Luke Dee

Luke DeeEnw: Luke Dee

Cwrs a Astudiwyd: BEng Peirianneg Fecanyddol

Blwyddyn Graddio: 2013

Pam penderfynaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Penderfynais astudio yn Abertawe am amrywiaeth o resymau. Y prif reswm oedd ei henw da eithriadol o fewn y sector peirianneg. Roedd yn gyfle gwych i gael fy addysgu gan rai o'r darlithwyr gorau yn y wlad. Yn ail, creodd y cyfleusterau argraff arnaf, y cyfleusterau academaidd a'r cyfleusterau cymdeithasol. Yn olaf, roedd y lleoliad yn berffaith, yn ddigon pell o'r teulu, ond yn ddigon agos rhag ofn bod angen rhywun arall i olchi fy nillad i mi bob wythnos. 

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Mwynheais sawl rhan o'r cwrs, o'r cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur i'r astudiaethau arbrofol i'r traethawd hir yn fy mlwyddyn olaf, a mwynheais hefyd allu gweithio gyda pheirianwyr dawnus ifanc, boed yn gwrando ar syniadau rhywun arall a dysgu ohonynt neu fynegi fy marn fy hun mewn gr┼Áp. Bu'r agwedd hon ar y cwrs yn help mawr i mi ddeall sut mae eraill yn meddwl, a dysgodd i mi sut i edrych ar bob her o bob golwg.

Beth yw dy swydd di heddiw? Cynhwyswch y Teitl Swydd/Enw'r Sefydliad/Rôl a Chyfrifoldebau

Rwy'n gweithio i BLOODHOUND SSC, sef car 1,000 milltir yr awr sy'n ceisio torri record cyflymder tir y byd. Fi yw'r Peiriannydd Cydrannau a Rheoli Adeiladu. Mae hyn yn cynnwys gyrru Peiriant Mesur Cyfesurynnau (CMM) y cwmni, a'i Draciwr Laser Leica. Mae hyn yn caniatáu i mi sicrhau bod pob rhan wedi'i greu yn gywir ac y caiff y car ei adeiladu â'r gwallau lleiaf posib. Rwyf hefyd yn darparu rhyngwyneb rhwng peirianneg ac adeiladu i sicrhau bod y cyflenwad cydrannau i lawr y siop yn bodloni gofynion amser, cost ac ansawdd, er mwyn lleihau anghydymffurfiaeth a chonsesiynau.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Mae'n hollbwysig i ble'r wyf heddiw. Heb weithio'n galed yn y brifysgol, ni fyddwn wedi cael y cyfle hwn fyth. Rwy'n hynod ddiolchgar, felly.

Beth yw elfennau mwyaf heriol dy swydd?

Agwedd fwyaf heriol fy swydd yw peidio â gwneud camgymeriadau osgoadwy, sydd yn eu tro yn gwthio dyddiad terfyn y car yn ôl ychydig ddiwrnodau. Golyga hyn fod rhaid i mi sicrhau rheolaeth lem dros reoli tasgau i sicrhau pob manylyn.

Beth sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ti yn y swydd?

Rhan fwyaf wobrwyol fy swydd yw gweld y car y dod at ei gilydd fel jig-sô, gan ddatblygu bob dydd o gydrannau unigol i un peiriant aruthrol. Rwyf hefyd yn fodlon ar wybod fy mod yn helpu'r tîm i adeiladu'r car â'r gwallau lleiaf posib.

Beth oedd y cyngor gorau y ces di am yrfaoedd?

Pan oeddwn yn ddeunaw oed ac eisiau symud i ffwrdd i weithio i dîm rasio, gwthiodd a gwthiodd fy rhieni fi i barhau yn yr ysgol a mynd i'r brifysgol. O hynny ymlaen, deallais yn gyflym fod gen i ddiddordeb mewn pob agwedd ar beirianneg, ac nid wyf wedi edrych yn ôl ers hynny.

Pa gyngor fyddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Gweithiwch yn galed i wireddu'ch breuddwydion, hyd yn oed ys ydych yn teimlo'n isel, codwch eich hun a gwthiwch. Cewch eich gwobrwyo.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Fy nghynlluniau tymor byr yw helpu'r tîm BLOODHOUND SSC i gyrraedd 1,000 milltir yr awr. Fy nghynlluniau hirdymor yw bod yn arbenigwr mesureg neu gynhyrchu ychwanegion gyda chwmni byd-eang.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Graddio o'r brifysgol yw fy nghyflawniad mwyaf oherwydd nid oeddwn yn ymwybodol y gallwn lwyddo.

Beth yw dy hoff atgofion o dy amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Fy hoff atgofion yw'r bobl â'm helpodd ar hyd fy nhaith yn ystod fy ngradd - mae rhannu hynny â'm ffrindiau yn amhrisiadwy. Ni anghofiaf fyth y nosweithiau hwyr, hwyr, hwyr iawn yn yr ystafelloedd cyfrifiaduron peirianneg hefyd.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn tri gair…

Gyrru i lwyddo.