Michelle Owen

Bu Michelle Owen yn astudio Iaith Saesneg a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Abertawe, gan raddio yn 2011. Mae'n Gyflwynydd Radio yn Nation Radio a Bridge FM

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Des i drwy glirio mewn gwirionedd - roedd y Brifysgol yn cynnig yr union gwrs yr oeddwn am ei wneud yn rhywle arall felly roedd hi'n ddelfrydol.

Beth oeddech chi'n mwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd rhai o'r darlithwyr yn hyfryd, yn enwedig fy nhiwtor ar gyfer fy nhraethawd hir. Cefais lawer o hwyl hefyd yn gwneud ffilm yn ystod un modiwl.

Beth ydych chi'n ei wneud nawr o ran gyrfa?

Rydw i'n Gyflwynydd Radio yn Nation Radio. Rydw i'n cyflwyno Drive Time o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 10-2 ar benwythnosau. Rydym yn darlledu i dros 130,000 o bobl ar draws de Cymru, yn chwarae cerddoriaeth roc ac indie, a hefyd yn rhoi sylw i rywfaint o chwaraeon. Rydw i hefyd yn cyflwyno gyda'r wythnos yn Bridge FM rhwng 11-3.

Fy swydd gyntaf ar ôl gadael y Brifysgol, oedd Cyflwynydd Radio ar gyfer NME Radio - bûm yn gweithio yma tan iddo gau ym mis Ebrill 2013.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi'ch helpu gyda'ch llwybr gyrfaol?

Gwnaeth helpu datblygu fy hyder wrth siarad â phobl. Gwnaeth gweithio ym mar y myfyrwyr fy helpu i gwrdd â llawer o bobl wahanol ac i rwydweithio. Gwnaeth gwirfoddoli i orsaf radio y myfyrwyr Xtreme Radio peri i mi gymryd radio o ddifrif a gwneud i mi sylwi bod gen i rywfaint o botensial hefyd.

Beth yw elfennau mwyaf heriol eich swydd?

Aml-dasgio! Rydw i'n cyflwyno ar Bridge o 11-3 ac ar Nation Radio yn syth ar ôl hynny - mae cynllunio'n bwysig fel bod gen i rywbeth i'w siarad amdano! Hyd yn oed os ydych yn teimlo ychydig yn ddiflas un dydd, rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn swnio'n dda ar yr awyr!

Beth yw elfennau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Mae wir yn hwyl - rydw i'n teimlo'n ffodus bob dydd i wneud fy swydd. Does dim llawer o bobl yn siarad ac yn chwarae caneuon am fywoliaeth!

Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi erioed ar yrfaoedd?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ennill profiad gwaith. Gwnes i lawer o brofiad gwaith gan gynnwys ITV, Absolute Radio a Sky News.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Ceisiwch ennill cymaint o brofiad gwaith â phosib, os ydych yn barod i'w gwneud hi am ddim yna bydd cael eich talu'n fonws!

Beth yw'ch cynlluniau at y dyfodol?

Rydw i'n hapus iawn yn Nation Radio ar hyn o bryd. Rydw i'n mwynhau gweithio ar y rhaglenni brecwast o bryd i'w gilydd ac yn dwlu ar fy sioe yn y prynhawn - mae'r gwrandawyr yn wych. Hoffwn fynd i weithio ym maes chwaraeon yn fwy gan fy mod i'n chwarae pêl-droed ar lefel uchel ac yn ymddiddori'n fawr yn y gamp.

O'r hyn yr ydych wedi'i wneud, beth ydych chi'n fwyaf balch ohono?

Yr hyn yr wyf wedi'i gyflawni hyd yma

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Fy hoff atgofion yw gweithio ym mar y myfyrwyr a chwrdd â llawer o bobl wahanol. Mae cynnau tanau a chael barbiciws ar y traeth, a chwarae pêl-droed dros dîm y merched hefyd yn sefyll allan fel rhai o'm hoff atgofion. Roeddwn i'n byw ym Mrynmill am 3 blynedd ac yn caru'r awyrgylch a'r ffaith fy mod yn byw 5 munud i ffwrdd o'r traeth. Roedd hi'n berffaith

Ac i orffen, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Hwyl, siaradus, hyderus.