Rebecca Lewis

Becky Lewis BA Cydanrhydedd Saesneg gydag Astudiaethau'r Cyfryngau (2008) ac MA Anrh. Ysgrifennu Proffesiynol (2010)

Rheolwr Gyfarwyddwr Pencil PR

Fel llawer o bobl, doeddwn i ddim 100% yn si┼Ár beth roeddwn am ei wneud 'pan fyddaf yn tyfu i fyny', ond roeddwn yn gwybod fy mod am ysgrifennu. Dewis gradd a oedd yn adlewyrchu gyrfa ysgrifennu ar gyfer y cyfryngau a chreadigol/newyddiadurol oedd y dewis cywir, oherwydd agorodd fy llygaid i bob math o lwybrau ac eithrio ysgrifennu newyddion ac addysgu y gallwn ei wneud. Dyna sut y ces i fy nghyflwyno i gysylltiadau cyhoeddus.

Yn ystod fy amser yn Abertawe gweithiais i bapur newydd y myfyrwyr, gan ysgrifennu adolygiadau llyfrau, a dechreuais adran foduro. Es i ar brofiad gwaith gyda South Wales Evening Post a Portsmouth Evening News hefyd. Yn fwy nag unrhyw beth arall, helpodd i mi sylwi mai cysylltiadau cyhoeddus oedd y ffordd ymlaen, am i mi fwynhau'r elfen adrodd storïau fwy na'r arddull newyddiadurol. Yn ddadleuol, mae'r rhain yn fwyfwy yr un fath â'i gilydd ta beth, felly gwnes i'r penderfyniad cywir!


Cymerais fodiwl cysylltiadau cyhoeddus yn fy nhrydedd flwyddyn, a helpodd fy MA i mi ganolbwyntio ar ffyrdd gwahanol o ysgrifennu i berswadio neu gyfarwyddo cynulleidfaoedd. Bu hyn yn ddefnyddiol yn ddiweddarach pan es i am gyfweliad lle gofynnwyd i mi ysgrifennu erthygl fer – ces i'r swydd!

Yn 2011 sefydlais fy nghwmni cysylltiadau cyhoeddus fy hun, Pencil PR Cyf., ac rwy'n Rheolwr Gyfarwyddwr arno hyd heddiw. Rwy'n cyflogi pump o bobl ac mae'r cwmni'n iach!

Rhan fwyaf heriol fy swydd yw dal ac ymgyfarwyddo ag arddull a thôn llais pobl wahanol wrth ysgrifennu mewn ffordd sy'n eu hadlewyrchu nhw a'u personoliaeth yn gywir – mae'n cymryd sbel i wneud hynny!

Mae natur wobrwyol fy swydd yn ddiddiwedd. Rwy'n cael gwneud swydd rwy'n dwlu arni a chwrdd â llawer o bobl ddiddorol. Rwyf wedi ymweld â lleoedd gwych, a'r rhan orau yw ysgrifennu ar draws pynciau gwahanol a dysgu llawer ar hyd y ffordd!

Beth oedd y cyngor gorau y ces i ar yrfaoedd? "Dyweda 'Ie', a meddylia am y peth yn hwyrach!" Mae wedi achosi rhai anawsterau i mi, ond heb y rhain, ni fyddwn wedi dysgu sut i'w goresgyn. Mae wedi dod  llawer o gyfleoedd i mi hefyd, ac wedi fy nghyflwyno i lawer o bobl ddiddorol na fyddwn wedi dod ar eu traws petawn i wedi dweud 'Na'!

Fy nghyngor i fyfyrwyr presennol a graddedigion diweddar yw canolbwyntio ar yrfa ddelfrydol a chymryd camau i gyrraedd yno. Peidiwch â phoeni os na fydd yn digwydd dros nos. Mae rhai pobl yn ddigon lwcus i gerdded i mewn i swyddi graddedig gyda brandiau mawr ac ennill £30,000 y flwyddyn; ac mae digon sydd ddim mor lwcus – doeddwn i ddim. Dyw e ddim yn golygu eich bod yn llai llwyddiannus, ond gallai gymryd mwy o waith caled i gyrraedd lle yr hoffech fod. Buaswn yn dweud bod angen bod yn barod i gymryd llai na'r cyflog delfrydol os yw'n golygu cyrraedd y nod yn y pendraw. Bydd digon o ddarpar gyflogwyr yn cydnabod eich gwaith caled fwy na chyflog. Yn fy mhrofiad i, mae'n gwneud pobl yn fwy deniadol i'w cyflogi am eu bod yn fwy tebygol o weithio oriau hirach.

Fy hoff atgofion o Abertawe yw'r rhai yn y llyfrgell a'r ystafelloedd seminar sy'n edrych allan i'r môr a Bae Abertawe; pentref y myfyrwyr – yr eiliad y sylwais bod y Brifysgol wedi ymdrechu i roi pobl o ardaloedd tebyg a chyrsiau tebyg yn agos at ei gilydd i helpu i ni wneud ffrindiau, a gweithiodd hynny (am sbel!); a gwybod y gallech fynd i Time and Envy ar unrhyw nos Lun, hyd yn oed os oeddech ar eich pen eich hun, a gweld 100 o bobl roeddech yn eu hadnabod, a chael noson allan ardderchog!