Leah Starkey

Graddiodd Leah Starkey yn 2011 ar ôl astudio Bioleg y Môr. Ar hyn o bryd, mae'n diwtor ar gyfer y Cyngor Astudiaethau Maes (FSC).

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Ar ôl mynychu diwrnod agored yn y brifysgol, roedd yn teimlo fel y lle iawn i mi. Roeddwn yn dwli ar y ffaith ei fod mor agos i'r traeth, ac yn hoffi golwg yr adran biowyddoniaeth. Yn ogystal, roeddwn yn hoff iawn o'r ffaith bod gan yr adran gwch, a'u bod yn ei ddefnyddio'n aml.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich cwrs yn Abertawe?

Y cyfle i feithrin sgiliau gwaith maes ymarferol ym Mhenrhyn Gŵyr a'r daith maes i Millport.

Beth ydych yn ei wneud nawr o ran eich gyrfa?

Rydw i nawr yn diwtor ar gyfer y Cyngor Astudiaethau Maes (FSC) yn eu canolfan yn Rhyd y Creuau, Gogledd Cymru. Yma, fy mhrif rôl yw darparu addysg amgylcheddol i grwpiau (o Gyfnod Allweddol 1 i fyfyrwyr Prifysgol) - fel arfer, rhennir hyn rhwng daearyddiaeth a bioleg. Mae'r ganolfan yn ganolfan breswyl, felly mae fy rôl i yn ymwneud â chyflawni tasgau megis dyletswyddau dros nos a thasgau cyffredinol hefyd er mwyn sicrhau bod y ganolfan yn rhedeg yn esmwyth.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'ch cwrs wedi eich helpu chi gyda'r llwybr gyrfa a ddewiswyd gennych?

Mae wedi rhoi'r wybodaeth ecolegol angenrheidiol i mi er mwyn addysgu'r grwpiau a fydd yn dod i aros yma. Ar lefel fwy personol, roedd fy nghyfnod yn y brifysgol wedi fy ngalluogi i feithrin sgiliau eraill fel rheoli arian, y bydd angen i chi eu cael o ddydd i ddydd.

Beth yw'r rhannau mwyaf heriol o'ch swydd?

Yr oriau hir (mae'r diwrnodau yn cychwyn am 8:30 ac yn gorffen am 20:00), a delio gyda rhai sefyllfaoedd y gallent fod yn lletchwith (e.e. delio gyda larymau tân am 4am).

Beth yw'r rhannau mwyaf gwerth chweil o'ch swydd?

Gweld datblygiad fy myfyrwyr o'r adeg pan fyddant yn cyrraedd i'r adeg pan fyddant yn gadael, dros gyfnod byr - ychydig ddiwrnodau fel arfer). A hefyd, cael adborth da gan y staff sy'n ymweld.

Beth oedd y cyngor gyrfaoedd gorau a gawsoch chi?

Dywedwyd wrthyf i weithio gyda phlant - ac mae hyn wedi bod yn gam doeth i mi, a theimlaf yn arbennig o ffodus fy mod wedi llwyddo i gyflawni hyn a chadw gafael ar fy angerdd dros ecoleg ar yr un pryd.

Pa gyngor y byddech chi'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd?

Sicrhewch eich bod yn cael cymaint o brofiad gwaith ag y gallwch yn ystod eich gwyliau haf! Ni wnes i hynny, felly yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ôl graddio, treuliais amser ar leoliad gwirfoddol amser llawn.

Beth yw'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Am nawr, rydw i'n hynod o hapus gyda fy ngyrfa. Dros y blynyddoedd nesaf, hoffwn sicrhau datblygiad pellach fel tiwtor trwy gyfrwng gwaith ymchwil. Yn y pen draw, efallai y byddaf yn dilyn cwrs TAR ac yn dod yn athro bioleg uwchradd - ond dim ond ar ôl i mi gael digon o fod allan yn y glaw a'r eira!

Beth yw'r peth yr ydych fwyaf balch ohono?

Profi fy hun yn anghywir - mae fy hunanhyder wastad wedi bod yn isel, ac ar adegau, roeddwn ar fin rhoi'r gorau iddi gan nad oeddwn yn meddwl fy mod yn fedrus.

Beth yw'ch hoff atgofion o'ch blynyddoedd ym mhrifysgol Abertawe?

Yr ymdeimlad cryf o gymuned. Gallu mynd allan ar fympwy gan gwybod y byddech yn gweld rhywun y byddech yn eu hadnabod!

Ac yn olaf, disgrifiwch eich hun gan ddefnyddio 3 gair…

Gofalgar, Dibynadwy, Cydwybodol