Max Skipworth Button

Enw: Max Skipworth-Button

Cwrs a astudiwyd: Rheolaeth Busnes (BA)

Blwyddyn raddio: 2013

Pam dewisoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Dewisais astudio yn Abertawe oherwydd y cwrs a’r modiwlau a oedd ar gael er nad oeddwn erioed wedi bod i Abertawe o’r blaen.

Beth oeddech chi’n mwynhau fwyaf am eich cwrs ym Mhrifysgol Abertawe?

Y modiwl Entrepreneuriaeth: rhoddodd gyfle imi gael fy nghefnogi wrth gychwyn menter yr oeddwn wedi eisiau ei chychwyn ers meitin.

Beth yw eich gyrfa erbyn hyn? 

Rwy’n Hyfforddai Rheoli yn Capita sy’n cynnwys rhaglen gylchdrool 24 mis wedi’i theilwra.

Sut y mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu chi o ran eich llwybr gyrfa?

Helpodd Abertawe imi ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol trwy’r amrywiaeth o fodiwlau sy’n cael eu cynnig. Hefyd gweithiais ag Undeb y Myfyrwyr a oedd wir wedi rhoi’r profiad imi a oedd yn fy ngwahaniaethu o’r graddedigion eraill.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Mae’r gwaith cyfan yn heriol yn ei ffordd ei hun, felly byddwn yn dweud mai’r her fwyaf yw gallu addasu yn briodol i sefyllfaoedd gwahanol.

Beth yw rhannau mwyaf buddiol eich swydd?

Pan ddechreuais yn Capita, derbyniais lawer o gyfrifoldeb yn syth. Mae derbyn yr ymreolaeth hon yn hynod fuddiol pan fo’r prosiectau’n llwyddiannus.  

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a roddwyd i chi?

Mae modd ‘gwthio’ neu ‘dynnu’ gwybodaeth neu help. Peidiwch ag aros i rywun ‘wthio’ gwybodaeth i’ch cyfeiriad chi. Ewch allan a chwiliwch amdani eich hun, bydd hynny’n cael ei chydnabod.

Pa gyngor sydd gyda chi ar gyfer myfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Sicrhewch eich bod yn ymgymryd â gwaith allgyrsiol.

Yn ystod y broses cyfweld, sicrhewch fod y cwmni yn ymwybodol eich bod yn gwybod popeth am y cynnyrch/gwasanaethau sy’n cael eu darparu ganddo a sut mae’n perfformio yn ariannol.

Sicrhewch eich bod yn gosod targedau a goliau i’ch hun tra eich bod yn y Brifysgol a phan eich bod yn cychwyn eich gyrfa. Bydd hynny wir yn eich helpu chi i ffocysu ar beth sy’n bwysig.

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Hoffwn ddatblygu a thyfu Capita ac, ar ryw bwynt yn y dyfodol, hoffwn gychwyn fy musnes fy hun.

Beth ydych chi wedi ei wneud sydd yn eich gwneud chi’n hynod falch ohono?

Rwy’n falch o’m cynnydd ers cychwyn yn Abertawe yn 2009.

Yn fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol, gofynnodd darlithydd i ni “beth hoffech chi ei gyflawni o fewn y 5 mlynedd nesaf?” Ysgrifennais yr atebion ac anghofiais amdanyn nhw. Y llynedd, wrth fynd trwy fy nodiadau o’r Brifysgol i’m helpu â’m cwrs Meistr des i o hyd i’r rhestr, ac roeddwn yn falch fy mod wedi cyflawni pob gôl ar y rhestr. Y pum peth oedd:  

Graddio gyda 2.1 +Peidio â mynd i’m gorddrafftCychwyn menter entrepreneuraidd lwyddiannusEnnill lle ar gynllun i raddedigionCynilo arian i brynu tŷ

Beth yw’ch hoff atgofion am eich blynyddoedd yn y brifysgol yn Abertawe?

Yr holl ddigwyddiadau, Farsity a thaith sgïo’r Brifysgol

Yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn ychydig o eiriau…

Uchelgeisiol, Egnïol, Entrepreneuraidd