Samantha Webb

Astudiodd Samantha Webb Eifftoleg a Hanes yr Henfyd, gan raddio yn 2009. Ar hyn o bryd mae Samantha yn Ymgynghorydd Busnes gydag IBM.

Pam penderfynaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ystyriais Abertawe yn y lle cyntaf oherwydd y cwrs ar gynnig; roeddwn eisiau gradd Hanes yr Henfyd a oedd yn ymgorffori Eifftoleg. Roedd Abertawe'n cynnig cwrs cydanrhydedd, staff darlithio a greodd argraff arnaf a Chanolfan Eifftaidd ar y safle - felly dyma'r dewis perffaith. Pan welais y ffotograff eiconig o'r ffermdy bach gwyn yn edrych dros Fae Rhosili yn y llawlyfr, roeddwn yn gwybod mai Abertawe oedd y dewis i mi!

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Mwyheais ddyfnder y modiwlau a oedd ar gael ar y rhaglen gydanrhydedd, a'r ffaith bod y Ganolfan Eifftaidd yn caniatáu i ni astudio arteffactau fel rhan o'n dysgu.

Beth yw dy swydd di heddiw?

Rwy'n ymgynghorydd busnes gydag IBM. Ymunais drwy'r cynllun graddedigion lle'r oeddwn yn gweithio yn South Bank, Llundain ac yn ymgynghori ar brosiectau TG mawr yn y sector cyhoeddus. Rwy'n gyfrifol am adnewyddu ochr dechnegol ystâd fawr sy'n cynnwys cyfarfod â chleientiaid bob dydd, rheoli is-gontractwyr a rheoli prosiectau.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Er nad yw'n ymddangos ar yr olwg gyntaf fod hanes yr henfyd ac ymgynghoriaeth TG yn mynd law yn llaw, mae'r cwrs wedi fy helpu i ddatblygu sgiliau dadansoddol allweddol rwyf yn eu defnyddio bob dydd yn fy rôl. Yn ogystal â sgiliau cyfathrebu ardderchog a ddatblygwyd drwy gyflwyniadau traethawd hir, grwpiau astudio ac ysgrifennu traethodau, helpodd fy nghwrs i mi ddatblygu fy sgiliau cydweithio drwy weithio gyda myfyrwyr eraill i drefnu sesiynau astudio a grwpiau adolygu.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Pan fo angen i mi roi newyddion drwg i gleient, oherwydd nad yw ei ddatrysiad yn gweithio neu am ein bod ar ei hôl hi yn ein gwaith, mae'r sefyllfa bob amser yn heriol, yn enwedig pan fo angen i chi esbonio i fos eich cleient pam eich bod yn hwyr! Fel graddedig, gall fod yn anodd rheoli a chynghori pobl sydd â blynyddoedd o arbenigedd yn effeithiol.


Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Gallu dweud wrth gleient bod gosod neu roi rhywbeth ar waith wedi mynd yn dda – yn eironig, yr arwydd gorau ein bod wedi gwneud gwaith da yw pan nad oes unrhyw yn un sylwi ein bod wedi newid rhywbeth!

Beth oedd y cyngor gorau y ces di am yrfaoedd?

I wneud cais am amrywiaeth o gynlluniau i raddedigion, beth bynnag eich profiad neu radd – nid oeddwn yn gwybod yn iawn beth roeddwn am ei wneud yn y pendraw ar ôl graddio, ac yn sicr ni feddyliais erioed y gallwn fod yn ymgynghorydd technoleg heb gefndir technegol!

Pa gyngor fyddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Gweithiwch yn galed a chwaraewch yn galed – yn gyffredinol mae cyflogwyr am weld gradd dda a thystiolaeth o fywyd cymdeithasol cyfrifol – roeddwn yn swyddog cadlanc yn Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru yn ystod fy astudiaethau, a helpodd yr elfen allgyrsiol hon i mi gael rolau i raddedigion.

Peidiwch byth â thanbrisio sillafu mewn ceisiadau! Gofynnwch i rywun arall wirio'ch cais ar ôl i chi ei gwblhau…

 Ac yn olaf, byddwch yn ddigywilydd wrth rwydweithio – defnyddiwch eich ffrindiau a'ch teulu i brawfddarllen, i gael syniadau am gwmnïau i wneud cais iddynt ac i ymarfer cyflwyniadau a chyfweliadau gyda nhw – ond cofiwch ad-dalu'r gymwynas.

 
Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Rwyf am barhau i weithio gydag IBM i wella fy sgiliau a chael profiad o brosiectau technoleg. Buaswn yn dwlu ar weithio yn y diwydiant awyrofod ac amddiffyn yn y dyfodol, efallai'n adeiladu lloerenni – gwyliwch y gofod hwn!

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Cael gradd dosbarth cyntaf o Abertawe oedd un o'r pethau rwyf fwyaf balch ohono yn fy mywyd, yn ogystal â chael cynnig lle ar gynllun i raddedigion IBM.


Beth yw dy hoff atgofion o dy amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Roeddwn i'n dwlu ar astudio yn Abertawe – fy hoff atgofion yw ymweld â'r morlin a mynyddoedd hardd Cymru gyda fy ffrindiau agosaf  – teithiau i'r Tri Chlogwyn, Rhosili, Pen y Fan, Langland a Caswell – doedd dim llawer gwell i'w gael na hynny.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn tri gair…

Gafaelgar, chwilfrydig a digynnwrf.