Nicholas Marsden

Astudiodd Nicholas Marsden y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe, a graddiodd yn 2009. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio i Standard Chartered Bank fel Dadansoddydd Uwch yn y tîm Gweithrediadau Cudd-wybodaeth Troseddau Ariannol.

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Dewisais astudio yn Abertawe o ganlyniad i'w leoliad yn bennaf. Roeddwn newydd gwblhau tymor sgïo a phan ddywedodd ffrind wrthyf pa mor anhygoel oedd Abertawe gyda'i thraethau a'i mannau syrffio, trefnais ymweliad. Syrthiais mewn cariad gyda'r lle ar unwaith ac roeddwn yn gwybod mai hwn fyddai'r lle i mi.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y cyfleoedd allgyrsiol. Roeddwn yn aelod o'r clybiau Sgïo a Sboncen, a bûm yn cymryd rhan mewn chwaraeon eraill hefyd. Heb os, euthum i'r brifysgol am y profiad yn hytrach na'r radd. Nid oeddwn yn gwybod beth oeddwn yn dymuno'i wneud, felly dewisais y Gyfraith gan ei fod yn gwrs gradd da a chadarn. Nid oeddwn yn bwriadu bod yn gyfreithiwr o gwbl.

Beth ydych yn ei wneud nawr o ran eich gyrfa?

Ar hyn o bryd, rydw i'n gweithio i Standard Chartered Bank. Rydw i wedi cyflawni rolau amrywiol ers i mi ymuno yn 2009. Dechreuais weithio ym maes Rheoli Prosiectau yn yr adran Byd-eang, Cyfreithiol a Chydymffurfiaeth. Bellach, rydw i'n gweithio fel Dadansoddydd Uwch yn y tîm Gweithrediadau Cudd-wybodaeth Troseddau Ariannol, sy'n gysylltiedig gyda'r adran Cydymffurfiaeth Ewropeaidd. Ar ôl dweud nad oeddwn yn dymuno dilyn gyrfa ym maes y Gyfraith, rydw i wedi dod yn agos iawn i gyflawni'r rôl yn fy swydd!

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi eich helpu chi gyda'r llwybr gyrfa a ddewiswyd gennych?

Gallaf ddweud yn bendant, os na fyddwn wedi cael fy ngradd yn y Gyfraith, ni fyddwn fyth wedi cael cynnig y swydd hon. Roedd yn hollbwysig i'r maes yr wyf yn gweithio ynddo. Mae Prifysgol Abertawe wedi dylanwadu arnaf fel person a byddaf yn ddiolchgar iddi am byth. Mae'r ffrindiau a wnes yn y brifysgol yn ffrindiau gorau i mi o hyd a byddwn yn cyfarfod bob penwythnos, er gwaethaf y ffaith ein bod yn byw rhwng Bryste a Llundain. Rydw i wedi darganfod nad oes gan ffrindiau ysgol a wnaeth fynychu gwahanol brifysgolion yr un cyswllt ag sydd gennyf i gyda'r rhai a aeth i Abertawe. Yn fy marn i, mae'r ffaith nad yw Abertawe mor fawr â phrifysgolion eraill yn caniatáu gwahanol grwpiau blwyddyn i gymysgu'n well. Yn ei dro, credaf bod mynd i Abertawe wedi rhoi cysylltiadau oes i mi, ac rydw i eisoes wedi defnyddio rhai o'r rhain at ddibenion busnes.

Beth yw'r rhannau mwyaf heriol o'ch swydd?

Lefel y straen wrth gyflawni gwaith erbyn terfynau amser a chlirio llwyth gwaith. Mae gweithio'n hwyr yn anodd ond pan fyddwch yn ceisio gwneud yn dda yn eich swydd er mwyn ennill mwy o arian, mae hyn yn eich sbarduno ymlaen. Pe byddwn wedi gweithio hanner mor galed yn y Brifysgol ag y mae'n rhaid i mi ei wneud ar gyfer Standard Chartered Bank, mae'n si┼Ár y byddwn wedi cael gradd dosbarth Cyntaf! Byddwn yn cynghori israddedigion bod gweithio yn y brifysgol o fudd yn y tymor hir, ac y bydd yn talu ar ei ganfed.

Beth yw'r rhannau mwyaf gwerth chweil o'ch swydd?

Pan fydd staff uwch yn dweud wrthyf mai fi sy'n iawn, ar ôl i eraill ddweud wrthyf fy mod yn anghywir. Y rhan gwerth chweil arall o'm swydd yw cael bonws bob blwyddyn am fy ngwaith caled.

Beth oedd y cyngor gyrfaoedd gorau a gawsoch chi?

Sefydlwch eich busnes eich hun, byddwch yn feistr ar eich hun a byddwch yn hapus. Nid wyf wedi cyflawni hyn eto...

Pa gyngor y byddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Gweithiwch yn galed er mwyn sicrhau eich bod yn cael gradd 2:1 o leiaf, gan bod nifer o bobl yn eich diystyru os bydd gennych chi radd 2:2. Mae cael gradd dda yn hanfodol os ydych yn dymuno ymuno â chynlluniau graddedig a chael eich ystyried ar gyfer swyddi sy'n talu'n well. Fy nghyngor arall fyddai i beidio gofidio gormod ac i fwynhau pob eiliad o'ch cyfnod yn y brifysgol, oherwydd yn anffodus, ni fydd yn para am byth ac mae'r byd go iawn yn lle anodd.

Beth yw'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Fy nghynllun tair blynedd yw gadael byd bancio a sefydlu busnes yn Llundain.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch blynyddoedd ym mhrifysgol Abertawe?

Carnifal y pentref yn ystod y flwyddyn gyntaf' teithiau Sgïo (y 5 ohonynt); Gemau Timau Prifysgol (y 3 ohonynt); Syrffio yn Llangynydd, Rhossili, Caswell

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun gan ddefnyddio 3 gair…

Hyderus, Uchelgeisiol, Hwyl...!