Scott Graham

Graddiodd Scott Graham yn 1992, ar ôl astudio Llenyddiaeth Saesneg. Mae'n gyd sefydlydd ac yn Gyfarwyddwr Artistig y cwmni theatr Frantic Assembly.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

I fod yn gwbl onest, roedd gan y prosbectws lun o'r Mwmbwls a'r Bae ar y blaen ac roeddwn i'n hoffi'r syniad o fyw yn rhywle a oedd yn wahanol iawn i Ganolbarth Lloegr. Dydw i ddim yn si┼Ár y gwnes i ddarllen y prosbectws hyd yn oed!

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y teimlad hwnnw o agor eich meddwl drwy feddwl yn ddadansoddol. Yn wir!

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n gyd sefydlydd (ynghyd â'm cyd cyn-fyfyrwyr Steven Higget a Vicki Middleton neé Cloes) ac yn Gyfarwyddwr Artistig y cwmni theatr Frantic Assembly. Mae'r cwmni wedi perfformio mewn dros 30 o wledydd ar draws y byd ac yn arwain y ffordd yn ei faes.

Cawsom ein hysbrydoli gan y cwmni Volcano Theatre (a sefydlwyd gan gyn-fyfyrwyr Abertawe) a phenderfynom greu cwmni theatr gorfforol deithiol ar raddfa fach. Mae'r cwmni wedi tyfu o ran ei enw da a'i gyrhaeddiad ac wedi ennill gwobrau am nifer o'i gynyrchiadau.

Rydym newydd ddarparu'r gyfarwyddiaeth symud ar gyfer sioe'r Theatr genedlaethol The Curious Incident of the Dog in the Night-Time yn y West End lle y cawsom ein henwebu am Wobr Olivier. Dros y blynyddoedd rydym wedi datblygu ein prosesau ein hun ac wedi ysgrifennu The Frantic Assembly Book of Devising Theatre (Routledge). Rydw i bellach yn cael fy hun yn cydweithio gyda rhai o'r ymarferwyr mwyaf cyffrous yn y byd ac mae'n rhaid i mi binsio fy hun bob bore wrth i mi fynd i'r gwaith.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Bûm yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ac rydw i'n defnyddio'r sgiliau a ddatblygais wrth wneud hynny bob dydd yn fy ngwaith. Ond y cyfle i gwrdd â'r bobl a wnaeth ehangu fy meddwl a'm gorwelion sydd wedi fy helpu fwyaf. Doedd dim bwriad gen i o ddechrau gyrfa mewn theatr pan es i'r brifysgol. Gwnaeth y profiad i mi feddwl bod unrhyw beth yn bosib gyda digon o waith caled.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Yr oriau a cheisio cydbwyso nifer o brosiectau ar yr un pryd.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Cysylltu â phobl sy'n teimlo bod y gwaith wedi gwneud gwahaniaeth iddynt. Gweld prosiect yn dod i derfyn a, thrwy ddisgleirdeb y cydweithwyr o'ch cwmpas, canfod ei fod yn well nag y byddwch erioed wedi'i ddisgwyl.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

'Pam lai?'

Ac yn y dyddiau cynnar, haelioni, anogaeth a chymorth pobl megis Volcano Theatre Company a Sybil Crouch yn Theatr Taliesin.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Gweithiwch yn galetach na'r hyn yr ydych yn credu sy'n bosib i chi. Mae'n rhaid gwneud aberth weithiau er mwyn cyrraedd eich nod. Byddwch yn neis.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Dydw i erioed wedi bod yn un da am wneud cynlluniau ond rydw i bellach mewn sefyllfa lle y mae gen i gynllun artistig 5 mlynedd o hyd o brosiectau cyffrous tu hwnt. Mae'n braf rhoi syrpreis i'ch hun (mewn ffordd dda)

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Mae gan Frantic Assembly ddilynwyr nwydus tu hwnt, rhywbeth sy'n fwy tebyg i bobl sy'n dilyn band na chwmni theatr. I sawl un o'r bobl hyn, mae'r gwaith wedi'u galluogi i gredu yn eu hunain, ac i gredu eu bod yn gallu gwneud eu gweithiau eu hunain. Mae gallu ysbrydoli pobl fel hyn yn fraint fawr a dyma yn union a wnaeth Volcano ar ein cyfer ni. Mae'n teimlo'n addas i drosglwyddo'r fflam honno.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Bûm yn byw yn y Mwmbwls neu'r cyffiniau am 8 mlynedd (arhosom yno i sefydlu'r cwmni). Beth sydd ddim i'w garu? Rydw i dal yn mwynhau Abertawe ac yn dod yn ôl mor aml ag y gallaf. Mae'n lle arbennig ac unigryw.

Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys chwarae pêl-droed yn Langland neu nofio yn Caswell, Bae'r Tri Chlogwyn a Bae Pobbles, mynd ar goll yn Nhwyni Tywod Brychdwn, picnics yng Nghastell Ystumllwynarth, lock-ins gyda Vincent yn ei dafarn yn y Mwmbwls. Gwnes i hefyd gwrdd â'm gwraig yn y Brifysgol (Siân Teasdale) a dychwelom i Abertawe i briodi yn Neuadd y Dref.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Gwell na'r disgwyl