Mark Savage

Enw: Mark Savage

Cwrs a astudiwyd: Peirianneg Sifil

Blwyddyn Graddio: 1992

Pam wnaethoch benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Pwy na fyddai eisiau astudio ar gampws sy’n edrych dros y môr? Yn fwy na dim byd arall, roedd y lleoliad a naws y campws cyfan yn ei wneud yn ddewis hawdd iawn i mi.

Beth wnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y cwrs yn eithaf heriol i mi, gan estyn ffiniau fy nealltwriaeth ymhellach na’r disgwyl. Roedd dadansoddi’r dull Elfen Gyfyngedig, ac yn parhau i fod, fel hudoliaeth hyd y gwelaf i!

Beth ydych chi’n ei wneud yn awr o ran gyrfa? Rhowch Deitl eich Swydd/Enw’r Sefydliad/Eich Rôl a’ch Cyfrifoldebau

Rheolwr Gyfarwyddwr, O’Rourke Contracting Plc.

Rwyf yn rhedeg contractwr Wynebau Priffyrdd a Pheirianneg Sifil yn Llundain. Mae gennym drosiant o oddeutu £12 miliwn y flwyddyn.

Sut mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Bu’r foeseg waith a’r gwerthoedd a enillais i drwy gydol y cwrs yn allweddol i lwyddiant proffesiynol yn y dyfodol.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Mae rheoli pobl bob amser yn her ac nid yw’n sgil sy’n cael ei addysgu i chi, mae’n rhywbeth yr ydych yn ei ddysgu trwy wneud nifer o gamgymeriadau. Y prif ffactor o bwys mewn unrhyw dîm yw ysgogi gan fod cyflawniad pawb ar y cyfan bob amser yn fwy effeithiol na gr┼Áp o unigolion.  

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Byddaf bob amser yn mwynhau gweld effaith gadarnhaol yr ydych wedi cyfrannu ati, boed hynny mewn morâl neu berfformiad masnachol.

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi … mae modd datrys pob problem

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar?

Mae’r cyngor y byddwn yn ei roi mor hen â’r garreg. Peidiwch â cholli’r cyfle hwn, dim ond unwaith y bydd ar gael. Ymdrechwch am y canlyniadau gorau y gallwch eu cyflawni, ond byddwch yn realistig o ran eich disgwyliadau.   

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol? 

Gobeithio y byddaf yn gallu helpu i dyfu a chryfhau’r cwmni a mynd ag ef i’r lefel nesaf.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Ennill fy ngwregys Du mewn Jwdo pan oeddwn i’n 37 oed!!

Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Milltir y Mwmbwls a Cinders!