Sally Robinson

Graddiodd Sally Robinson ym 1984 ar ôl cwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwchradd.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd gan y Brifysgol enw da ar gyfer y cwrs TAR ac roedd hi hefyd yn cynnwys lefel uwch na'r cyfartaledd o ymarfer addysgu.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd hi'n amgylchedd dysgu o ansawdd da ac roeddwn i'n hoffi'r cydbwysedd o waith theori ac ymarfer.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i’n gweithio fel Cyfarwyddwr Tanzania i’r Cyngor Prydeinig. Rydw i'n gyfrifol am gynllunio strategol a darparu holl berthnasau a gweithgareddau'r Cyngor Prydeinig yn Nhanzania: mewn addysg, Saesneg a chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys cysylltu â Llywodraeth Tanzania a'r Uchel Gomisiwn Prydeinig, datblygu rhaglenni priodol, darparu arholiadau Prydeinig a darparu addysgu iaith Saesneg o ansawdd uchel.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Drwy ennill y cymhwyster addysgu yn Abertawe, roedd modd i mi dderbyn swydd dramor. Gwnaeth y profiad hwn gryfhau fy ymrwymiad i weithio ym maes datblygu. Mae fy ngwaith yn y Cyngor Prydeinig bron i gyd wedi ymwneud â datblygu, gan gynnwys Dwyrain Ewrop yn y 1990au a De Asia a nawr yn ôl i Affrica. Mae fy nghefndir mewn addysg yn golygu fy mod i'n gallu cyfrannu at drafodaethau polisi addysg gyda llywodraethau â dealltwriaeth a chredadwyaeth.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Deall pobl! Mae'n gymharol hawdd dod i nabod y rhan fwyaf o bobl, ond yr un mor hawdd hefyd i ddod i gasgliadau anghywir yn seiliedig ar ddealltwriaeth rannol o'u cefndir a'u diwylliant. Mae datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ddofn o ddiwylliant ac unigolion, gan osgoi stereoteipiau, yn her gyson, ond yn brofiad cyffrous a gwobrwyol hefyd.

Beth yw'r pethau mwyaf gwobrwyol am eich swydd?

Y bobl yr wyf yn gweithio gyda nhw. Mae'n dipyn o gliché ond eto mae'n wir. Mae gweithio gyda phobl y mae eu bywydau'n cael ei newid yn bositif gan ein hymyriadau, a gweithio gyda phobl ysbrydoledig sy'n trawsffurfio bywydau pobl eraill yn bositif yn fy nghymell yn fawr, os mai myfyriwr sydd bellach yn gallu mynychu'r ysgol yn rheolaidd neu aelod o staff sydd wedi darparu darn o waith ardderchog, neu ffigwr cyhoeddus sy'n siarad am ei weledigaeth neu brofiad yw hynny.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Peidiwch â rhoi'r ffidil yn y to. Os ydych eisiau rhywbeth ddigon ac rydych yn rhoi digon o egni i mewn iddi, rydych yn debygol o lwyddo.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mae gweithio y tu hwnt i'ch diwylliant eich hun yn rhoi'r cyfle i chi ddysgu a thyfu mewn ffyrdd na fyddech erioed yn eu disgwyl os ydych yn agored i'r profiad. Rydych yn dysgu am eich cryfderau a'ch gwendidau. Byddwch siŵr o fod yn ennill mwy nag y byddwch yn ei rhoi, ond dylech fanteisio ar y cyfle i wneud rhywbeth nad ydych yn gyfforddus yn ei wneud, os yw hynny'n golygu gwirfoddoli ar gyfer achos da yn lleol neu weithio mewn diwylliant arall.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Rydw i wrth fy modd yn gwneud yr hyn yr wyf yn ei wneud. Byddwn i'n hoffi'r cyfle i barhau i weithio yn Affrica am ychydig yn hirach. Cyn belled â fy mod i'n teimlo y gallaf gyfrannu rhywbeth buddiol ac rydw i dal yn cael fy herio ac yn dal i ddysgu, byddaf yn hapus iawn.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Rydw i wedi cyfrannau at wneud newid positif. Mae'n anodd meddwl am un digwyddiad yn benodol ond mae'r tair enghraifft hyn yn ei grynhoi: gweld plentyn yn deall ffracsiynau o'r diwedd; sicrhau cytundeb gan Lywodraeth Kyrgyzstan i fabwysiadau rhaglen cymorth cymdeithasol sy'n fwy ystyriol o bobl; gweld grwpiau o athrawon brwdfrydig wedi'u hysbrydoli i fynd yn ôl a gwneud y gorau dros eu myfyrwyr o ganlyniad i'r hyfforddiant yr ydym wedi'i ddarparu.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae gormod i'w cyfri ac roedd llawer yn ymwneud â milltir y Mwmbwls a'r partïon yn ein tŷ yn Hendrefoelan!

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Goddefgar, penderfynol, hapus.