Robert Workman

Cwblhaodd Robert Workman o Gastell-nedd, De Cymru, ei astudiaethau ar gyfer gradd MSc mewn Astudiaethau Heneiddio yn 2013.

Mae’n gweithio fel therapydd galwedigaethol uwch mewn ysbyty Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg lleol. Gan fod gan y cwrs MSc gydran addysgu sy’n 1 dydd yr wythnos yn unig, roedd modd iddo barhau i weithio tra’n astudio. Gofynnon ni iddo am ei brofiad yn Abertawe:

 

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

“Y prif reswm dros astudio ym Mhrifysgol Abertawe oedd y cwrs MSc penodol a oedd ar gael, sef Astudiaethau Heneiddio. Roedd cynnwys y cwrs yn hollol berthnasol i’m harbenigedd clinigol o adsefydlu pobl hŷn. Roedd hefyd yn ymdrin ag ystod o faterion a oedd yn gysylltiedig ag iechyd yn ogystal â materion eraill, gan ddarparu dealltwriaeth fwy holistaidd o’r materion sy’n gysylltiedig â phoblogaeth sy’n heneiddio. Gwnaeth lleoliad y campws yn agos at fy nghartref, a’r adnoddau a oedd ar gael, megis casgliad llyfrgell helaeth, hefyd fy helpu i benderfynu mai yn Abertawe yr oeddwn i am astudio.”

 

A allwch chi ddisgrifio’ch cwrs?

“Roedd yr MSc yn cynnwys nifer o fodiwlau a addysgir a archwiliodd y materion gwahanol sy’n effeithio ar boblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru, y DU, ac yn fyd-eang. Roedd yr amrywiaeth o fodiwlau’n fy ngalluogi i ymdrin â’r pwnc hwn o sawl safbwynt gwahanol, gan ystyried ystadegau demograffig, materion iechyd, technegau ymchwil a hyd yn oed actifiaeth pobl hŷn.

 

Beth ydych yn /wnaethoch ei fwynhau fwyaf am y cwrs?

“Y peth a fwynheais fwyaf ar y cwrs oedd cael mynediad at amrywiaeth mor eang o siaradwyr arbenigol. Yn ogystal â’r wybodaeth eang sydd gan staff Prifysgol Abertawe, roedd cynadledda fideo a siaradwyr gwadd rhyngwladol yn galluogi’r myfyrwyr i drafod materion mewn llefydd megis  Iwerddon ac India. Roedd y persbectif byd-eang hwn yn rhyfeddol a chynigiodd farn fwy beirniadol o faterion mwy lleol.”

 

Beth oedd uchafbwynt eich cyfnod astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

“Uchafbwynt astudio ym Mhrifysgol Abertawe i mi fu’r bobl y cwrddais i â nhw yn ystod y cwrs. Roedd y myfyrwyr eraill, a oedd oll o gefndiroedd gwahanol, yn ei gwneud yn haws i ymdopi gan i ni fondio gyda’n gilydd wrth gefnogi ac annog ein gilydd pan oedd angen.  

“Roedd y staff  hefyd yn gyfeillgar, yn agos-atoch ac yn broffesiynol, o gyfarwyddwr y cwrs i’r staff gweinyddol. Rwyf wir yn gallu dweud fy mod wedi gwneud ffrindiau am oes!”

 

Beth yw’ch cynlluniau/gobeithion ar gyfer y dyfodol?

“Yn ogystal â pharhau i ddatblygu fy sgiliau clinigol fy hun fel therapydd galwedigaethol a datblygu’r gwasanaeth a gynigir i bobl hŷn yn yr ardal hon, gobeithiaf wneud mwy gydag addysg. Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael fy ngwahodd yn ôl i siarad â myfyrwyr am y mewnbwn y gall fy mhroffesiwn ei roi i’r boblogaeth hŷn. Roedd hyn yn brofiad a fwynheais yn fawr felly hoffwn ei wneud yn fwy rheolaidd.  

 

“Rwyf hefyd yn gobeithio datblygu fy sgiliau ymchwil drwy ddilyn astudiaethau PhD yn y dyfodol. Er fy nod yn y tymor byr yw rhannu fy ymchwil MSc trwy gyhoeddi a chyflwyno mewn cynadleddau.”

 

Sut bydd eich astudiaethau’n eich helpu i ddilyn eich proffesiwn dewisedig?

 

“I ddechrau bydd cwblhau’r MSc yn fy ngalluogi i ddatblygu fy sgiliau proffesiynol oherwydd y persbectif ehangach sydd gennyf bellach o ran anghenion pobl hŷn. Bydd y cymhwyster hefyd yn fy ngalluogi i geisio am ddyrchafiad o fewn y GIG neu ymgymryd â gwaith addysg mwy ffurfiol.  Bydd y sgiliau ymchwil a’r cysylltiadau a ddatblygwyd yn ystod y cyfnod ymchwil MSc yn amhrisiadwy pan fyddaf yn dechrau ar fy astudiaethau PhD yn y dyfodol.”

 

A fyddech yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill?

“Byddwn yn sicr yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill, yn enwedig Astudiaethau Heneiddio. A dweud y gwir, rwyf eisoes wedi perswadio un o’m cyd-weithwyr i ymrestru ar y cwrs y flwyddyn nesaf!

 

“Ar wahân i’r buddion ymarferol, megis digonedd o gyfleusterau parcio, llyfrgell â chyflenwad da, siopau coffi niferus a’r lleoliad hardd, mae staff Prifysgol Abertawe’n cynnwys amrywiaeth o arbenigwyr a phobl gymwynasgar sydd oll yn ymrwymedig i ddatblygu myfyrwyr.”