Sharon Bishop

Graddiodd Sharon Bishop â gradd BEng Peirianneg Defnyddiau ym 1998, ac yna cwblhaodd ei MRes ym 1999.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd hi'n gyfuniad o ffactorau - Abertawe oedd un o’r llefydd gorau yn y wlad i astudio'r cwrs hwn, a hefyd roedd fy Nhad yn dod o Abertawe ac roedd teulu gen i yno, felly rydw i wastad wedi nabod ac wedi caru'r ardal. Roedd y lleoliad gwych ger y traeth yn fantais fawr hefyd!

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y cyfuniad o astudio a gwaith ymarferol - mae cyfle i chi ddefnyddio eich ymennydd a'ch dwylo.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n Gyfarwyddwr ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Cheltenham y Times, sef un o'r pedair gŵyl a drefnir gan elusen o'r enw Cheltenham Festivals (mae'r gwyliau eraill yn wyliau Jazz, cerddoriaeth glasurol a Llenyddiaeth). Mae'r Ŵyl Wyddoniaeth yn digwydd dros chwe diwrnod ym mis Mehefin. Eleni rydym wedi dosbarthu 39,000 o docynnau ar gyfer sgyrsiau, dadleuon, sioeau, digwyddiadau teuluol, arddangosfeydd rhyngweithiol, rhaglen estynedig i ysgolion a llawer mwy. Rydw i hefyd yn goruchwylio cystadleuaeth o'r enw FameLab, sy'n ceisio darganfod a datblygu gwyddonwyr a pheirianwyr sydd â thalent am gyfathrebu eu hymchwil gyda'r cyhoedd. Gwnaethom ddechrau'r gystadleuaeth yn y DU yn 2005, ac mae hi bellach yn rhedeg mewn 18 o wledydd eraill ar draws y byd drwy bartneriaethau â'r Cyngor Prydeinig a NASA yn UDA.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Rhoddodd y cwrs ddealltwriaeth i mi ynghylch sut y mae gwyddoniaeth yn gweithio a sut y mae prifysgolion yn gweithio, sy'n hanfodol bwysig yn fy swydd bresennol gan fy mod i'n gweithio'n agos gyda llawer o ymchwilwyr a noddwyr. Rhoddodd hefyd angerdd i mi ar gyfer peirianneg nad wyf erioed wedi'i golli, ac rydw i wrth fy modd fy mod i'n gallu rhannu'r angerdd hwnnw â miloedd o bobl eraill drwy raglen yr ŵyl.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Mae fy mlwyddyn gwaith yn cylchdroi o amgylch chwe diwrnod ym mis Mehefin, felly mae'n rhaid i mi weithio dan bwysau mawr ar brydiau a chwrdd â dyddiadau cau tynn, gweithio oriau hir a gweithio'n galed iawn. Mae codi arian hefyd yn her - mae'n rhaid i ni godi symiau mawr o arian i wneud yn siŵr bod yr ŵyl yn gallu parhau â'i gwaith elusennol a datblygu o flwyddyn i flwyddyn, ac yn sicr mae hynny'n sialens fawr yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.

Beth yw'r pethau mwyaf gwobrwyol am eich swydd?

Mae gymaint o bethau gwobrwyol! Mae'n ymdrech tîm mawr ac mae pawb yn teimlo'n gryf am yr hyn y maent yn ei wneud, ac rydw i wrth fy modd yn gweithio mewn amgylchedd mor ddynamig. Rydw i hefyd yn gweithio â gwyddonwyr a pheirianwyr sydd ar linell flaen ymchwil - popeth o niwrowyddoniaeth salwch meddyliol i dechnoleg argraffu 3D - felly rydw i'n cael dysgu am y pethau mwyaf anhygoel a chwrdd â phobl ddiddorol dros ben.

Ond ymateb y cyhoedd sydd fwyaf gwobrwyol - siarad â grŵp o ddynion ifanc a ddaeth i ddigwyddiad am anorecsia am eu bod eisiau deall yr hyn yr oedd eu ffrind yn mynd trwyddo; clywed gan ferch a ddewisodd astudio peirianneg am ei bod wedi'i hysbrydoli gan rywbeth a welodd yn yr ŵyl; clywed gan fachgen 8 mlwydd oed nad yw'n ofni cael sgan MRI bellach am ei fod wedi cael y cyfle i ddefnyddio peiriant MRI yn yr ŵyl; gweld wyneb Robert Winston pan ofynnodd plentyn gwestiwn iddo a wnaeth ei ddrysu; y wên ar wynebau pobl gan eu bod yn mwynhau eu hunain mas draw. Mae'r ŵyl yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, a dyna pam rydw i'n ei gwneud hi.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Nad yw gyrfa o reidrwydd am fywyd! Mae rhai pobl yn gwybod yn union yr hyn y maen nhw am ei wneud ac mae llwybr eu gyrfa wedi'i fapio yn barod. Doedd dim cynllun gen i, ac roeddwn yn poeni ynghylch a ddylwn gael cynllun. Ond y dyddiau hyn mae'n anodd cael hyd i swydd am oes - y peth pwysicaf yw gwneud rhywbeth yr ydych yn ei fwynhau ac sy'n wobrwyol.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Cymerwch bob cyfle a cheisiwch gael gymaint o brofiad ag y gallwch. Edrychwch am gyfleoedd i wneud mwy o'r pethau sydd o ddiddordeb i chi ac yr ydych yn eu mwynhau. Siaradwch â phobl - gofynnwch iddynt beth y maen nhw yn ei wneud a dywedwch wrthynt beth yr ydych chi'n ei wneud a pham yr ydych yn ei garu, achos dydych chi byth yn gwybod pwy y maen nhw'n ei nabod neu beth y maen nhw'n ei wybod. Byddwch yn angerddol. Byddwch yn chwilfrydig.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Y peth gwych am weithio i'r ŵyl yw nad yw unrhyw ddwy flynedd yn debyg - mae wastad syniadau newydd, cyfleoedd newydd a chynlluniau mwy a mwy uchelgeisiol ar y gweill (cyn belled â'n bod yn gallu dod o hyd i gyllid i'w hariannu!) Felly mae parhau â'r gwaith o dyfu'r ŵyl a phroffil yr ŵyl yn uchel ar fy rhestr flaenoriaethau. Ond yn bennaf rydw i am barhau i gael fy ysbrydoli gan yr hyn yr wyf yn ei wneud a chan y gwyddonwyr yr wyf yn eu cwrdd, a pharhau i ddysgu fy hun, ac i fod yn hapus.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Mae'r ŵyl yn adnabyddus yn eang a hi yw'r gorau o'r fath yn y DU, ac yn wir, yn y byd, ac rydw i'n falch iawn ohoni. Mae'r galw amdani wedi tyfu'n enfawr yn ystod fy nghyfnod yma - mae nifer y tocynnau yr ydym wedi'u gwerthu wedi dyblu, mae sefydliadau'n brwydro i weithio gyda ni, ac rydym hefyd yn gwneud llawer o waith ymgynghori ag eraill sydd am sefydlu eu gwyliau eu hunain mewn gwledydd eraill. Felly mae'n siŵr ein bod yn gwneud rhywbeth yn iawn!

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Noson 80au yn Icon. Eira ar y traeth. Y ffrindiau a wnes i - mae rhai ohonynt yn byw yn Abertawe o hyd, felly dwi'n cael digon o gyfleoedd i ddod yn ôl i ymweld.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Deallgar. Trwyadl. Chwilfrydig.