefel prifysgol, a darparu’r un cyfarwyddyd ac anogaeth i’r unigolion hynny sydd, fel minnau, â’r gallu i wneud yn dda ond y mae angen arweiniad arnynt.

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol

Ar ôl i mi raddio o Abertawe (lle enillais i Wobr 3M am y Traethawd Hir Astudiaethau Americanaidd Gorau, Gwobr Ysgol y Gyfraith am Berfformiad Rhagorol (Lefel 3) a Gwobr Smith Llewelyn am Gyfraith Teulu, treuliais i flwyddyn yn gweithio ac yn codi arian tra hefyd yn gweithio’n wirfoddol gyda’r Prosiect Seiberderfysgaeth ar ôl i mi orffen fy interniaeth. Yn dilyn y gwaith hwn bûm yn gydawdur ar adroddiad ymchwil ac yn gynorthwyydd ymchwil ar gyfer 3 chyhoeddiad dilynol mewn erthyglau mewn cyfnodolion ac yna gwnes i gynorthwyo gyda’u symposiwm yn 2013 a’u cynhadledd yn 2014. Derbyniais i ysgoloriaeth i ddechrau cwrs MA ym Mhrifysgol East Anglia yn 2013 mewn Astudiaethau Americanaidd ac Astudiaethau Ffilm a gwblheais i ychydig cyn i mi ddod i Columbus, Ohio ym mis Awst 2014 i ddechrau fy PhD lle nad oes angen i mi dalu ffioedd dysgu gan fy mod i wedi derbyn cyd-ddarlithyddiaeth ôl-raddedig.

Pa gyngor sydd gennych i’n myfyrwyr presennol?

Mae’r flwyddyn dramor yn gyfle bendigedig, a chredaf na allwch wir ei gwerthfawrogi tan y bydd drosodd! Gwnewch eich gwaith cartref - treuliwch amser yn pwyso a mesur y gwahanol sefydliadau ond edrychwch hefyd ar eu catalogau cwrs i weld pa ddosbarthiadau y maent yn eu cynnig fel y gallwch wneud y gorau o’r academyddion. Ewch ar deithiau a gweld cymaint ag y gallwch. Siaradwch â phobl - bydd y bobl y byddwch yn rhyngweithio â hwy’n dangos ochr wahanol (a llawer gwell) i chi i’r wlad yr ydych yn ymweld â hi nag unrhyw deithlyfr! Cynilwch - byddwch yn teimlo’n dlawd yn aml, ond bydd yn werth y cyfan yn y pen draw. Byddwch â meddwl agored - roeddwn i’n awyddus iawn i fynd i un ysgol yn benodol, ond er nad oedd hynny’n bosibl, ces i’r profiadau gorau a gwnes i’r ffrindiau gorau posibl yn yr ysgol yr es i iddi yn y diwedd.

Disgrifiwch eich profiad ‘astudio dramor’ mewn 3 gair…

Newid byd

Bywiogol

Bythgofiadwy