Marcus Wyatt

Enw: Marcus Wyatt

Cwrs a astudiwyd: Seicoleg

Blwyddyn Graddio: 2014

Pam penderfynoch chi astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Rwy'n cofio pori drwy brosbectws Abertawe a meddwl bod y cwrs, ei gynnwys a'r dulliau addysgu'n apelio ataf. Roeddwn i hefyd yn hoffi'r disgrifiad o'r traeth a'r cyffiniau. Roedd yr haul yn gwenu'n braf ar y diwrnod agored (rwy'n gwybod nawr mai digwyddiad prin oedd hyn ond mae rhywun yn dod i garu Abertawe yn y glaw), ac roeddwn i'n gwybod mai Abertawe fyddai fy newis cyntaf. Roedd y campws yn wych, roedd y traeth yn anhygoel, a ches i'r argraff bod pawb y cwrddais i â nhw yn dwlu ar Abertawe.

Beth gwnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd fy nghwrs yn ddiddorol iawn ac mae'n debyg mai dyna fy hoff agwedd arno. Yn rhannol, dewisais i astudio Seicoleg am yr oeddwn yn gwybod y byddai'n hynod ddiddorol ac roeddwn i am ehangu'r hyn a ddysgais ar gyfer Safon Uwch. Hefyd, roeddwn i'n mwynhau'r rhyddid yn y flwyddyn olaf i ysgrifennu traethawd hir am rywbeth sydd o ddiddordeb i chi ac i greu darn o waith ar sail hynny.

Rydych chi bellach yn Athletwr Dawnus ar gyfer y tîm Bobsled a Sgerbwd Prydeinig. Sut digwyddodd hynny?

Marcus WyattYn fy mlwyddyn olaf yn Abertawe, roeddwn i'n gwylio Gemau Olympaidd y Gaeaf yn Sochi a Lizzy Yarnold yn ennill medal aur, pan soniodd y cyflwynwyr am gyfle i gymryd rhan mewn treialon ar gyfer tîm Prydain Fawr. Roeddwn i wastad wedi eisiau rhoi cynnig ar sgerbwd oherwydd y wefr mae'n rhaid eich bod yn ei chael wrth lithro dros yr iâ ar gyflymderau hyd at 90 mya, modfeddi yn unig o'r arwyneb. Felly, es i amdani a gwneud cais ynghyd â mil o bobl eraill a threuliais i'r chwe mis nesaf yn mynd drwy lawer o brofion dwys lle cafodd y niferoedd eu torri a'u torri nes bod 10 dyn a 10 menyw yn unig ar ôl. Ym mis Rhagfyr 2014, treuliodd y grŵp hwn bythefnos yn Llillehammer, Norwy, yn rhoi cynnig ar y gamp am y tro cyntaf. Wedi hyn, cafwyd cyfarfod o holl hyfforddwyr tîm Prydain Fawr a ches i fy newis ynghyd â saith arall ar 23 Rhagfyr 2014. O'r adeg honno, daethom yn athletwyr dawnus tîm sgerbwd Prydain Fawr 2014/15 gan dreulio gweddill gaeaf 2014/15 yn hyfforddi yn Awstria, yr Almaen a Norwy.

Ydy astudio ym Mhrifysgol Abertawe wedi eich helpu ar y llwybr a ddewisoch?

Mae astudio yn Abertawe wedi fy helpu’n fawr, yn bendant. Mae gan Sgerbwd ochr seicolegol gryf iawn yn debyg i lawer o gampau, ac mae fy nghefndir mewn Seicoleg wedi fy helpu i wireddu fy mhotensial fel athletwr. Mae gennym seicolegydd tîm i'n helpu, ac rwy'n teimlo bod fy nealltwriaeth o rai cysyniadau seicolegol yn fy helpu i elwa'n fawr o'i gymorth. Elfen allweddol arall oedd fy nghyfnod yn chwarae i Dîm Pêl-droed Americanaidd y Brifysgol, Titans Abertawe. Mae rhai o hyfforddwyr a chwaraewyr y tîm wedi helpu i lunio'r person a'r athletwr yr ydw i heddiw ac mae arnaf ddyled fawr iddyn nhw am hynny. Mae gen i gysylltiadau cryf â'r tîm o hyd; rwy'n teimlo fy mod i'n eu cynrychioli ac mae hynny yn fy sbarduno i wneud yn well.

Beth yw'r agweddau mwyaf heriol ar eich rôl?

Mae llawer o agweddau heriol ar Sgerbwd; bod oddi cartref a byw allan o siwtces am wythnosau ar y tro, y tywydd oer iawn, yr hyfforddiant hynod ddwys a gwybod y gall camgymeriad bach gael canlyniadau difrifol. Fodd bynnag, yr agwedd fwyaf heriol yw'r gwaith cynnal a chadw ar ein slediau. Dyw llawer o bobl ddim yn sylweddoli mai ni ein hunain sy'n gyfrifol am y gwaith cynnal a chadw. Mae'r slediau'n beiriannau eithriadol o gymhleth ac mae angen llawer o waith mireinio a chynnal a chadw arnynt - a'r athletwyr unigol sy'n gyfrifol am hynny. Rydym yn treulio oriau bob wythnos yn sicrhau eu bod yn y cyflwr gorau dim ond er mwyn i ni ddisgyn yn ddiogel, heb sôn am yn gyflym. Gall gymryd blynyddoedd o fireinio i gael sled yn y cyflwr gorau posib. Nid yw'n anghyffredin treulio awr yn gweithio ar sled dim ond i gwblhau dwy neu dair sleid sy'n para llai na munud y diwrnod nesaf!

Pa agweddau ar eich rôl sy'n rhoi'r boddhad mwyaf i chi?

Mae llawer o agweddau gwobrwyol ar Sgerbwd, er enghraifft: treulio diwrnodau gyda grŵp o athletwyr sy'n dod yn ffrindiau gorau yn gyflym, dim ond drwy wibio i lawr y trac, cwrdd ag athletwyr eraill o bedwar ban y byd a chael y cyfle i deithio (er mai dim ond diwrnod o wyliau'r wythnos rydym yn ei gael ac yn aml rwy'n treulio hwnnw'n golchi fy nillad etc). Ond, y ddau beth sydd orau gen i yw'r cyfle i wireddu breuddwyd hirdymor drwy gynrychioli fy ngwlad a'r teimlad rwy'n ei gael ar ôl sleid wych neu wrth guro fy record bersonol. Mae'r teimlad rydych yn ei gael ar ôl mynd i lawr trac a chyflawni pob nod yn anhygoel! Yn enwedig gan fod lle i wella bob amser a gallai'r tro nesaf fod hyd yn oed yn well!

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Achubwch ar bob cyfle yn y brifysgol neu ar ôl gadael, dydych chi byth yn gwybod ble y gallant arwain ac, yn aml gallant eich arwain i leoedd gwell.Peidiwch byth â rhoi'r ffidil yn y to.

Beth yw eich cynlluniau am y dyfodol?

Fy nghynlluniau o ran chwaraeon yw ennill pencampwriaeth y byd a medal yng ngemau Gemau Olympaidd y Gaeaf Beijing yn 2020. Ar ôl hynny, dwi ddim yn siŵr.

O'r hyn rydych chi wedi'i gyflawni, beth sy'n rhoi'r balchder mwyaf i chi?

Cael fy newis ar gyfer carfan doniau sgerbwd Prydain Fawr;

Ennill y Cwpan Her cenedlaethol gyda Titans Abertawe;

Graddio â 2:1 mewn Seicoleg yn 2014

Beth yw eich hoff atgofion o'ch blynyddoedd ym Mhrifysgol Abertawe?

Cwrdd â ffrindiau gydol oes;

Treulio diwrnodau ar y traeth;

Hyfforddi ar y rec ar brynhawniau gwlyb, gwyntog, yn ystod y gaeaf;

Graddio; 

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Penderfynol, gweithgar, brwdfrydig