Laura Ball

Enw:  Laura Ball

Cwrs a astudiwyd: Sbaeneg ac Eidaleg

Blwyddyn Graddio: 2015

Pam penderfynaist ti astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Fe ddes i Brifysgol Abertawe trwy'r broses Clirio.  Roedd yn benderfyniad sydyn ar y sail ei bod yn agos at fy nghartref, bod ganddi draeth, a'i bod yn cynnig y cwrs yr oeddwn am ei wneud. Felly, nid y broses feddwl fwyaf confensiynol neu drwyadl, ond dwi ddim yn difaru o gwbl, ac rwy'n falch o'r dewis a wnes i yn 18 oed.

Beth fwynheaist ti fwyaf am dy gwrs yn Abertawe?

Mwynheais yr opsiynau blwyddyn dramor - byddwn i wedi gallu mynd i brifysgol dramor, neu ddysgu neu weithio yn Sbaen neu'r Eidal. Roeddwn i'n hoffi'r ffaith y cawsom ni ddewis rhwng modiwlau diwylliannol a phroffesiynol neu gyfuniad o'r ddau yn ystod pob blwyddyn academaidd er mwyn ein helpu i arbenigo mewn maes penodol. Roedd hynny wedi fy helpu i sylweddoli faint dwi'n hoffi cyfieithu.

Beth yw dy swydd di heddiw? 

Dwi'n parhau i astudio yn Abertawe ar gyfer gradd Meistr mewn cyfieithu proffesiynol.

Sut mae Prifysgol Abertawe a'r cwrs wedi dy helpu yn dy yrfa?

Mae wedi rhoi llu o gyfleoedd i mi gyfieithu testunau yn y dosbarthiadau iaith cyffredinol, sydd wedi gwneud i mi sylweddoli faint dwi'n mwynhau'r her. Sylweddolais i fod angen gradd Meistr ar gyfer fy ngyrfa.

Beth oedd y cyngor gorau gest ti am yrfaoedd?

Gwna rywbeth sydd wrth dy fodd gan y byddi di'n treulio llawer o amser yn y gwaith.

Pa gyngor byddet ti'n ei roi i fyfyrwyr presennol a graddedigion newydd? 

Gweithia'n galed yn dy ail flwyddyn gan fod y graddau'n cyfrif o ddifrif; sicrha dy fod yn ymwneud â chymdeithasau os cei di gyfle; paid ag ofni.

Beth yw dy gynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Dwi'n gobeithio ymuno â chwmni cyfieithu mawr neu weithio dros sefydliad mawr yn gyfieithydd.  Mae angen i mi weld pa gyfleoedd sydd ar gael ar ôl i mi raddio.

O'r hyn rwyt ti wedi'i wneud, beth wyt ti fwyaf balch ohono?

Enillais i wobr cynrychiolydd y myfyrwyr 2015 yng ngwobrau Undeb y Myfyrwyr. Roedd dros 200 o gynrychiolwyr ac enwebwyd 13 ar gyfer y wobr.

Dywed ychydig wrthym am dy amser yn byw ac yn astudio yn Abertawe. Beth yw dy hoff atgofion o'th amser ym Mhrifysgol Abertawe?

Roedd bywyd ym Mhentref y Myfyrwyr yn teimlo fel bod yn rhan o un teulu mawr.  Roedd bod mor agos at Benrhyn Gŵyr yn anhygoel o beth, ac ar yr ychydig ddyddiau pan oedd y tywydd yn garedig, mwynheais i ambell i ddiwrnod gwych ar y traeth. Mae ardaloedd tai'r myfyrwyr yn agos at ganol y ddinas, ac yn rhad.

Diddordebau a Gweithgareddau Hamdden

Tra'r oeddwn yn y brifysgol, roeddwn i'n aelod o'r gymdeithas ddawnsio. Yn fy amser rhydd, dwi'n gweithio i Undeb y Myfyrwyr yn bennaf, ac yn mwynhau coginio.

Ac i orffen, disgrifia dy hun mewn ychydig o eiriau…

Diwyd, gofalgar ac arloesol.