Phil Prowse

Enw: Phil Prowse

Cwrs a astudiwyd: Peirianneg Fecanyddol

Blwyddyn Graddio: 1966

Pam penderfynaist ti astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Aeth rhai o'm cyd-ddisgyblion (o'r ysgol yng Ngogledd Llundain) i Abertawe i astudio'r un cwrs, a nhw wnaeth argymell y cwrs (a'r lleoliad gwych) i mi.

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Roedd yn gwrs eang iawn, gan roi sylw i bob agwedd ar beirianneg. Hefyd, roedd y darlithwyr yn rhagorol ac roedd y cyfleusterau'n dda.

Beth yw dy swydd di heddiw? 

Erbyn hyn dwi wedi ymddeol, ond roedd fy ngyrfa ym maes Gorchymyn a Rheoli gan ddefnyddio cyfrifiaduron, yn bennaf yn ymwneud ag amddiffyn yn erbyn ymosodiad o'r awyr. Bûm yn gweithio i nifer o gwmnïau yn y Deyrnas Unedig a thramor, ond am yr ychydig flynyddoedd olaf, roeddwn i'n gweithio yn NATO ym Mrwsel.

Ar y dechrau, roeddwn i'n dylunio meddalwedd amser real; erbyn i fi orffen, roeddwn yn ymwneud â "rheoli busnes". Yn NATO, roeddwn yn ymwneud â chaffael.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Roedd y cwrs yn sylfaen dechnegol dda am bopeth a wnes i wedyn. Roedd raid i ni weithio'n galed hefyd, oedd yn datblygu ethos gweithio.

Roeddwn i'n ddigon ffodus i fyw yng Nghlun (Neuadd Gilbertson) am y cyfan o'r 3 blynedd. Gwnes i ffrindiau oes ac roedd y Warden a'r Is-warden yn ein cyfarwyddo ni i gyd i ddysgu "sgiliau cymdeithasol a sgiliau pobl", sydd wedi bod yn werthfawr iawn.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Roedden nhw'n ymwneud â bodloni gofynion, amserlenni, a chostau rhaglenni cymhleth, a gorfod gwneud penderfyniadau anodd ynghylch staff, mewn busnes cystadleuol iawn.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Ennill busnes. Cwblhau rhaglenni mawr, eu gweld ar waith, a sicrhau eu bod yn cael eu derbyn. Gweithio o fewn cyllideb a bennwyd. Cadw fy swydd.

Pa gyngor byddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd? (Gall hyn fod yn gyngor cyffredinol a/neu'n gyngor sy'n benodol i'th faes gwaith)

Peidiwch ag arbenigo'n ormodol. Dewiswch bwnc defnyddiol (os am aros mewn gwaith). Gweithiwch yn galed. Byddwch yn hyblyg. Bachwch y cyfleoedd. Daliwch i ddysgu. Byddwch bob amser yn barod i deithio. Byddwch yn barod i symud i gwmni neu sefydliad arall. Cofiwch y "sgiliau pobl".

Priodwch y person iawn.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Cadw'n heini, cadw'n iach, teithio i fwynhau yn hytrach nag i weithio, cadw mewn cysylltiad â chyn-fyfyrwyr eraill.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Gallu edrych yn ôl ar yrfa ddiddorol a gwobrwyol. Priodas hir a hapus. Plant ac wyrion.

Dywed ychydig wrthym am dy amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw dy hoff atgofion o'th amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Roeddwn i'n mwynhau pob munud. Y rhyddid, y cwrs, y cyfeillgarwch, chwarae pêl-droed, mynd ar feic modur o gwmpas Gŵyr, gweithgareddau'r Rag, adeiladu Clwb y Seler yng Nghlun...

A chwrdd â'm gwraig, oedd yn darllen Ffiseg yn y Brifysgol.

Rydym ni'n dal i ymweld ag Abertawe yn rheolaidd; mae'n dod ag atgofion melys i ni (priodon ni yng Nghapel Clun ym 1969).

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden 

Cadw'n heini, teithio.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn ychydig o eiriau…

Trefnus, dibynadwy (y ddau braidd yn ddiflas), aflonydd (annifyr).