Nia Bryer

Astudiodd Nia Bryer Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, a graddiodd ym 1996. Ar hyn o bryd, mae'n gyfarwyddwr cwmni ymchwil a gwerthuso, Old Bell 3 Ltd.

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd gan yr Adran Daearyddiaeth enw da iawn, ac roeddwn am ganolbwyntio ar ddaearyddiaeth ddynol, gymdeithasol, ac economaidd - agweddau yr oedd yr adran yn eu trin yn dda iawn.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Traddodwyd y darlithoedd gan academyddion proffesiynol oedd wedi gwneud llawer o ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Ar hyn o bryd, dwi'n gyfarwyddwr cwmni bach ymchwil a gwerthuso, Old Bell 3 Ltd. Mae gennym swyddfeydd yn Llandeilo ac yn Llwydlo, ac rydym yn cyflogi chwe ymgynghorydd. Mae Old Bell 3 yn darparu gwasanaethau ymchwil, gwerthuso, ac ymgynghori i sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat, a gwirfoddol, gan weithio yng Nghymru gan fwyaf.

Ers 2000, mae'r cwmni wedi gwneud gwaith helaeth ar sail comisiynau sylweddol ar gyfer ymchwil, gwerthuso, ac ymgynghori oddi wrth gwsmeriaid yng Nghymru, y DU, ac Ewrop. Mae gennym brofiad ar draws ystod eang o feysydd polisi, gan gynnwys: dysgu, sgiliau, a chyflogaeth; datblygu economaidd; adfywio cymunedol; cynhwysiad cymdeithasol ac ariannol; cymorth busnes; mentrau cymdeithasol; TGCh; cydraddoldeb; a'r iaith Gymraeg.

Mae ein rhestr cwsmeriaid yn cynnwys sawl adran o Lywodraeth Cymru, Cronfa'r Loteri Fawr yng Nghymru, Awdurdodau Lleol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Prifysgolion, a Chynghorau Sgiliau Sector.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Roedd y cwrs wedi gosod sylfaen cryf o ran methodolegau ymchwil, a dwi'n defnyddio'r rheini bob dydd yn Old Bell 3. Yn benodol, roeddwn wedi astudio dulliau ymchwil ansoddol, megis y rhai a ddefnyddiais yn fy nhraethawd hir, yn ogystal â dulliau ymchwil meintiol. Ar ben hynny, roedd y cwrs wedi sbarduno fy niddordeb mewn ystod o feysydd polisi megis datblygu economaidd, daearyddiaeth wledig, cyfiawnder cymdeithasol, a diwydiant.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Sicrhau cwblhau contractau i'r safon uchaf posibl, sicrhau eu cyflawni ar sail dulliau ymchwil cadarn, a sicrhau eu cwblhau o fewn amserlen a chyllideb sydd yn dynn iawn yn aml.

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Y wobr allweddol yw gwylio busnes bach yn tyfu ac yn llwyddo, yn arbennig o fewn yr hinsawdd economaidd bresennol. Yn ail, mae mwyafrif llethol ein contractau ymchwil a gwerthuso'n galw am lunio adroddiadau sy'n rhoi adborth manwl ar ganfyddiadau'n gwaith maes. Fel arfer, bydd yr adroddiadau hyn yn cynnwys nifer o argymhellion i'r cwsmer eu hystyried a'u rhoi ar waith. Mae bob amser yn wobrwyol i weld gweithredu ar y fath argymhellion.

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Dwi wedi clywed sawl gair doeth ar hyd y ffordd:

Rhaid i chi greu cyfleoedd i'ch hunain yn y byd yma, yn hytrach nag ymateb i'r hyn mae pobl eraill yn ei gynnig. Pan raddiais, dywedodd fy nhad wrthyf am gysylltu â sefydliadau y buaswn yn hoffi gweithio iddynt, gan ofyn am brofiad gwaith i gael fy nhroed yn y drws, yn hytrach nac aros i swyddi gael eu hysbysebu.

Canolbwyntio ar yr hyn y gallwch ei wneud, nid yr hyn na allwch ei wneud. Dyna oedd cyngor fy ng┼Ár pan oeddwn yn ystyried ymgeisio am swydd yr oeddwn i'n meddwl oedd yn rhy uchelgeisiol i mi ar y pryd - ond ces i'r swydd!

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i'r myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Wrth ymgeisio am swydd, sicrhewch fod eich ffurflen gais yn gywir, ac nad oes camgymeriadau sillafu neu ramadeg ynddi. Ni allwn orbwysleisio hyn - a siarad fel cyflogwr, mae camgymeriadau'n adlewyrchu'n wael ar yr ymgeisydd, ac yn dangos diffyg sgiliau sylfaenol a methu â rhoi sylw i'r manylion. Hefyd, mae'n hawdd iawn i gyflogwyr ymchwilio i gefndir ymgeiswyr trwy gyfryngau cymdeithasol, felly sicrhewch fod y ddelwedd yr ydych yn ei dangos yn gadarnhaol ac yn broffesiynol.

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Parhau i ddatblygu Old Bell 3, gan ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau rhagorol i'n cwsmeriaid, a chynnal cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Magu dau blentyn hyfryd.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Dod i adnabod pobl o bob cefndir. Y Gymdeithas Gymraeg a Milltir y Mwmbwls!

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Ymroddedig, trefnus, a chydwybodol.