Ryan Bennett

Bu Ryan Bennett yn astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe a graddiodd ym 1996. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Cyllid Grŵp ar gyfer EOTH Limited.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Pan oeddwn yn yr ysgol gynradd roedd fy nhad yn gweithio i Ford yn eu ffatri ym Mhen-y-bont. Yn yr haf byddwn yn teithio i lawr gyda fe ac ar ôl ymweld â'r ffatri byddwn yn mynd i Abertawe a'r Mwmbwls ac yn mwynhau'r traeth. Yn fy meddwl i roedd Abertawe bob amser yn heulog iawn.

Roeddwn i hefyd am astudio'r Gyfraith a'r flwyddyn y dechreuais fy nghwrs oedd y flwyddyn gyntaf i'r Ysgol Gyfraith newydd dderbyn myfyrwyr. Roeddwn i'n meddwl y byddai'r staff siŵr o fod yn frwdfrydig ac y byddai'n gyffrous bod yn rhan o rywbeth newydd.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y cwrs yn cynnig amrywiaeth o bynciau o Gyfraith Forol i Gyfraith Trosedd - roeddwn i'n hoffi'r amrywiaeth a gwn y byddai'n arwain at gymhwyster gwych a fyddai'n cadw fy opsiynau gyrfaol ar agor gan nad oeddwn yn siŵr yn union pa fath o yrfa yr oeddwn ei heisiau.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n Gyfarwyddwr Cyllid Grŵp ar gyfer grŵp o gwmnïau sydd wedi'i arwain gan gwmni o'r enw EOTH Limited. Mae'r Grŵp yn dylunio, marchnata ac yn cyfanwerthu dau frand dillad ac ategolion awyr agored yr ydym yn berchen arnynt - Rab a Lowe Alpine.

Rydw i'n arwain y tîm cyllid ar draws y byd (y DU, UDA, Canada, Norwy, yr Iseldiroedd a'r Almaen) ac rydw i hefyd yn gyfrifol am swyddogaethau storfa'r Grŵp. Mae gan y grŵp werthiannau byd-eang o £30m. Rydw i hefyd yn rheoli'r berthynas â'n Buddsoddwr Ecwiti Preifat a'n partneriaid Bancio. Rydw i hefyd yn gyfranddaliwr, felly rydw i'n cael rhannu yn llwyddiant y Grŵp.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Wel dydw i ddim yn gyfreithiwr! Tua diwedd fy nghwrs gwnes i rywfaint o brofiad gwaith a phenderfynais mwy neu lai nad oedd bod yn gyfreithiwr yn fy siwtio. Edrychais o gwmpas ac ar y pryd roedd y cwmnïau cyfrifeg mawr yn recriwtio'n eang ac roeddent yn edrych yn benodol am raddedigion a oedd â rhywbeth heblaw graddau cyfrifeg neu astudiaethau busnes i'w gynnig.

Ymunais â KPMG a dechreuais ar gwrs hyfforddi tair blynedd o hyd lle y gwnes i gymhwyso fel Cyfrifydd Siartredig. Ar hyd y ffordd gwnaeth fy ngradd yn y Gyfraith fy helpu'n fawr oherwydd cefais nifer o eithriadau. Roedd gen i ddealltwriaeth dda hefyd ynghylch sut y caiff cytundebau a deddfwriaethau eu drafftio a wnaeth fy helpu wrth astudio a dod i ddeall safonau cyfrifeg.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Mae'r Grŵp yn tyfu'n gyflym iawn ac rydym yn ehangu ar draws y byd, felly mae'r swydd yn newid drwy'r amser. Bob mis mae prosiect newydd ar y gweill: o sefydlu cwmni yn Norwy i gynllunio estyniad i un o'n storfeydd. Mae'r Bwrdd Cyfarwyddwr bob amser yn meddwl hefyd am fylchau yn ein rhwydwaith a bylchau yn ein sefydliad, ac felly'n recriwtio asiantau, dosbarthwyr a gweithwyr i lenwi'r bylchau hynny.

Mae angen cyfalaf gweithio hefyd ar gyfer twf ac mae angen arian am hynny. Ar ein brig rydym yn benthyg bron i £20m a gwnaeth hynny gymryd sbel i ddod i'r arfer ag ef, ond rydw i'n cysgu'n well gyda'r nos bellach.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Amrywiaeth y rôl, gweld fy nhîm yn datblygu ac yn tyfu gyda'r busnes, gweld siaced Rab ar y stryd fawr, neu ar y bryn neu'r mynydd a chael teimlad mawr o falchder.

Rydym yn gwneud dillad ar gyfer "yr amodau mwyaf eithafol yn y byd" ac rydym yn helpu pobl i gyrraedd y Pegynau, i ddringo Everest ac i aros yn gynnes ar y ffordd yn ôl o'r dafarn.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Peidiwch ag arbenigo'n rhy gynnar yn eich gyrfa oherwydd gallwch gyfyngu eich opsiynau a'ch cyfleoedd gyrfaol. Gwnaeth fy newis o radd a'm dewis i hyfforddi i fod yn gyfrifydd siartredig fy helpu i gadw fy opsiynau'n agored. Dechreuais ddysgu am gyfraith llongau ac rydw i nawr yn rhedeg storfa sy’n llawn trowsus gwrth-ddŵr!

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Dewch o hyd i brofiad gwaith go iawn mewn busnes i roi ar eich CV. Wrth recriwtio mae hyn llawer yn bwysicach i mi na phrofiad galwedigaethol - mae'n wych eich bod wedi eistedd ar bwyllgor y neuaddau preswyl ond byddai'n well o lawer gen i siarad â rhywun sydd wastad wedi cael swydd o ryw fath neu'i gilydd ac sydd wedi dangos gallu i dderbyn cyfrifoldeb ac sydd wedi dangos gallu yn y gweithle.

Mae'r farchnad swyddi'n anodd ar hyn o bryd, felly mae'n rhaid i chi osod eich hun ar wahân.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Mae gennym gynllun tair blynedd i ddyblu maint y busnes. Bydd tair blynedd yn mynd heibio'n gyflym a bydd angen cynllun newydd arnom yn fuan.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Fy nheulu. Rydw i wedi darparu ffordd o fyw gwych i fy hun, fy ngwraig a'm merch a dyna pam rydw i'n gweithio mor galed ac yn parhau i ymdrechu i wneud mwy ac i gyflawni rhagor.

Mewn cyd-destun busnes, roedd caffael Lowe Alpine yn llwyddiant enfawr i mi yn bersonol gan fy mod i'n teimlo fy mod i wedi cyfrannu gwerth i'r broses ac fel tîm gwnaethom achub brand gwych a 24 o swyddi.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Wel, rydw i'n cofio yr oedd hi'n bwrw glaw drwy'r amser! Cefais dair blynedd wych. Mae fy mlwyddyn gyntaf mewn neuaddau'n sefyll allan fel atgof oherwydd nid oeddwn wedi byw i ffwrdd o gartref o'r blaen a rhoddodd y Neuaddau gyfle i mi ddysgu am fywyd gan dderbyn dau bryd o fwyd cynnes y dydd ar yr un pryd.

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Gormod o Siacedi!