Michela Finnis

Astudiaeth Achos / Cwestiynau Proffil

Enw:  Michela Finnis

Cwrs a astudiwyd: Astudiaethau Eidalaidd

Blwyddyn Graddio: 2011

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Dewisais i Brifysgol Abertawe gan fod yr Adran Ieithoedd Modern yn ffynnu yn 2007 gydag ymchwil, addysgu ac adnoddau ardderchog. Pan ymwelais i â’r Brifysgol ar gyfer fy nghyfweliad cyn cael fy nerbyn ar y cwrs roedd gennyf deimlad da iawn wrth i mi archwilio’r campws a’i gyfleusterau. Roedd lleoliad y Brifysgol hefyd yn atyniad mawr gan ei bod mor agos at y traeth ac mae Penrhyn Gŵyr rhyfeddol dim ond yn dafliad carreg i ffwrdd.

 Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Treuliais i’r drydedd flwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Urbino yn yr Eidal a chredaf mai hon oedd fy hoff agwedd o’r cwrs. Mae gan Brifysgol Abertawe gysylltiadau ardderchog gyda phrifysgolion ar draws Ewrop ac roedd hyn o fudd mawr i ni. Roedd cael y cyfle i ymgolli yn ein hieithoedd dewisol yn wych a threuliais i’r flwyddyn yn cryfhau fy sgiliau iaith a gwneud ffrindiau newydd o ar draws y byd!

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? Rhowch Deitl eich Swydd/Enw’r Sefydliad/ Eich Rôl a’ch Cyfrifoldebau/ Prif elfennau’ch swydd

Yn ddiweddar fe sefydlais i fy nghwmni fy hun, Green Shoots Support Ltd, a fi yw’r Rheolwr Gyfarwyddwr. Rydym yn gweithio gydag elusennau a busnesau bach a chanolig, gan eu helpu i ymchwilio cyfleoedd am gyllid ymchwil ac yn eu cyfarwyddo trwy’r byd cymhleth o geisiadau am grantiau a chyllid. Yn wahanol i wasanaethau ymgynghorol eraill, menter gymdeithasol ydym ni ac rydym yn ail-fuddsoddi’n henillion mewn gweithio ar sail rad ac am ddim neu ffioedd is i elusennau bach a busnesau bach a chanolig na fyddent fel arall yn gallu fforddio gwasanaethau ysgrifenwyr cynigion proffesiynol neu ymgynghorwyr ymchwil.

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

O ran pwnc, nid oes gan y pwnc a astudiais i yn y Brifysgol a’m gyrfa bresennol lawer yn gyffredin. Fodd bynnag, gwnaeth astudio ym Mhrifysgol Abertawe, ar gwrs ag ychydig o fyfyrwyr yn unig, wir fy helpu i ddysgu i ganolbwyntio ac ymroi i waith. Hefyd dysgais i sut i ysgogi fy hun ac ymroi i’m hastudiaethau’n annibynnol. Mae hon yn sgil werthfawr gan nad oes gennyf Reolwr i adrodd wrtho sy’n gwneud yn siŵr fy mod i wedi cyrraedd y gwaith ar amser!  Bu’r gallu i ysgrifennu adroddiadau a datblygu fy sgiliau ymchwil hefyd yn werthfawr dros ben ac ynghyd â’m sgiliau ysgrifennu academaidd, galluogodd hyn i mi gael swydd fel Rheolwr Datblygu Busnes mewn cwmni cyfieithu. 

 Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Roedd adeiladu’n gwefan yn sicr yn heriol iawn, fodd bynnag er bod hynny’n gromlin ddysgu a oedd (ac sy’n dal i fod) yn rhwystredig, bellach mae gennyf y wybodaeth a’r mewnwelediad sy’n golygu pan fydd digon o arian gennyf i dalu rhywun proffesiynol am ail-lunio’r wefan, byddaf yn deall y broses, y cyfyngiadau a’r iaith yn well! Roedd yn heriol ond yn ffodus, mae datrysiadau gwych ar gael, ac yn aml am gost isel, i’ch helpu i greu proffil i’ch busnes ac sy’n golygu nad oes rhaid i chi gychwyn eich busnes o’r cychwyn cyntaf mewn llwyth o ddyled. 

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Mae llawer o uchafbwyntiau i ddewis o’u plith pan fo’ch swydd yn amrywio o ddydd i ddydd a gall gynnwys helpu i sicrhau bod ysgolion cynradd yn cael eu hadeiladu yn Nhansanïa, helpu i leihau trosedd yn Leicester, helpu pobl ddigartref yn Llundain neu helpu i ailadeiladu cymdeithas ddinesig yn Irac neu’r Wcráin. Mae’n ddiwydiant gwobrwyol dros ben i fod yn gweithio ynddo ac rydych yn cwrdd â phobl ysbrydoledig sy’n gweithio’n ddiwyd ac yn aml am dâl isel neu am ddim i helpu eraill.

Fodd bynnag, y foment yr wyf yn fwyaf balch ohoni yw’r tro cyntaf i sefydliad ddod yn ôl atom gyda rhagor o waith. Rwyf yn ymfalchïo yn yr hyn yr wyf yn ei wneud ac roedd yn ardderchog gwybod ein bod wedi helpu pobl i gael cyllid ar gyfer eu prosiect a hefyd eu bod yn fodlon ar y gwasanaeth a gawsant a’n bod wedi gwneud perthynas barhaol gyda phobl wych.

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol (llyfrau neu gyfnodolion a gyhoeddwyd, dyfarniadau, gwobrau neu deitlau a enillwyd).

Derbyniais i Wobr William a Magdalene am y Myfyriwr Eidaleg Gorau yn Ne Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2008/2009.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Y cyngor gorau a dderbyniais i pan oeddwn i’n dechrau adeiladu fy musnes oedd siarad a chwrdd â chymaint o bobl â phosib.  Gwnewch gysylltiadau ac adeiladwch rwydwaith.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? (Gall hyn fod yn gyngor cyffredinol a/neu gall fod yn gysylltiedig yn benodol â’ch maes gwaith))

Fy nghyngor i fyddai: peidiwch â theimlo eich bod wedi’ch cyfyngu’ch hun i lwybr gyrfa penodol, a pheidiwch â phoeni os teimlwch na allwch ennill eich plwyf yn gyflym ar ôl i chi raddio. Penderfynwch beth yw’ch nod, canolbwyntiwch ar y nod hwnnw a gweithiwch yn galed. Yna ni fyddwch yn colli dim!

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Byddwn i’n hoffi troi Green Shoots yn llwyddiant gwirioneddol; trwy wella gwasanaethau rheng flaen a ddarperir gan elusennau a’u helpu i gael mynediad at gyllid angenrheidiol tra hefyd yn mwynhau gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Ar hyn o bryd, rwyf yn fwyaf balch o’r ffaith i mi ymrwymo i sefydlu’r busnes a’r holl waith caled a’r amser a roddais i’w sefydlu tra hefyd yn canolbwyntio ar fagu fy merch fach. Roedd, ac mae’n dal i fod, yn waith caled dros ben, ond rwyf hefyd yn ei fwynhau’n fawr!

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Roeddwn i’n dwlu ar y ffaith bod y traeth mor agos pan oeddwn i yn y Brifysgol, ac ar ôl darlith mewn ystafell fyglyd, byddem yn mwynhau ymlacio yn yr awyr agored. Mae Abertawe’n ddinas gynnes a chyfeillgar iawn yn ogystal â bod yn dref ‘hyfryd a hyll’.  Rhai o’m hoff atgofion yw treulio amser gyda’m ffrindiau’n cerdded o gwmpas y siopau, dal y bws i Ŵyr neu’n ymlacio a sgwrsio! 

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden (Rhowch fanylion eich prif ddiddordebau a gweithgareddau hamdden)

Rwyf yn mwynhau darllen, mynd â’m plentyn bach i’r traeth a gwylio F.R.I.E.N.D.S dro ar ôl dro!

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair …

Hapus, penderfynol, meddyliwr.