Philippa Juliet Meek

Cwrs a astudiwyd: BA (Anrhydedd) Eifftoleg a Hanes yr Henfyd

Blwyddyn Graddio: 2008

Pam y gwnaethoch ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roeddwn i wir am astudio Eifftoleg ac Abertawe oedd un o’r ychydig brifysgolion oedd yn cynnig y radd. Ymhlith y rhesymau dros ddewis Abertawe oedd lleoliad y campws ar gyrion y dref a’i hagosrwydd at y traeth. Doeddwn i ddim wir am fod mewn dinas fawr neu mewn campws lle oedd popeth ar wasgar. Roedd cost byw yn Abertawe hefyd yn rhad o’i chymharu â rhannau eraill o’r wlad.   

Beth y gwnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y dewisiadau o fodiwlau oedd ar gael yn wych, ac roedd y gyfadran o fewn yr adran yn hynod gefnogol ac yn agos-atoch. Fy hoff fodiwlau oedd y dosbarthiadau archeoleg, er bod un sydd wir yn sefyll allan yn fy nghof, sef Technoleg a Pheirianneg Hynafol gan mai un o’r opsiynau ar gyfer yr aseiniad oedd creu modiwl gweithredol a chyflwyno’r broses o’i wneud i weddill y dosbarth drwy gyflwyniad 

PowerPoint. Cefais i hynny’n llawer o hwyl ac enillais i sgiliau na fyddwn i wedi’u hennill petawn i wedi ysgrifennu traethawd yn ei le. 

Beth ydych yn ei wneud yn awr o ran eich gyrfa? 

Ar hyn o bryd rwyf yn gorffen fy nhrydedd radd ym Mhrifysgol De Fflorida yn Tampa, Fflorida. Rwyf yn gweithio fel Cynorthwyydd/Dirprwy Addysgu Ôl-raddedig wrth ochr fy astudiaethau a bu modd imi ysgrifennu a dysgu fy modiwlau fy hun. Unwaith y byddaf wedi graddio yn yr haf, byddaf yn dechrau swydd addysgu ym Mhrifysgol St Leo sydd oddeutu 20 munud y tu allan i Tampa.

Sut y mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Agorodd Abertawe nifer o ddrysau i mi fel myfyrwraig aeddfed a gwnaeth fy ngalluogi i fynd ymlaen i ennill gradd ôl-raddedig ym Mhrifysgol Durham. Mae ehangder y radd a astudiais yn Abertawe wedi rhoi cefndir gwych i mi ar gyfer fy astudiaethau pellach sydd wedi canolbwyntio ar astudiaethau crefyddol ac archeoleg.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Cymerodd ychydig bach o amser i ddod i arfer â’r gwahaniaeth rhwng myfyrwyr Prydeinig ac Americanaidd i ddechrau. Oherwydd y diwylliant defnyddwyr yn UDA, mae myfyrwyr Americanaidd yn eu gweld eu hunain fel defnyddwyr yn y lle cyntaf ac yn ail fel myfyrwyr. O ganlyniad, weithiau mae’n gallu bod yn heriol fel hyfforddwr i annog myfyrwyr i weithio’n galed i ennill eu gradd. Nid yw’r system addysg uwchradd yn UDA yn dilyn Cwricwlwm Cenedlaethol fel ysgolion gwladol yn y DU, felly yn aml bydd myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn dechrau eu graddau gyda sgiliau a gwybodaeth sy’n wahanol iawn i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf ym Mhrydain. Yn ogystal, mae’n ofynnol i’r holl fyfyrwyr Americanaidd wneud dosbarthiadau addysg gyffredinol yn ystod eu blwyddyn gyntaf, sy’n golygu y gallai fod angen i fyfyriwr cemeg, er enghraifft, wneud dosbarthiadau addysg grefyddol yn ystod ei flwyddyn gyntaf er mwyn bodloni’r gofynion addysg gyffredinol. Yn aml mae’n anodd i fyfyrwyr ymddiddori mewn pwnc sydd mor wahanol i’w maes astudio neu faes diddordeb.

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Rwyf wrth fy modd pan fydd myfyrwyr yn cynhyrfu yn fy ystafell ddosbarth am drafodaeth neu ddadl, yn enwedig myfyrwyr nad ydynt yn bwriadu dilyn unrhyw ddosbarthiadau crefyddol eraill yn y dyfodol. Mae un neu ddau o’m myfyrwyr wedi newid y prif bwnc neu’r is gwrs y maent yn ei astudio gan eu bod yn mwynhau fy nosbarthiadau gymaint. Fodd bynnag, y peth yr wyf yn ei fwynhau fwyaf yw gweld myfyrwyr yn datblygu trwy gydol y semester. Bu nifer o fyfyrwyr yn fy nosbarthiadau a oedd yn ei chael hi’n anodd ysgrifennu papur byr ar ddechrau’r semester, ond erbyn y diwedd maent yn cynhyrchu traethodau gwych. Un o’r teimladau gorau yn y byd yw pan fydd myfyrwyr yn diolch i mi ar ddiwedd y semester am yr help a’r cymorth y maent wedi’u derbyn, ac yn dweud wrthyf gymaint y maent wedi mwynhau’r dosbarth, ac mae hyn oll yn gwneud y diwrnodau hir a’r marcio min nos yn werth chweil.  

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol 

Cyn symud i Fflorida, roeddwn i’n arfer gweithio fel Tiwtor Gwadd ym Mhrifysgol Durham yn gweithio gyda myfyrwyr mewn swydd fugeiliol tra oeddwn i’n astudio yno fy hunan. Roeddwn i’n hefyd yn ymwneud yn fawr â’r “Defence Archaeology Group”, elusen sydd â’r nod o helpu’r lluoedd arfog a chyn-filwyr sydd wedi’u hanafu  i ennill sgiliau a’u cynorthwyo wrth iddynt wella, ac roeddwn i’r arfer bod yn aelod o fwrdd y swyddogion cyn symud i UDA. Er fy mod wedi cyfrannu at weithiau a gyhoeddwyd o’r blaen, bydd 2016 yn flwyddyn wych i mi o ran cam nesaf fy ngyrfa; bydd fy nghyhoeddiad cyntaf yn dod allan mewn cyfnodolyn yn nes ymlaen yn yr haf, byddaf yn cyflwyno papur yn un o gynadleddau Academi Crefydd America ym mis Ebrill, ac rwyf wedi fy ngwahodd i ymuno â dwy gymdeithas anrhydedd oherwydd fy nghyflawniadau academaidd. Rwyf hefyd yn gobeithio dod yn aelod o’r Sefydliad Siartredig ar gyfer Archeolegwyr eleni ar sail fy ngwaith maes a’m profiad academaidd.     

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Peidiwch byth â digalonni, a pheidiwch â gwrando ar unrhyw un sy’n dweud wrthych nad ydych yn gallu gwneud rhywbeth neu eich bod yn breuddwydio. Gwnes i fy ariannu fy hunan trwy gydol fy ngradd ym Mhrifysgol Durham ac roeddwn i’n ddigon ffodus i gael hepgoriad ffioedd dysgu a chyflog i astudio ym Mhrifysgol De Fflorida. Heb weithio’n galed a bod yn benderfynol, ni fyddwn i wedi cyrraedd lle’r wyf i heddiw. 

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? 

Gweithiwch yn galed ac ewch i bob dosbarth! Rwyf yn cofio colli ambell ddosbarth pan oeddwn yn fyfyriwr israddedig ar ôl noson allan ac o safbwynt hyfforddwr, rwyf wir yn gallu dweud mai colli dosbarth a diffyg paratoi drwy ddarllen deunydd perthnasol a neilltuwyd ayyb yw’r prif reswm y mae myfyrwyr yn methu. Y cyfan sydd ei angen i wneud yn dda yw ymdrech. Mae astudiaethau ôl-raddedig yn ddrud ac mae prinder ariannu ar gyfer astudiaethau o’r fath, felly os oes angen i chi wneud tair swydd ac astudio’n rhan-amser er mwyn gallu fforddio’r ffioedd – gwnewch e! Efallai y byddwch wedi blino’n lân erbyn diwedd pob semester ond mae’n werth y cyfan pan ddewch allan ar yr ochr arall. Peidiwch â gadael i neb ddweud wrthych fod yr yrfa yr ydych am ei dilyn allan o’ch cyrraedd, daliwch ati ac os bydd un drws yn cau, ewch i chwilio am ddrws arall i’w agor. 

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Yn y pen draw rwyf yn gobeithio cyhoeddi mwy o’m hymchwil, cyflwyno mewn mwy o gynadleddau a chyda lwc byddaf yn gallu troi fy nhraethawd hir yn llyfr. Rwyf yn bwriadu aros mewn academia, a byddaf yn parhau i ddysgu myfyrwyr.  

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Cwblhau fy ngradd BA yn Abertawe er gwaethaf problemau iechyd yn ystod fy mlwyddyn olaf. Llwyddo i gael lle ym Mhrifysgol Durham ac yna ym Mhrifysgol Fflorida. Mae’n anodd cael lle ym Mhrifysgol Durham a phan gyflwynais i gais i astudio yno roedd fy adran ymhlith y gorau yn y wlad. Mae bod â gradd ôl-raddedig yn edrych yn wych ar fy CV wrth ochr fy ngradd o Abertawe. Rwyf yn hynod falch o’r pecyn ariannu a ges i gan USF, hebddo ni fyddwn i byth wedi gallu fforddio astudio yn UDA.

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Un o’m hatgofion gorau o Abertawe oedd gallu adolygu ar gyfer arholiadau wrth dorheulo ar y traeth. Roeddwn i’n arfer bod yn aelod o’r clwb syrffio a chefais fy newis i fod mewn cylchgrawn am dwristiaeth yng Nghymru yn ystod fy ail flwyddyn i dynnu sylw at lefydd gwych ar gyfer syrffio ym Mhenrhyn Gŵyr. Gwnes i ffrindiau am oes yn Abertawe; cwrddais i ag un o’m ffrindiau gorau ar y diwrnod y symudais i’r neuaddau preswyl, ac rydym yn dal i fod yn ffrindiau agos heddiw er gwaethaf y ffaith ein bod ar ochrau gwahanol o’r byd i’n gilydd. Roedd naws gymunedol y campws yn gwneud i mi deimlo fel fy mod yn rhan o un teulu mawr. Hefyd roeddwn i’n godwraig hwyl yn Abertawe ac mae gennyf lawer o atgofion braf o berfformio yng ngemau rygbi’r Prifysgolion yn yr oerfel, cynrychioli Abertawe mewn cystadlaethau a chodi arian i elusennau trwy ddigwyddiadau amrywiol a drefnwyd gennym gan gynnwys arwerthiant caethweision lle cawsom ein ‘gwerthu’ a noson gyda rhai o chwaraewyr Gweilch Abertawe-Castell-nedd.  

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden 

Ers symud i Fflorida rwyf wedi dechrau syrffio eto, er nad wyf cystal ag yr oeddwn i, rwyf yn gwella. Hefyd rwyf wrth modd yn teithio ac wedi parhau i wneud hynny cymaint â phosib. Yn gynharach eleni es i ar drip i’r Bahamas am benwythnos gyda’m ffrind, ac rwyf yn gobeithio trefnu rhagor o dripiau ar ôl i fi ddechrau fy swydd newydd. Ar hyn o bryd mae fy nghariad a minnau’n meddwl am drip syrffio i Costa Rica.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Gweithgar, Caredig, Anturus