Louise Crathorne

Astudiodd Louise Crathorne Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, a graddiodd ym 1996. Ar hyn o bryd, mae'n Gymrawd Ymchwil (Asesu Technoleg Iechyd) yn Ysgol Feddygol Prifysgol Exeter.

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Abertawe oedd fy ail ddewis - gan wrido! Ond, ar ôl pwyso a mesur fy newis cyntaf sef coleg polytechnig (Birmingham Polytechnic ar y pryd), a'm hail ddewis, sef Prifysgol (Abertawe), penderfynais roi cynnig ar sicrhau lle yn Abertawe. Roedd strwythur y cwrs yn addas i mi ac roedd y ffaith bod Abertawe yn ddinas glan môr lle y mae modd troi at yr arfordir prydferth yn hawdd, wedi troi'r fantol.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Roedd y cwrs wedi cael ei strwythuro'n dda ac roedd dewis da o seminarau ar gael. Roedd tafodieitheg - astudiaeth wyddonol tafodiaith - yn arbennig o ddiddorol.

Beth ydych yn ei wneud nawr o ran eich gyrfa?

Cymrawd Ymchwil (Asesu Technoleg Iechyd), Ysgol Feddygol Prifysgol Exeter. Rydw i'n rheolwr prosiect ac yn adolygydd systematig gyda Grŵp Asesu Technoleg Peninsula. Byddaf yn gweithio ar amrediad o brosiectau sy'n ymwneud ag asesu technolegau iechyd. Yn ein gwaith wrth gynorthwyo NICE, byddwn yn creu adolygiadau systematig o effeithiolrwydd presennol a chost-effeithiolrwydd tystiolaeth, ynghyd â dadansoddiad economaidd newydd o'r broblem benderfynu (proses 'asesu Technoleg Lluosog') neu, ar gyfer technolegau newydd iawn, byddwn yn adolygu tystiolaeth a ddarparir i NICE gan gynhyrchwyr cyffuriau neu wasanaethau meddygol newydd.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi eich helpu chi gyda'r llwybr gyrfa a ddewiswyd gennych?

Cyn fy rôl bresennol, roeddwn yn gweithio ym maes cyfathrebu meddygol, gan weithio ar amrywiaeth o ymgyrchoedd gofal iechyd byd-eang, ar draws Ewrop ac yn y DU (addysg feddygol, cysylltiadau cyhoeddus a materion cyhoeddus). Er gwaethaf y ffaith fy mod wedi wynebu'r rhwystr nad oedd gennyf radd neu PHD mewn gwyddorau bywyd dro ar ôl tro, llwyddais i sicrhau cynnydd da yn y maes hwnnw. Byddwn yn aml yn cwyno am y ffaith fy mod wedi dewis astudio Saesneg, ond ar ôl ystyried y peth, mae'n radd dda ar gyfer gweithio ym maes cyfathrebu. Mae'n anochel bod ymholiadau am bynciau penodol yn codi, ond fel arfer, caiff y rhain eu cyfeirio at glinigwyr/meddygon ta beth; nid yw gradd Saesneg na gradd mewn gwyddorau bywyd yn golygu eich bod yn arbenigwr ym maes oncoleg, neu rhewmatoleg. O ran cyfathrebu, credaf bod Saesneg yn radd dda er mwyn gwella sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, ac er mwyn hwyluso'r broses o ddehongli data er mwyn cyfleu gwybodaeth gymhleth i amrywiaeth o wahanol gynulleidfaoedd. Bedair blynedd yn ôl, symudais i weithio i'r byd academaidd (Ysgol Feddygol Prifysgol Exeter) a barnwyd bod y penderfyniad i'm penodi yn un 'mentrus'; diolch byth, rydw i yma o hyd ac yn falch fy mod wedi astudio gradd israddedig Saesneg.

Beth yw'r rhannau mwyaf heriol o'ch swydd?

Heb os, yr ystadegau! A meddwl eich bod wedi deall rhywbeth, cyn darganfod, wrth i chi dreiddio'n ddyfnach, nad ydych wedi taro'r hoelen ar ei phen yn llwyr.

Beth yw'r rhannau mwyaf gwerth chweil o'ch swydd?

Weithiau, bydd ei ddeall yn ddigon! Cwblhau a chyflwyno adroddiadau HTA a chyhoeddiadau dilynol.

Pa gyngor y byddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Mae'r cyngor defnyddiol a gefais ar hyd y daith wedi cynnwys:

(a) bydd pethau mewn bywyd na fydd modd i chi eu rheoli...felly peidiwch gwastraffu eich amser, eich ynni na'ch pwyll arnynt. Dim ond eich adwaith chi iddynt y bydd modd i chi ei reoli;

(b) rhaid i chi weithio gyda'ch cydweithwyr ond nid oes yn rhaid i chi fod yn ffrindiau gorau;

(c) dylech gymryd siawns a gwneud camgymeriadau;

(d) daliwch ati trwy'r cyfnod o newid pan fyddwch yn cychwyn ar rywbeth newydd

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch blynyddoedd ym mhrifysgol Abertawe?

Mae nifer ohonynt ac maent yn amrywiol... mae'r uchafbwyntiau, fodd bynnag, yn cynnwys symud i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan; crwydro'r pentref myfyrwyr yn ystod oriau mân y bore yn chwilio am sosban; chwarae 'This Is It' gan Danni Minogue yn uchel iawn er mwyn cyflwyno ein hunain i'n cydletywr newydd; mynd i'r orsaf betrol yng Nghilâ gyda'r hwyr er mwyn prynu siocled; mynd â hwfer i'r Mwmbwls ar nos Sadwrn a'i guddio mewn llwyn; y dawnsfeydd haf; Central Park ar nos Wener; JCs, Divas, a Bar Hendre; Milltir y Mwmbwls; Gŵyr; parti'r Gymdeithas Ddaearyddiaeth ar y traeth yn yr haf, yn Llangynydd; a'm cydletywyr gwych, Sophie, Nicola, Kate Mif, Becky

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun gan ddefnyddio 3 gair…

Trefnus; penderfynol; hwyl