Polly James

Enw: Polly James (ond roedd pawb yn fy adnabod fel Melinda Picton pan oeddwn ym Mhrifysgol Abertawe)

Cwrs a Astudiwyd: BA (Anrh.) Llenyddiaeth Saesneg

Blwyddyn Graddio: 1985

Pam penderfynaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ces i fy ngeni yn Abertawe, ond symudais i Loegr pan oeddwn yn wyth oed. Ni oresgynnais fy hiraeth am Abertawe fyth, fodd bynnag, felly cynigiodd astudio yn Abertawe yr esgus perffaith i mi ddychwelyd adref. Roeddwn i hefyd yn gwybod bod Abertawe'n lle gwych pan oeddech heb yr un geiniog, oherwydd gallwch gerdded i draeth hardd pa faint bynnag o arian sydd gennych, ac ni all fod campws arall yn y DU mewn lleoliad mor wych!

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Fy hoff bethau oedd cerdded i'r coleg bob dydd drwy Barc Singleton, a byw ger y môr eto. Mwynheais fy nghwrs yn fawr hefyd, ond y gweithgareddau allgyrsiol sydd fwyaf byw yn fy nghof.

Roeddwn yn wleidyddol iawn yn ystod fy amser yn Abertawe, gan gyfranogi at wleidyddiaeth leol a myfyrwyr - bûm yn Gynorthwyydd Trysorydd Undeb y Myfyrwyr yn fy ail flwyddyn.

Arweiniodd hyn at amrywiaeth o weithgareddau, megis meddiannu'r Gofrestrfa dros nos mewn ymgais i achub y cwrs Polisi Cymdeithasol. 

Roedd gen i fy sioe radio fy hun hefyd, fel un o'm ffrindiau, Gerard Davis, ac roeddwn i ac ef yn arfer dwlu ar recordio rhigymau ofnadwy ar gyfer ein sioeau. (Enw fi un i oedd The Disco Diva.)

Gorau oll, gwnes i ffrindiau anhygoel, ymhlith y myfyrwyr a'r staff, ac rwyf mewn cysylltiad â o hyd heddiw.

Beth yw dy swydd di heddiw? 

Yn 2010, wedi treulio gyrfa mewn gwleidyddiaeth yn bennaf, ac ail radd mewn Ysgrifennu Creadigol, dechreuais flog comig, Mid-wife Crisis, dan fy ffugenw ar y pryd, Molly Bennett. 

Er mawr syndod i mi, bu'r blog yn hynod boblogaidd, a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer nifer o wobrau, gan gynnwys 'Orwell Prize for Blogs' yn 2011. (Orwell Prize yw gwobr fwyaf ei bri y DU ar gyfer ysgrifennu gwleidyddol, y'i dyfernir am waith sy'n dod yn agos at wireddu uchelgais George Orwell “i droi ysgrifennu gwleidyddol yn gelfyddyd", felly roedd cyrraedd y rhestr fer yn fraint, ac yn sioc fawr hefyd!)

Ers hynny, rwyf wedi cael cynrychiolydd llenyddol, dêl i ysgrifennu dau lyfr a fy ffugenw presennol (Polly James). Fy nofel gyntaf yw “Diary of an Unsmug Married”, sydd wedi'i seilio ar y blog, ac fe'i cyhoeddwyd ym mis Chwefror 2014.

Rwyf bellach yn ymgodymu â syndrom ail nofel, sy'n brofiad gwaeth nag y ces i fy rhybuddio y gallai fod, ac a allai achosi i mi ddychwelyd at fy ngyrfa flaenorol o weithio i AS, hynny yw, pe byddai unrhyw AS yn fy nghyflogi ar ôl darllen fy mlog!

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Roedd y cwrs Llenyddiaeth Saesneg yn Abertawe yn eithriadol o drylwyr o'i gymharu â nifer o gyrsiau eraill, gan sicrhau bod myfyrwyr yn darllen yn hynod eang, sy'n hanfodol i awdur, yn fy marn i. Rwyf wedi gweld ffrindiau'n cael trafferth wrth geisio gyhoeddi'u gwaith am nad ydynt wedi datblygu arddull a thôn sy'n eu nodweddu, ac ymddengys mai'r rheswm am hyn yn aml yw eu bod wedi cyfyngu eu darllen i'r math o ysgrifennu yr hoffant ei greu eu hunain.

Yn ogystal, darllenais Wleidyddiaeth a Hanes Celf ochr yn ochr â Llenyddiaeth Saesneg yn Rhan I, ac adlewyrchir fy niddordeb parhaus yn y tri phwnc yn agweddau ar fy mywyd byth ers hynny. Er enghraifft, treuliais ddeng mlynedd yn gweithio mewn gwleidyddiaeth, astudiais ail radd mewn Ysgrifennu Creadigol ac Ymarfer Creadigol mewn ysgol gelf, yna gweithiais ym myd teledu fel golygydd.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Gan geisio peidio â swnio fel fy mod yn dweud "gwae fi", mae popeth yn heriol! I ddyfynnu'r diweddar anfarwol Dorothy Parker, rwy'n casáu ysgrifennu, ond yn dwlu ar fod wedi ysgrifennu.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Pan fo darllenwyr yn cysylltu â chi i ddweud eich bod wedi gwneud iddynt chwerthin, neu eu bod wedi uniaethu â chymeriad a greoch. Mae hynny'n deimlad mor dda, mae'n gwneud i'r oriau unig wrth eich desg a'r amser a dreulioch yn crwydro a'n siarad â'ch hun yn werth chweil.

Beth oedd y cyngor gorau y ces di am yrfaoedd?

Dyw hi byth yn rhy hwyr.

Pa gyngor fyddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Cymrwch bob cyfle y gallwch i gael y profiad perthnasol, yn ystod eich gradd ac wedi hynny, a rhwydweithiwch fel y cythraul hefyd. Bwysicaf oll, peidiwch â rhoi'r ffidil yn y to yn hawdd.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Yn y tymor byr, rwy'n gobeithio goroesi hunllef ysgrifennu fy ail nofel. Yn y tymor hwy, buaswn yn dwlu ar ysgrifennu comedi sefyllfa, a nofel dditectif efallai, yn ogystal â llyfr i blant.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Yn rhyfedd ddigon, nid yw'n ymwneud â'm gyrfa o gwbl. Rwyf fwyaf balch o aros yn briod i'r un dyn am saith mlynedd ar hugain, gan fagu dau o blant gwych, a hynod ffraeth.

Beth yw dy hoff atgofion o dy amser ym Mhrifysgol Abertawe?

O diar - mae cynifer ohonynt; mae'n anodd dewis - ond rhaid bod dihuno yn Neuadd Sibly ar fore cyntaf y tymor cyntaf ac agor ffenestr fy ystafell ar y chweched llawr ymhlith y mwyaf eglur.

Roedd yr haul yn sgleinio ar y môr; roedd arogl iach, hydrefol yn yr aer; ac rwy'n cofio meddwl mai dechrau yn unig oedd fy mywyd "go iawn" - a'i fod yn mynd i fod yn gyffrous iawn. (Nid yw wedi gwireddu hynny, eto, ond rwy'n byw mewn gobaith!)

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn tri gair…

Cegog, coeglyd, ffyddlon.