Rhian Jones

Graddiodd Rhian Jones yn 2001, ar ôl cwblhau Gradd Cyd-anrhydedd mewn Ffrangeg ac Almaeneg gydag Astudiaethau Busnes. Ar hyn o bryd mae Rhian yn gweithio yn Llundain fel Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Cymry Llundain.

Beth wnaeth i chi benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

A finnau wedi cael fy magu yn y canolbarth, bydden ni’n mynd am dro fel teulu i Abertawe. Pan oeddwn i yn y Chweched Isaf, cefais i gyfle i dreulio wythnos yng Nghanolfan Gweithgareddau Fferm Clyne yn West Cross. Hynny wnaeth y penderfyniad i fi, y lle a’r traethau gwych a glan y môr. Roeddwn i hefyd wedi clywed pethau da iawn am yr Adran Ieithoedd Modern.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd astudio tri phwnc gwahanol yn golygu bod cymysgedd da o fodiwlau. Roedd hefyd yn dipyn o her ceisio cadw cydbwysedd a newid o un pwnc i’r llall, ond yn gyffredinol rwy’n falch fy mod wedi dewis y cwrs hwnnw. Roedd modd i fi astudio rhai modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg, roedd hynny’n wych. Dysgais i lawer hefyd o elfen Astudiaethau Busnes y cwrs.

Fel myfyrwraig ieithoedd modern, cefais i gyfle i dreulio blwyddyn dramor yn fy nhrydedd flwyddyn. Dewisais i Université Louis Pasteur yn Strasbourg yn Ffrainc, a chwrs haf yn Heidelberg yn yr Almaen. Am brofiad anhygoel!

Beth ydych chi’n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Fi yw Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Cymry Llundain. Canolfan gymunedol a chelfyddydau yw’r Ganolfan, yn ardal Camden, heb fod ymhell o King’s Cross a St Pancras.

Prif elfennau fy swydd yw codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo’r Ganolfan, rheoli’r tîm, cynyddu incwm o ddigwyddiadau, y bar ac o’n busnes llogi ystafelloedd, sicrhau cydymffurfiaeth, rheoli’r adeiladau, cyfrannu at ddatblygu polisi strategol... ac yn gyffredinol, cadw’r Ymddiriedolwyr, y cwsmeriaid a’r cefnogwyr yn hapus!

www.londonwelsh.org

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Mae pob elfen a phob diwrnod yn her – dyna pam rydw i mor hoff o’r swydd!

Beth yw rhannau’r swydd sy’n rhoi’r mwyaf o foddhad i chi?

Gweld pobl o wahanol gefndiroedd a gwahanol wledydd yn cael amser da yn y Ganolfan ac yn defnyddio’r gofod sydd yno. Gwneud ffrindiau newydd a chael cyfarfod â rhai o wynebau adnabyddus Cymru. Gallu siarad Cymraeg mewn swydd yng Nghanol Llundain a chael fy nhalu i ganu clodydd Cymru!

Beth fyddai eich cyngor i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Os cewch chi gyfle, ac os gallwch chi, ewch i deithio ar ôl graddio. Peidiwch â bod ofn cymryd ambell siawns ac ambell risg – os na fydd popeth yn mynd ôl eich bwriad, fydd hi ddim yn ddiwedd y byd. Cymerwch ran mewn gwaith gwirfoddol o ryw fath, ac yn bwysicach na dim, gwnewch yn fawr o’ch amser yn y Brifysgol, a cheisiwch gael y cydbwysedd yn iawn rhwng gweithio a chwarae!

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Mae digon o bethau rydw i am eu gwneud a’u cyflawni yn y Ganolfan, felly does gen i ddim bwriad mynd i unman yn y dyfodol agos.

Beth ydych chi fwyaf balch ohono?

Roeddwn i’n gapten ar Dîm Pêl-droed Merched Prifysgolion Cymru yn erbyn Lloegr yng ngemau BUSA yn Belfast ym 1998. Collon ni 5-0.

Beth yw eich hoff atgofion o’ch blynyddoedd ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd popeth am astudio yn Abertawe wrth fy modd. Rwy’n cofio Dad yn dod i fy nghasglu i ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf. Roeddwn i’n crio fel babi yr holl ffordd adre i Aberystwyth! Rwy’n teimlo’n ffodus iawn bod popeth wedi ‘clicio’ i fi ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae atgofion melys iawn gen i o fy amser yno.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hunan mewn tri gair...

Cymraes dwymgalon sychedig