Michael Thomas

Astudiaeth Achos/ Cwestiynau Proffil

Enw:  Michael Thomas

Cwrs a astudiwyd: BA Anrhydedd Sengl Saesneg (dau bwnc Rhan Un arall, Hanes ac Athroniaeth).

Blwyddyn Graddio: 1975

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd ganddi enw ardderchog ar gyfer astudiaethau Saesneg.

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Cwrdd â phobl newydd, dyfnhau fy niddordebau mewn Llenyddiaeth, datblygu diddordebau eraill: ee, canu a chwarae cerddoriaeth (byddwn yn chwarae’n aml yng Nghlwb y Werin ac mewn tafarnau / digwyddiadau Wythnos Rag).

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? Rhowch Deitl eich Swydd/Enw’r Sefydliad/ Eich Rôl a’ch Cyfrifoldebau/ Prif elfennau’ch swydd

Darlithydd Cyswllt yn y Celfyddydau, y Brifysgol Agored; llenor (nofelydd, bardd, dramodydd).

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Ar ôl fy BA, symudais i Ganada lle gwnes i MA a PhD Saesneg, felly gwnaeth fy amser yn y Brifysgol osod y sylfaen ar gyfer diddordeb parhaus mewn ysgrifennu, fel myfyriwr / beirniad ac ymarferydd.  Rwyf bellach yn byw yn ôl yn y DU.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Sicrhau bod y myfyrwyr yn derbyn y cyfarwyddyd gorau posibl, o ystyried y ffaith bod y Brifysgol Agored yn bennaf yn sefydliad dysgu o bell. O ran fy ysgrifennu, y rhan fwyaf heriol - hyd yn oed ar ôl yr holl amser hwn - yw ysgogi fy hun i’w wneud e. 

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Helpu’r myfyrwyr i ddarganfod pethau nad oeddent yn eu gwybod neu nad oeddent yn meddwl y byddant o ddiddordeb iddynt. Fel llenor, cael fy ngwaith wedi’i gydnabod  (hy, y tu hwnt i aelodau’r teulu’n dweud, ‘A dweud y gwir, mae hynny’n eithaf da’).

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol (llyfrau neu gyfnodolion a gyhoeddwyd, dyfarniadau, gwobrau neu deitlau a enillwyd).

Nofelau: The Mercury Annual, Pilgrims at the White Horizon.

Casgliadau barddoniaeth: God’s Machynlleth and Other Poems; Port Winston Mulberry; Batman’s Hill, South Staffs; The Girl from Midfoxfields; Come to Pass.

Rwyf yn adolygu ac yn ysgrifennu traethodau’n aml ar gyfer y London Magazine a’r TLS.

Rwyf yn fardd preswyl yng ngŵyl flynyddol Robert Frost, Key West, Florida.

A’r hyn sy’n rhyfeddol yw’r ffaith bod gennyf fy ngwallt fy hun o hyd.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Yn academaidd, ces i fy rhybuddio i beidio â gwneud prosiect mawr ar William Blake: ‘Astudiaethau Blake, Mike…o dyna waith cymhleth.’  O ran fy ysgrifennu fy hun, mae’r cyngor gorau rwyf wedi’i gael yn adleisio dyfyniad gan Seamus Heaney: ‘Go your own way.  Do your own work.’

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? (Gall hyn fod yn gyngor cyffredinol a/neu gall fod yn gysylltiedig yn benodol â’ch maes gwaith)

Peidiwch â dilyn y ffasiynau na’r chwiwiau cyffredinol. Os oes gennych ddiddordeb penodol neu safbwynt arbennig, dilynwch e mor bell ag sy’n bosibl. Os na fydd yn gweithio allan, peidiwch â bod yn rhy galed ar eich hun. Peidiwch â pharhau i wneud rhywbeth dim ond oherwydd eich bod yn meddwl mai dyna beth y dylech ei wneud.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Parhau gyda’m hysgrifennu ond hefyd ddatblygu fy niddordeb mewn ysgrifennu caneuon a recordio.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Yn bendant y ffaith fy mod i wedi cadw fy ngwallt fy hun (gweler uchod).

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Roeddwn i’n byw oddi cartref am bob un o’r tair blynedd: yn ardaloedd y Mwmbwls a Gŵyr am y ddwy flynedd gyntaf, ac ochr y dref am fy mlwyddyn olaf. Fy hoff atgofion yw cerddoriaeth, darganfod llenorion newydd, cael sgyrsiau hir (yn aml dan ddylanwad alcohol) gyda’m cyd-letywyr yn yr oriau mân, gwylio dramâu gwych yn Theatr y Grand a mynd am droeon hir (nid dan ddylanwad alcohol, diolch byth: clogwyni Gŵyr oedd y rhain, cofiwch!).  Fi oedd golygydd cylchgrawn y Brifysgol yn fy ail flwyddyn, felly mae cyflenwad parhaus o goffi’r siop fyrbrydau bob amser yn dod i’r meddwl.

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden 

Canu, gitâr, offerynnau taro, ffotograffiaeth, ffilmiau, theatr, cerdded, chwerthin - a phob math o gerddoriaeth, a fu’n gyson bob amser.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Cyfeillgar, chwilfrydig, twp (rhesymau’n amrywio).