Natasha Hall

Cwrs a astudiwyd: BSc Daearyddiaeth Ffisegol

Blwyddyn raddio: 1997

Pam dewisoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roeddwn i o Lundain ac yn crefu am fod yng nghanol natur i ddeall a phrofi realiti bywyd y tu allan i’r ddinas.

Beth oeddech chi’n mwynhau fwyaf am eich cwrs ym Mhrifysgol Abertawe?

Mwynheais i ddysgu pynciau amrywiol yn y flwyddyn gyntaf yn enwedig y cwrs cyflwyniad i ddaeareg. Roeddwn yn gwerthfawrogi’r cyswllt go iawn â’r tiwtoriaid y ceisiasant ymgysylltu â mi fel myfyriwr ond hefyd fel person a oedd â diddordebau a gweithgareddau amrywiol y tu allan i’r Brifysgol. Daeth yr agwedd o’m cwrs yr oeddwn y mwyaf hoff ohoni o’r cyfleoedd a’r statws cysylltiedig a roddwyd gan fy Ysgoloriaeth Ddiwylliannol i barhau â’m haddysg greadigol oherwydd cynigiwyd comisiynau i greu gweithiau celf ar gyfer yr Adran Daearyddiaeth a Chanolfan y Celfyddydau Taliesin.

Beth yw eich gyrfa erbyn hyn?

Teitl swydd: Arlunydd Rhyngwladol

Enw’r Mudiad: Arddangosfa Unigol yn Amgueddfa Gelf Modern a Chyfoes Es Baluard,    Palma, Mallorca, Sbaen

Rôl a chyfrifoldebau: Bydd yr arddangosfa yn dathlu can mlynedd ers marwolaeth Arxiduc Lluis Salvador, a’i bwysigrwydd i Dirwedd Mallorca. Eleni, byddaf yn cydlynu a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn ymwneud â ´Blwyddyn Arxiduc´ ar draws Ynysoedd Baleares ac yn rhyngwladol.

Prif elfennau fy swydd: Ymchwilio a chreu cysylltiadau newydd yn rheolaidd sy’n gysylltiedig â’m harchwiliadau.  

Sut ydy Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu chi o ran eich llwybr gyrfa?

Rhoddodd sylfaen imi astudio nifer o bynciau amrywiol a dod o hyd i gysylltiadau main rhyngddynt.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Amser! Rwy wir yn gweithio’n galed ac yn ymroi llawer o amser i’m prosiectau. Mae fy nghydweithwyr yn tynnu fy nghoes gan ddweud fy mod yn arlunydd 24/7. Mewn gwirionedd, am fod teulu gennyf mae ymroi digon o amser i’m prosiectau yn her, ar hyn o bryd rwy’n deffro yr un amser ag oedd yr Arxiduc yn deffro sef 5.00yb er mwyn symud ymlaen â’m gwaith cyn bod y byd yn atgyfodi am tua 9.00yb a’r llwythi o negeseuon e-bost yn dechrau cyrraedd ….

Beth yw’r rhannau mwyaf buddiol eich swydd?

Ymgysylltu â phobl ddiddorol a lleoedd deniadol.

A wnewch chi roi manylion am eich hanes gyrfaol ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol

Arddangosfa Unigol wedi’i threfnu ar gyfer Amgueddfa Gelf Modern a Chyfoes Es Baluard o’r enw ‘Logbook: Natasha Hall and her crew’, 18fed Rhagfyr 2014 – 27ain Chwefror 2015.

Fe’m detholwyd i gymryd rhan mewn prosiect ar y cyd yn y Fundación Joan Miro gydag Isabel Ramoneda yn ystod 2015.

Aelod gweithredol o’r grŵp arlunwyr Les Cliniques a ddetholwyd gan Amgueddfa Es Baluard yn 2013, sydd, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, wedi cydweithio ar brosiectau gydag Isabel Ramoneda a Abraham Calero.

Cyflwynais bapurau a phosteri yn ystod Cynhadledd Ryngwladol y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol yn 2005 a 2014.

Derbyniais wahoddiad i gymryd rhan mewn preswyliad Campws Arlunwyr Ifainc yng Ngwesty Kulm, St Moritz yn 2006 pan arwerthwyd fy ngweithiau celf gan Sotheby´s yn ystod Dathliad Mawreddog 150 o flynyddoedd o Dwristiaeth yn yr Engadine,

Ysgrifennwr ac arlunydd dethol ar gyfer y wefan ArtTop10.com a STEAM

MA a Diploma Ôl-raddedig mewn Celfyddydau Cain: Peintio gan Ysgol Gelf City and Guilds, Llundain.

Astudiais am Phd mewn Peintio Tirweddau Cyfoesol ym Mhrifysgol Ynysoedd Baleares.

Pa gyngor sydd gyda chi ar gyfer myfyrwyr presennol a graddedigion newydd? 

Yn gyffredinol, dilynwch eich diddordebau a’ch angerdd oherwydd byddant yn mynd â chi ymhellach na chymwysterau ar eu pen eu hunain. Mae’r byd yn esblygu’n barhaus. Pan oeddwn yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe y rhyngrwyd oedd rhywbeth yr oedd yn rhaid i ni ofyn am ‘ganiatâd arbennig’ i gael mynediad ato oddi ar un orsaf yn y llyfrgell ac roedd rhestr aros hir iawn. Credaf i ni ond cael amser byr, efallai rhyw awr, ar gyfer mynediad... erbyn hyn mae’r byd ar-lein drwy’r amser ac rydym ni fel unigolion wedi ein cysylltu ynghyd yn barhaol. Cadwch eich llygaid ar agor am ddatblygiadau, cyfleoedd a ffyrdd o feddwl newydd. Nhw yw’r anrhegion a all fwydo eich dyfodol.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Parhau i edrych tuag at y gorwel a’r tu hwnt iddo…

Beth ydych chi wedi gwneud sydd yn eich gwneud chi’n hynod falch ohono?

Fel llysieuwraig ail genhedlaeth, roedd yn sioc fawr imi gyrraedd Prifysgol Abertawe a methu â gweld un opsiwn llysieuol ar y fwydlen! Cysylltais â Chymdeithas y Llysieuwyr yn syth ac anfonwyd yr holl wybodaeth ataf i’w hannog i gynnig o leiaf rhywbeth... ‘collwyd’ y pecyn o leiaf ddwywaith.. ond cyn imi adael roeddent wedi derbyn statws Cymdeithas y Llysieuwyr a chynigiwyd prydau llysieuol ar y campws!

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion am eich blynyddoedd yn y brifysgol yn Abertawe?

Fy hoff atgofion yw’r rhai o adeg yr arholiadau. Astudio trwy’r nos ar gyfer arholiad, sefyll yr arholiad ac wedyn mynd i siopa gyda’m ffrindiau am ddanteithion syml fel hummus, salad a bara, i gael picnic a mynd i nofio ar Gŵyr wedyn adre i gael ychydig o gwsg cyn cychwyn y broses unwaith eto. Mae’r lluniau o’n cyrff oer yn cofleidio’r creigiau yn dal i fod gyda fi ac rydym yn dal i gwrdd pan fo modd!

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden

Celf Gyfoes (Arddangosfeydd, arlunwyr a ffyrdd o weithio newydd), Teithio (cerdded, archwilio, cysylltu â thirweddau newydd), Ffilmiau a rhaglenni dogfen, Darllen, Ioga, Canu mewn côr, Nofio a Sgïo…

Yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn ychydig o eiriau…

Cydwybodol, Creadigol, Lliwgar