Lisa West

Cwrs a astudiwyd: Gwyddor Chwaraeon

Blwyddyn Graddio: 2005

Pam y gwnaethoch ddewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Pan ymwelais i â’r brifysgol, roeddwn i’n hoff iawn o’r awyrgylch ar y campws, y cyfleusterau chwaraeon (y rhai arfaethedig yn ogystal â’r rhai oedd yno’n barod) a’r athrawon y cwrddais i â hwy o’r adran chwaraeon.

Beth y gwnaethoch ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y sesiynau ymarferol yn y labordai, yr amrywiaeth o fodiwlau ym mlwyddyn un a’r gallu i arbenigo ym mlwyddyn tri, astudio pwnc yr oedd gennyf ddiddordeb mawr ynddo a dod i adnabod y bobl ar fy nghwrs.

Beth ydych yn ei wneud yn awr o ran eich gyrfa? 

Rwyf yn gweithio fel Cyfarwyddwr ac Ymgynghorydd Chwaraeon i Sport Structures. Rwyf yn darparu gwasanaethau ymgynghori i sefydliadau ar draws y diwydiant chwaraeon, o Gyrff Llywodraethu i Awdurdodau Lleol a chwmnïau hyfforddi preifat. Mae’r gwasanaethau’n cynnwys adolygiadau llywodraethu, ymchwil a mewnwelediad, datblygu prosiectau newydd a rheoli prosiectau. Rwyf yn gyfrifol am feysydd busnes allweddol Sport Structures.

Sut y mae Prifysgol Abertawe a’ch cwrs wedi’ch helpu gyda’ch llwybr gyrfa dewisedig?

Llwyddais i gael fy swydd gyntaf yn y diwydiant fel Swyddog Datblygu Chwaraeon mewn awdurdod lleol oherwydd fy ngradd ym maes chwaraeon. Gosododd hyn y sylfeini yr oedd eu hangen arnaf i symud ymlaen.

Wedi dilyn llwybr datblygu yn lle llwybr gwyddonol i mewn i’r diwydiant chwaraeon, doeddwn i ddim yn disgwyl y byddai angen i mi ddefnyddio pecynnau ystadegol megis SPSS, fodd bynnag, yn fy swydd bresennol mae angen i mi ddefnyddio’r rhaglen, felly rwyf mor falch bod gennyf sylfaen wybodaeth dda o’r rhaglen ar ôl dilyn fy nghwrs.

Enillais fy nghymhwyster hyfforddwr personol yn 2012, gan ddefnyddio popeth a ddysgais mewn darlithoedd ffisioleg chwaraeon. Mwynheais i ennill y cymhwyster, a enillais i drwy gyfrwng dysgu o bell, ac mae bellach yn golygu bod llwybr gyrfa posibl ychwanegol ar gael i mi.

Beth yw rhannau mwyaf heriol eich swydd?

Rheoli disgwyliadau cleientiaid, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur. Sicrhau ein bod yn sefyll allan fel cwmni mewn marchnad gystadleuol.

Beth yw rhannau mwyaf gwobrwyol eich swydd?

Cleientiaid hapus ar ddiwedd prosiect, sicrhau busnes newydd ac rwyf yn mwynhau gweithio i gwmni bach gan ei fod yn wobrwyol iawn ac yn cynnig posibiliadau ddiddiwedd i ennill sgiliau a phrofiadau newydd.

Rhowch fanylion hanes eich gyrfa ac unrhyw gyflawniadau proffesiynol 

Swyddog Datblygu Chwaraeon – Cyngor Dosbarth Cherwell

Swyddog Datblygu Chwaraeon – Cyngor Dosbarth De Swydd Rydychen

Swyddog Dyfrol – Cymdeithas Nofio Amatur

Beth oedd y cyngor gyrfaol gorau a gawsoch?

Sicrhewch fod gennych CV da - mae’n werth neilltuo amser i ysgrifennu hwn. Ond ni fydd CV yn addas i bob swydd felly cofiwch sicrhau ei bod yn cynnwys gwybodaeth benodol.

Pa gyngor sydd gennych i fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi graddio’n ddiweddar? (Gall hyn fod yn gyngor cyffredinol a/neu gall fod yn gysylltiedig yn benodol â’ch maes gwaith)

Manteisiwch ar unrhyw gyfleoedd sydd ar gael i chi ennill sgiliau a phrofiad ychwanegol wrth i chi astudio ar gyfer eich gradd, mae profiad yn werthfawr dros ben. Ceisiwch gyfarfod â phobl sy’n gweithio mewn cwmnïau/sefydliadau/swyddi sy’n apelio atoch, hyd yn oed os ydych am ofyn eu barn yn unig a gwneud cysylltiadau, pwy a ŵyr i le y gallai arwain. Rhowch gynnig ar ymgeisio i weithio i gwmnïau/sefydliadau yr hoffech weithio iddynt, mae pob siawns y gallai’r person cywir dderbyn eich llythyr ar yr adeg gywir (fel yn f’achos i!). Mwynhewch eich amser yn y brifysgol!

Beth yw’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Parhau i greu busnes ar gyfer fy nghwmni yn ogystal ag ehangu fy mhrofiadau fy hun.

O ran popeth yr ydych wedi’i wneud, beth ydych chi’n fwyaf balch ohono?

Rwyf yn falch iawn o gael fy mharchu yn y swyddi yr wyf wedi’u gwneud.

Dywedwch wrthym am eich amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw’ch hoff atgofion o’ch blynyddoedd prifysgol yn Abertawe?

Byw mor agos i’r traeth, gwneud ffrindiau gwych (yn enwedig y rhai ar fy nghwrs), teimlo fel rhan go iawn o’r brifysgol, diolch i’r gymuned agos, mynd ar wyliau sgïo gyda’r brifysgol.

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden 

Mynd i’r gampfa, nofio, sgïo, cerdded, chwarae pêl-rwyd.

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…

Gweithgar

Cymdeithasol

Gafaelgar