Phil Scott

Cwrs a astudiwyd: BSc. Gwyddor Chwaraeon; MPhil Ffisioleg

Blwyddyn Graddio: 2008; 2011

Pam y gwnaethoch ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ar ôl edrych o gwmpas mewn prifysgolion eraill, roedd y cwrs yn addas ar fy nghyfer i. Roedd yn ymddangos yn fwy cymhwysol na chyrsiau eraill oedd ar gael mewn llefydd eraill.

Beth y gwnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Mae natur ymarferol y cwrs yn wych gan y cewch brofiad ymarferol ar ôl dysgu’r ddamcaniaeth. Roedd y darlithwyr eu hunain yn wych hefyd gan fod rhai ohonynt wedi cael profiad yn y byd chwaraeon proffesiynol.

Phil Scott

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth ydych yn ei wneud yn awr o ran eich gyrfa? 

Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru Tîm Criced Lloegr                   

Mae fy rôl yn cynnwys darparu rhaglenni perfformiad ar gyfer y chwaraewyr sy’n chwarae ym mhob un o dri fformat y gêm, sy’n cynnwys gwaith yn seiliedig yn y gampfa ac ar y maes chwarae. 

Mae elfennau allweddol y rôl yn cynnwys gweithio’n agos â’r ffisiotherapydd a’r hyfforddwyr, gan sicrhau bod gan y chwaraewyr gydbwysedd rhwng paratoi ac adfer gyda’u hamserlen drom o ran chwarae a theithio. Gan fod cymaint o chwaraewyr yn rhan o’r rhaglen, mae’n bwysig cyfathrebu â’r timau sirol y mae’r chwaraewyr yn perthyn iddynt.

Sut y mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Rhoddodd y cwrs sylfaen wyddonol gref imi mewn perthynas â chwaraeon perfformiad a hefyd brofiadau yn y labordy ac allan ar y maes chwarae.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Hyn fyddai cydlynu’r holl chwaraewyr sydd weithiau wedi’u lleoli mewn rhannau gwahanol o’r byd er mwyn sicrhau eu bod ar y trywydd iawn mewn perthynas â’u rhaglen.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? 

Mae’r cyngor gorau y gallaf ei roi yn seiliedig ar y ffaith bod angen i chi aberthu rhai pethau er mwyn anelu’n uchel. Os nad ydych wedi paratoi, yna byddwch bob amser yn dod o hyd i esgus i beidio â gwneud rhywbeth. Os ydych wedi paratoi, yna byddwch yn sicrhau ei bod yn digwydd.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Rwyf bob amser yn bwriadu gwneud swydd ddigon da yn y rôl bresennol er mwyn bod mewn sefyllfa lle mae pobl eraill am i chi weithio gyda nhw… pwy a ŵyr i le y bydd hynny’n arwain.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Cwblhau fy MPhil ym Mhrifysgol Abertawe gyda Dr.Kilduff.

Gweithio i’r tîm cenedlaethol.

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Roedd y ffordd o fyw yn yr awyr agored yn rhan fawr o’r hyn a oedd yn bwysig i mi yn Abertawe. Y bae, Penrhyn Gŵyr, y traethau, ac un o’r prif resymau yr oeddwn i’n dwlu ar Abertawe oedd y syrffio. Mae’r campws yn lle cymdeithasol iawn lle cewch dreulio amser gyda’ch ffrindiau ac roedd y chwaraeon a oedd yn gysylltiedig â hynny’n wych.

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden 

Teithio, cerddoriaeth, syrffio, rygbi, criced.

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Agweddau mwyaf gwobrwyol fy swydd yw bod yn rhan o dîm cenedlaethol a gweld y chwaraewyr yr ydych yn eu helpu’n datblygu’n dda.

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol (llyfrau neu gyfnodolion a gyhoeddwyd, dyfarniadau, gwobrau neu deitlau a enillwyd).

Tîm Criced Lloegr

Hydref 2014 - Presennol

Prif Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru  

Clwb Criced Sir Gaerhirfryn

Tachwedd 2012 – Hydref 2014                                                              

Prif Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru

Prifysgol Abertawe

Medi 2011 – Tachwedd 2012

Prif Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru 

Tennis Cymru

Medi 2011 – Tachwedd 2012

Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru

Clwb Criced Sir Forgannwg

Medi 2010 – Tachwedd 2012

Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru’r Academi

West, D, J. Cunningham, D, J. Finn, C,V. Scott, P. Cook, C,J. Kilduff, L, P. 2014. The metabolic, hormonal, biochemical and neuromuscular function responses to a backward sled drag training session. Journal of Strength and Conditioning Research.28, 265-272.

Cunningham, D, J. West, D,J. Owen, N,J. Shearer, D,A. Finn, C,V. Bracken, R,M. Crewther, B,T. Scott, P. Cook, C, J. Kilduff, L, P. 2013. Strength and power predictors of sprinting performance in professional rugby players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 53,105-111.

Mukandi, I. Turner, A. Scott, P. Johnstone, J. 2014. Strength and Conditioning for Cricket Fast Bowlers. Strength and Conditioning Journal, 36, 90-106.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Dau beth gan fy rhieni a Dr Kilduff… nid da lle gellir gwell ac yn hytrach na gwirio ddwywaith, gwiriwch deirgwaith!

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Teulu. Teithio. Cerddoriaeth.