Rebecca Steingass

Cwrs a astudiwyd: Gwyddor Chwaraeon

Blwyddyn Graddio: 2014

Pam y gwnaethoch ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd y cwrs yn Abertawe’n apelio ataf oherwydd fy niddordebau cyn i mi ymgeisio, yn enwedig ffisioleg ymarfer corff a seicoleg. I mi, yr hyn a oedd yn gwneud y cwrs hwn mor unigryw oedd y modiwlau ychwanegol mewn biomecaneg a hefyd beirianneg. Roedd hyn yn caniatáu i mi archwilio ac ehangu fy ngwybodaeth mewn ystyr ehangach, gan roi dewis ehangach i mi o lwybrau gyrfa yn y dyfodol.

Beth y gwnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Caniataodd pwnc fy nhraethawd hir yn y drydedd flwyddyn i mi ddod yn fwy annibynnol o ran fy nysgu a rhoddodd y cyfle i mi ddefnyddio sgiliau ymarferol a ddysgais dros y tair blynedd er mwyn cynhyrchu prosiect dosbarth cyntaf. Yn ogystal, helpodd fy nhraethawd hir i mi wella fy sgiliau ymchwil ac arfarnu beirniadol, gan olygu bod modd i mi ddarllen o gwmpas pwnc a oedd o ddiddordeb i mi gan ganiatáu i mi ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach y gallwn ei defnyddio nes ymlaen yn fy nhraethawd hir ac yn fy swydd.

Beth ydych yn ei wneud yn awr o ran eich gyrfa? 

Ffisiolegydd Iechyd a Lles gyda Nuffield Health yn Llundain. Rôl Ffisiolegydd Iechyd a Lles yw ysgogi a chynghori ar newidiadau ffordd o fyw a all effeithio ar baramedrau iechyd. Mae’r meysydd yr ydym yn eu dadansoddi’n cynnwys ymarfer corff, maeth, cwsg a rheoli straen er mwyn helpu pobl i fyw bywydau iachach wrth leihau’r risg o ddatblygu afiechydon gan gynnwys diabetes math 2 a chlefyd cardiofasgwlaidd. 

Sut y mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Trwy ddewis modiwlau megis Ffisioleg Ddynol a Maeth, roedd modd i mi archwilio a dysgu mwy am y pathoffisioleg y tu ôl i afiechydon penodol sy’n gysylltiedig â ffordd o fyw ac atal clefyd cardiofasgwlaidd neu ddiabetes math 2. Hefyd dysgais i sgiliau ymarferol sy’n berthnasol yn uniongyrchol i’r hyn yr wyf yn ei wneud yn awr fel Ffisiolegydd.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Ysgogi newid mewn ymddygiad. Er y gall fod yn fuddiol i Iechyd a Lles unigolyn, wrth reswm rwyf yn dod ar draws pobl sy’n gwrthod derbyn bod angen iddynt newid neu sy’n amharod i ymaddasu gan eu bod yn meddwl y bydd yn anodd.  

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Mewn apwyntiadau dilynol neu drwy adborth gallu gweld cymaint o wahaniaeth sydd wedi’i wneud i les ffisiolegol ac emosiynol unigolion oherwydd eu bod wedi gwneud newidiadau i’w ffordd o fyw ar ôl mynychu asesiad iechyd. 

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol

Sgiliau fflebotomi lefel 3, hyfforddiant cynnal bywyd brys.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Peidiwch â chyfaddawdu ac ewch amdani os oes rhywbeth yr ydych wir am ei wneud.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? 

Mwynhewch eich amser yn y Brifysgol a manteisiwch ar y wybodaeth sydd ar gael trwy’r staff a’r adnoddau. Dewiswch yrfa y credwch y byddwch yn rhagori ynddi a rhowch eich amser a’ch ymdrech i mewn i gyflawni’ch nod. Yn anad dim, mwynhewch Abertawe a bywyd prifysgol a phopeth y mae ganddo i’w gynnig.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Mae potensial gwych i ddatblygu mewn gyrfa gyda Nuffield Health ac mae cyfleoedd newydd ar gael bob amser sy’n caniatáu i Ffisiolegwyr ehangu gwybodaeth glinigol a sgiliau gweithredol. A cheir nifer fawr o sectorau y gall Ffisiolegydd arbenigo ynddynt.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Gweithio’n galed i gael swydd mewn gyrfa yr wyf yn ei mwynhau lle gallaf ddysgu a datblygu bob amser, gan ehangu fy ngwybodaeth mewn nifer o feysydd clinigol cyfredol i helpu i wella iechyd unigolyn.

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Mae cymaint o atgofion braf ac un o uchafbwyntiau bob blwyddyn oedd y gêm Farsity flynyddol yn erbyn Caerdydd.  Byddai’r Brifysgol gyfan yn dod ynghyd i gystadlu mewn amrywiaeth o chwaraeon gwahanol, cymaint o falchder a chefnogaeth nid yn unig ar y diwrnod ei hun ond hefyd yn ystod y digwyddiadau cyn y diwrnod mawr, a hyn oll gyda’r warant o gêm dda o rygbi yn y diweddglo gyda’r nos.

Mae cymaint o bethau da i’w nodi am fyw yn Abertawe, gan gynnwys cydbwysedd gwych rhwng byw yn y ddinas a ger y môr, gyda nifer o draethau prydferth gan gynnwys Bae Rhossili a Langland a oedd yn gyrchfannau gwych i dreulio amser ar y traeth neu’n syrffio gyda’m ffrindiau ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden

Chwarae i brif dîm Prifysgol Abertawe am dair blynedd yn y gynghrair a’r cwpan a bellach yn parhau i chwarae i glwb rhanbarthol Clwb Pêl-rwyd Eclipse. Hefyd yn mwynhau gweithgareddau awyr agored megis sgïo ac eirafyrddio.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Cyfeillgar, Cadarnhaol, Dibynadwy